Как да използвате този инструмент?

Кой следва да използва този инструмент?

Отговорен служител

Терминът „отговорен служител“ се използва в общ смисъл и обхваща всички длъжностни лица, които може да вземат участие в процедурата или да взаимодействат с лица, търсещи международна закрила. Тук се включват служители на органите за гранична охрана, полицейски служители, служители по регистрацията, служители по приемането, социални работници, служители в областта на убежището от решаващите органи и др. Инструментът е предназначен да се използва от лица без експертни познания по медицина, психология, трафик на хора или други свързани области. Поради това за много от категориите на специалните потребности определянето въз основа на този инструмент ще бъде само предварително и лицата ще трябва да бъдат насочвани към специалист. Освен това, макар че в инструмента се говори само за един отговорен служител, по отношение на дейностите за определяне и подкрепа като добра практика може да бъде поощрено прилагането на мултидисциплинарен подход с участието на експерти от различни области.

Инструментът е предназначен главно за длъжностни лица от държавите от ЕС+, но може да бъде полезен на всички специалисти, които работят с лица, търсещи международна закрила.

Как да използвате различните раздели на инструмента?

Има различни начини за използване на инструмента за ОЛСП в зависимост от конкретния случай, от информацията, с която вече разполагате, и от вашата цел.

Акцентът в инструмента за ОЛСП е върху идентифицирането. Ето защо обикновено първата стъпка в работата ви с инструмента ще бъде използването на показателите. След това ще трябва да направите оценка въз основа на допълнителната информация по случая, с която разполагате, вашите знания и опит, както и да подберете сред посочените категории лица със специални потребности онези, които желаете да разгледате („стъпка 2“). След това в зависимост от ролята ви в системата за убежище или вашия интерес към конкретен случай можете да подберете един или повече от етапите на подкрепа („стъпка 3“).

Алтернативно можете да преминете направо към съдържанието на раздел „Специални потребности“.

За да получите достъп до указанията, трябва да маркирате съответния етап в раздел „Подкрепа“, както и една или повече категории лица със специални потребности, тъй като предложените мерки са съобразени с категориите.

Повече информация за отделните раздели ще намерите по-долу.

Как да използвате показателите?

„Стъпка 1“

При работа с инструмента за ОЛСП обикновено използването на показателите е „стъпка 1“, освен ако специалните потребности вече са били определени и желаете да прегледате направо допълнителната информация относно съответната категория и/или етап на подкрепа.

С цел да се улесни процесът на идентифициране, показателите са групирани по категории (напр. възраст, семейно положение, психосоциални показатели, показатели на средата и пр.), а в някои случаи и по подкатегории. Всеки показател е свързан с една или повече категории лица със специални потребности.

Въз основа на вашите наблюдения или на друга налична информация следва да маркирате всички показатели, които според вас са приложими към съответното лице, търсещо закрила. Някои показатели е възможно да бъдат лесно установени в началото на процеса, но други е възможно да станат явни едва на по-късен етап (напр. след поставяне на диагноза за сериозно заболяване) или може да са по-трудни за разпознаване (напр. влошено психично здраве на лицето, търсещо закрила). Следователно, когато се установят нови показатели, следва да се върнете отново към инструмента.

Психосоциални показатели: Следва да се подчертае, че ако маркирате показатели от категорията „психосоциални показатели“, с това не поставяте клинична диагноза. Аналогично на останалите показатели следва да изберете показателите, които според вас са приложими, въз основа единствено на вашата преценка и опит от работата ви с лица, търсещи международна закрила. Можете например да се запитате дали това лице, в сравнение с останалите, изглежда депресирано, отхвърлено или избягва другите и т.н. Въз основа на това предварително определяне може да стигнете до извода, че е необходимо лицето да бъде насочено за изследване и подкрепа.

Следва да се подчертае, че индикаторите не са замислени като списък с въпроси, които отговорният служител следва да зададе директно на лицето, търсещо закрила. Повече информация относно начините за установяване на показатели ще намерите в разделите, посветени на „доказателствата“.

Какво съдържа разделът „Специални потребности“?

 

За всяка от категориите лица със специални потребности е включен уводен раздел под заглавие „Относно тази категория“, който съдържа някои данни във връзка с категорията, допълнителна обща информация във връзка с определянето и специалните потребности, които лицето може да има във връзка с процедурата за предоставяне на убежище. В следващия раздел са посочени всички показатели, свързани със специалните потребности, след което е поместен раздел относно приложимите в случая доказателствени средства, които може да са на разположение (напр. твърдения на лицето или медицински доказателства). Освен това в резултатите ще ви бъде напомнено, че някои други категории са тясно свързани с маркираните от вас и следователно може да е целесъобразно те да бъдат добавени и разгледани.

„Стъпка 2“

Броят на маркираните показатели се появява до наименованията на категориите лица със специални потребности, с които тези показатели са свързани. След това следва да прецените кои от тези категории може да са от значение за конкретното лице, търсещо закрила. Възможно е да можете веднага да изключите някои от тях въз основа на съдържащата се в досието по случая допълнителна информация. Разбира се, цифрата с броя на маркираните показатели не може да се ползва за оценка на приложимостта. Освен това очевидно отделните показатели имат различна тежест, но това не е отразено в инструмента. Например маркирането на показателя „непридружен малолетен или непълнолетен (дете)“ би било много ясен показател, че търсещият закрила е непридружено малолетно или непълнолетно лице. Ако обаче маркирате „повишена възбудимост“ и „нарушения на съня“, това не означава непременно, че лицето, търсещо закрила, е било обект на изтезания, изнасилване или друга тежка форма на психическо, физическо или сексуално насилие, въпреки че числото до тези категории ще е по-голямо, отколкото в предходния пример. В много от случаите ще бъде наложително извършването на допълнителна оценка, включително със средствата на разположение на отговорния служител и евентуално чрез насочване към специалист.

След като завършите тази оценка в „стъпка 2“, за да получите допълнителна информация можете да маркирате категориите, които според вас са от значение.

Пряк достъп

В някои случаи определянето на специалните потребности вече e извършено и вие можете директно да преминете към съответните категории като ги маркирате.

Какво съдържа разделът „Подкрепа“?

След като сте подбрали категорията, която ви интересува, можете да маркирате и съответния етап (съответните етапи), за да получите кратки указания относно възможните мерки за специални процедурни гаранции и/или подкрепата за приемане:

Всеки етап включва различни действия (напр. приспособяване на помещението за лично интервю, насочване към медицински грижи), които отговорният служител следва да вземе предвид. Действията, предлагани в този инструмент, не са абсолютно определени и е възможно да се наложи прилагането на индивидуални решения. Кратките указания в тези раздели обаче дават представа какво следва да се има предвид съгласно приложимите стандарти на ЕС.

Въпреки че подкрепата за приемане е изложена заедно с процедурните стъпки, следва да се подчертае, че приемането не е единична стъпка и че подкрепа за приемане се дължи по време на всички процедурни стъпки.