Home

Показатели

Това е инструмент за практическа подкрепа, който е предназначен за служители, участващи в процедурата по предоставяне на закрила и прием, и използването му не предполага експертни познания по медицина, психология или в други сфери, несвързани с процеса по предоставяне на закрила.

Показателите следва да се подбират въз основа на личната преценка на потребителя. Маркираните показатели насочват към една или повече потенциално свързани с показателите категории лица със специални потребности. След това потребителят трябва да реши кои от посочените категории са свързани със случая.

Специални потребности

В инструмента са включени 14 категории търсещи закрила лица, които може да имат специални потребности във връзка с процедурата и/или приемането, отразяващи достиженията на правото на ЕС в областта на убежището и практиката в държавите от ЕС+. Списъкът с категориите не е изчерпателен и идентифицирането винаги следва да бъде индивидуализиран процес.

За всяка от категориите инструментът предлага информация, която е от важно значение за идентифицирането, както и адаптирани мерки за подкрепа.

Подкрепа

Инструментът обхваща четири процедурни етапа: първоначален контакт — деклариране на молба; подаване на молбата; лично интервю; край на първоинстанционната процедура за убежище, както и подкрепата за приемане.

Тези етапи са придружени с кратки общи насоки относно мерките за подкрепа, които може да са свързани с всяка от категориите. В случаите когато специалните потребности на лицето, търсещо закрила, попадат в повече от една категория, мерките за подкрепа са съответно адаптирани.