Общи бележки

Своевременно определяне

Лицата, търсещи международна закрила, като цяло са в уязвимо положение с оглед на несигурността на техния статут в чуждата държава. Някои търсещи закрила лица обаче имат нужда от допълнителна специална подкрепа, за да получат възможност да участват на равни начала в процедурата за предоставяне на убежище. Момиче, което е преживяло сексуално насилие, едва ли ще говори открито пред униформен граничен служител от мъжки пол. Лице, което е преживяло изтезания, може да не е в състояние да даде подробности за преживяното от него поради травматичните въздействия върху неговата памет. Лице със слухови увреждания може да не чува служителя в областта на убежището и преводача. Следователно тези търсещи закрила лица може да се нуждаят от време, подкрепа, специализирани услуги и помощ, за да могат ефективно да представят своите случаи.

Отговорните служители, участващи на първите етапи на установяване на контакт с лица, търсещи международна закрила, трябва да са запознати с възможните специални потребности. Същото важи и за всички други участници по време на целия процес. Показателите и специалните потребности следва да се регистрират във възможно най-кратък срок, след като бъдат открити, и съответните организации/длъжностни лица да бъдат информирани за тях, за да осигурят необходимите гаранции и подкрепа.

Въпросът относно задържането

Друг важен момент, който следва да се посочи, е, че в контекста на преработената Директива относно условията на приемане, задържането следва да се използва само като крайна мярка по отношение на търсещите международна закрила: само когато то се окаже необходимо и въз основа на преценка на всеки случай поотделно и ако не могат да бъдат приложени ефективно по-леки принудителни алтернативни мерки. В случаите на лица със специални потребности, при задържане следва, наред с другото, да се има предвид, че специалните потребности на лицата трябва да бъдат задоволени и че здравословното им състояние, включително психичното здраве, е основна грижа на националните органи (член 11 от преработената Директива относно условията на приемане).

Без да се засяга посоченото по-горе, в инструмента са разгледани специалните гаранции, които трябва да са налице, когато бъде задържано лице със специални потребности, търсещо закрила.

Неприкосновеност на личния живот/поверителност

В целия инструмент се подчертава важността на записването и съобщаването на информацията, свързана с определянето на лица със специални потребности. Освен това трябва да се отбележи, че информацията, събрана по време на този процес, може да е от лично и/или поверително естество. 

Неприкосновеността на личния живот се отнася до свободата от намеса в личните дела и личната информация на лицето (напр. закони за защита на личните данни).

Понятието поверителност се отнася до работата с информация. Когато информацията се третира поверително и следователно е поверителна, тя може да бъде предоставяна единствено на оправомощени организации и само ако националното законодателство разрешава това. Информацията, която може да се предоставя, е ограничена по обхват само до данните, необходими на тези субекти с оглед изпълнението на техните функции.  Ако такава възможност не е предвидена в закона, държателят на информацията трябва да получи съгласието на лицето, за да предостави информация на друга организация (напр. лична информация, предоставена на адвокат, лекар или психолог, по правило не може да бъде предоставяна на трети страни без изричното съгласие на клиента/пациента). 

Необходимо е по отношение на обработката на информацията и в съответствие с националната практика да се въвеждат и прилагат предпазни мерки за неприкосновеност на личния живот и за поверителност.

След получаване на резултатите можете да разпечатате или да запишете доклад във формат pdf. Преди разпечатването/записването можете непосредствено в доклада да добавите бележки, включително да посочите случая или да добавите бележки относно определянето и/или мерките за подкрепа. Вписаните от вас бележки не се обработват или записват в онлайн инструмента и са защитени от намеса. Те ще бъдат разпечатани с доклада или записани в pdf документа, след като експортирате съответния файл.