Основната цел на този инструмент е да улесни своевременното определяне на лицата със специални потребности във връзка с процедурата и/или приемането. Той може да се използва на всеки етап от процедурата за предоставяне на закрила и на всеки етап от процеса на приемане.Това е инструмент за практическа подкрепа, който е предназначен за служители, участващи в процедурата по предоставяне на закрила и прием, и използването му не предполага експертни познания по медицина, психология или в други сфери, несвързани с процеса по предоставяне на закрила.