За инструмента

 

Защо е разработен този инструмент?

Основната цел на този инструмент е да улесни своевременното определяне на лицата със специални потребности във връзка с процедурата и/или приемането. Той може да се използва на всеки етап от процедурата за предоставяне на закрила и на всеки етап от процеса на приемане.

Инструментът представлява интерактивна платформа, която ви дава възможност да определяте специалните потребности посредством установяване на съответни показатели, които е възможно да наблюдавате или да установите при работа с различни доказателствени средства (информация в молбата за международна закрила, медицински доказателства, изявления по време на личното интервю и др.). Наред с показателите за определяне инструментът съдържа общи указания относно специалните процедурни гаранции и подкрепата за приемане, които може да бъдат предоставени на лицето, търсещо закрила, в контекста на ЕС+. 

Инструментът има за цел да подпомага държавите членки при изпълнението на техните задължения съгласно преработените текстове на Директивата относно условията на приемане (2013/33/ЕС) и Директивата за процедурите за убежище (2013/32/ЕС):

►   Определянето трябва да се извърши в разумен срок след подаване на молба за международна закрила и следва да бъде текущ процес (член 22 от преработената Директива относно условията на приемане и член 24 от преработената Директива за процедурите за убежище).  

►   Следователно държавите членки са длъжни да отчитат специфичното положение на търсещите закрила лица, нуждаещи се от специална подкрепа във връзка с приемането (член 21 от преработената Директива относно условията на приемане) и от специални процедурни гаранции (съображение 29 от преработената Директива за процедурите за убежище).

Държавите членки могат да включат инструмента като елемент от по-общ механизъм. Начинът на използване на инструмента зависи от националната система и потребности.

Как този инструмент може да ви помогне във всекидневната работа?

Във всички случаи, дори когато не е очевидно наличието на специална потребност, следва да се извършва индивидуално определяне и оценка на специалните потребности. Инструментът е предназначен да предоставя практическа помощ в процеса на индивидуално определяне. Неговата цел не е лицата, търсещи закрила, да бъдат отнесени към определени категории, нито да даде универсален отговор на евентуални специални потребности, а по-скоро да даде насоки на ползвателите в рамките на процес, чрез който ще се гарантира, че за посрещане на специалните потребности на конкретното лице, търсещо закрила, са предприети адекватни индивидуални действия.

В зависимост от вашите нужди като ползвател и от това дали вече е извършено определяне, може да използвате показателите или да прегледате направо съответната категория и конкретния етап на предоставяне на подкрепа, от които се интересувате.

Доклад с възможност за разпечатване: След като получите приемливи резултати от определянето и сте доволни от събраната информация, можете да запишете или да разпечатате доклад, обобщаващ информацията от определянето и посочващ необходимите мерки, които можете да предприемете. Преди да разпечатате или запишете документа във формат PDF, можете да добавите свои бележки и така докладът да стане неразделна част от досието на лицето, търсещо закрила. Вписаните от вас бележки не се обработват или записват в онлайн инструмента и са защитени от намеса.

Какъв е обхватът на този инструмент?

Показатели

Този инструмент предлага интерактивна платформа за определяне наличието на специални потребности във връзка с предоставянето на закрила. Основната цел на инструмента е да отговори на необходимостта от определяне на специалните потребности въз основа на ключови показатели, групирани в посочените по-долу категории.

Специални потребности

Категориите лица със специални потребности, обхванати от този инструмент, включват изрично посочените в член 21 от преработената Директива относно условията на приемане категории, както и две категории, добавени въз основа на събрана информация относно настоящите практики на държавите от ЕС+, по-специално по отношение на търсещи закрила ЛГБТИ и лица със специални потребности, свързани с пола. В инструмента са отчетени ограниченията на този подход и е взето под внимание обстоятелството, че може да са налице специални потребности, които не са включени в посочените категории. Неграмотните лица, търсещи закрила, например ще се нуждаят от специална помощ във връзка с процедурата и евентуално от подкрепа във връзка с приемането. Тези лица обаче не са обособени в отделна категория лица със специални потребности. Освен това при изготвянето на инструмента е отчетено и взето под внимание обстоятелството, че специалните потребности на някои от лицата, търсещи закрила, могат да бъдат отнесени към повече от една категория. Например малолетно или непълнолетно лице от женски пол, което пристига със своето семейство, може да е жертва на генитално осакатяване. Ако отбележите съответните показатели, инструментът ще посочи приложимостта на двете категории: „придружени малолетни или непълнолетни лица“ и „лица, които са преживели други тежки форми на психическо, физическо и сексуално насилие“.

Подкрепа

Наред с горното инструментът засяга някои процедурни етапи, както и подкрепата за приемане, и дава общи указания. Макар да се отчита, че специалните потребности не престават да съществуват с приключването на процедурата за убежище на първа инстанция, с оглед на практически съображения в инструмента е засегната евентуално необходимата подкрепа само на този етап. Нещо повече, в инструмента накратко е разгледано отношението на някои специални потребности към въпросите на достоверността, но не се засяга процесът на вземане на решения и разглеждането на специалните потребности като евентуални основания за предоставяне на международна закрила. Ударението в инструмента е поставено само върху процедурните гаранции и подкрепата за приемане.

Как е разработен този инструмент?

Практическият инструмент беше разработен в рамките на прилагането на модела на ЕАSO за осигуряване на качеството. Съгласно методологията на модела за осигуряване на качеството разработването на инструмента беше основано на всеобхватно проучване на настоящите практики на ЕС+, съществуващите инструменти и механизми за определяне.

Инструментът е разработен от работна група от национални експерти в областта на процедурите за убежище и приемане, в това число експерти от Белгия, България, Малта, Швеция и Обединеното кралство, и с ценното първоначално съдействие на референтна група, включваща представители на Европейската комисия, Върховния комисар за бежанците на Организацията на обединените нации (ВКБООН) и Европейския съвет за бежанците и изгнаниците (ЕСRE). Освен това проектът на инструмента беше обсъден с референтната група на ЕАSO в областта на качеството и със заинтересовани членове на консултативния форум на ЕАSO. Също така, преди окончателното завършване на инструмента беше поискано становище от всички държави членки и техните забележки бяха взети под внимание, за да може инструментът да е полезен в различните условия в отделните държави.

Изразяваме нашата благодарност към националните експерти и всички организации, които участваха в тези консултации, за това, че споделиха с нас своите експертни познания и дадоха своя принос за този важен проект: Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme European (AEDH), Asylum Aid, Белгийски съвет за бежанците, Caritas International, ECRE, Гръцки съвет за бежанците, Международна асоциация на лесбийките, хомосексуалистите, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ILGA), Международна мрежа за анализ, комуникация и трансформиране на кампанията срещу гениталното осакатяване на жените (INTACT), Международна организация по миграция (IOM), Международен съвет за реабилитация на жертвите на изтезания (IRCT), Йезуитска служба за бежанците, Малта (JRS), Норвежка организация за търсещите убежище (NOAS), Червен кръст, „Спасете децата“ (Save the Children), Служба на Върховния комисар на ООН по правата на човека, ВКБООН и Европейската комисия.

Какво е отношението на инструмента към националните системи?

Начинът, по който е разработена основната част на инструмента („Определяне“), я прави   универсално приложима във всеки национален контекст. В тази част са отразени елементите, въз основа на които могат да бъдат определени специалните потребности на лицето, а тези елементи не се различават в отделните държави.

Разделът за специалните процедурни гаранции и подкрепата за приемане е съобразен с факта, че националните системи могат да се различават и че конкретните условия на предоставяне на подкрепа може да се различават в отделните държави от ЕС+. В тези случаи инструментът предоставя кратки общи указания и след това насочва ползвателя към националната практика.

Какво е отношението на инструмента към други инструменти на ЕАSO за подкрепа?

Следва да се подчертае, че този практически инструмент не може по никакъв начин да замени необходимостта от обучение, нито усилията за повишаване на осведомеността относно евентуалните специални потребности в контекста на търсенето и предоставянето на закрила.

Обучението е от решаващо значение, за да се гарантира, че отговорният служител е в състояние да определи своевременно и да задоволи ефективно специалните потребности на лицата, търсещи международна закрила. Следователно държавите членки трябва да предоставят адекватно обучение на различните служители и други лица, които могат да бъдат в контакт с лицата, търсещи международна закрила, във връзка с процедурата по предоставянето й.

Както и всички инструменти на ЕАSO за практическа подкрепа, инструментът за ОЛСП се основава на общите стандарти на ОЕСУ и на установени добри практики. Той е разработен в рамките на дейностите по предоставяне на практическа подкрепа на място и следва да се разглежда като допълнение към останалите налични инструменти, например инструментите за обучение, други практически инструменти и ръководства, информацията за държавата на произход и пр. Осигуряването на съгласуваност с тези инструменти беше първостепенно съображение при съставянето на неговото съдържание. По-конкретно инструментът е съставен в съгласие със съответните модули от учебната програма на ЕАSO като „Пол, полова идентичност и сексуална ориентация“, „Интервюиране на лица в уязвимо положение“ и „Интервюиране на деца“ и е включен в учебния модул „Приемане“. Освен това инструментът за ОЛСП е съобразен и препраща пряко към на публично достъпните практически ръководства „Лично интервю“ и „Оценка на доказателства“, публикувани в поредицата „Практически ръководства на ЕАSO“.