Jak používat tento nástroj?

Kdo by měl tento nástroj používat?

Odpovědný úředník

Výraz „odpovědný úředník“ se používá v obecném smyslu, takže zahrnuje všechny úředníky, kteří mohou být potenciálně ve styku a komunikovat s žadateli o mezinárodní ochranu. K nim mohou patřit příslušníci pohraniční stráže, policisté, registrující úředníci, přijímající úředníci, sociální pracovníci, vyšetřující úředníci rozhodujícího orgánu atd. Nástroj je určen pro pracovníky, kteří nemají odborné znalosti z lékařství, psychologie, obchodování s lidmi a dalších souvisejících oborů. U mnoha kategorií zvláštních potřeb proto bude identifikace pomocí tohoto nástroje pouze předběžná a bude po ní muset následovat odeslání žadatele ke specialistovi. Navíc, i když nástroj odkazuje na jednoho odpovědného úředníka, lze jako správnou praxi propagovat multidisciplinární přístup k identifikaci a podpoře, který zahrnuje odborníky z různých oborů.

Nástroj jsme vytvořili především pro úředníky zemí EU+, ale užitečný může být i pro všechny ostatní pracovníky, kteří přicházejí do styku s žadateli o mezinárodní ochranu.

Jak používat jednotlivé oddíly tohoto nástroje?

Nástroj IPSN lze používat různými způsoby v závislosti na posuzovaném případu a na tom, jaké informace již máte k dispozici a jaký účel sledujete.

Nástroj IPSN je zaměřen na identifikaci. „Krokem č. 1“ proto obvykle bude použití ukazatelů. Poté budete muset provést posouzení na základě dalších informací, které máte o případu k dispozici, a svých znalostí a zkušeností, a z uvedených kategorií osob se zvláštními potřebami zvolit ty, které chcete zvážit („krok č. 2“). V závislosti na své úloze v azylovém systému nebo svém zájmu na konkrétním případu pak můžete vybrat jednu nebo více fází podpory („krok č. 3“).

Místo toho můžete obsah oddílu „Zvláštní potřeby“ zobrazit přímo.

Chcete-li získat pokyny obsažené v oddílu „Podpora“, musíte vybrat příslušnou fázi a jednu nebo více kategorií, protože popsaná opatření jsou uzpůsobena pro jednotlivé kategorie.

Další informace o jednotlivých oddílech naleznete níže.

Jak používat ukazatele?

„Krok č. 1“

V nástroji IPSN bude obvykle „krokem č. 1“ použití ukazatelů, ledaže byla identifikace zvláštních potřeb již provedena a vy chcete přímo zobrazit další informace o příslušné kategorii nebo fázi podpory.

Za účelem usnadnění procesu identifikace jsou ukazatele rozděleny do kategorií (např. věk, rodinný stav, psychosociální ukazatele, ukazatele prostředí atd.) a v některých případech ještě do podkategorií. Každý ukazatel je propojen s jednou nebo několika kategoriemi osob se zvláštními potřebami.

Na základě svých pozorování nebo jiných dostupných informací byste měli vybrat takový počet ukazatelů, jaký se podle vašeho mínění vztahuje na daného konkrétního žadatele. Některé ukazatele mohou být dosti snadno zjistitelné již v rané fázi procesu, ale jiné mohou vyjít najevo až později (např. pokud byla diagnostikována závažná choroba) nebo mohou být obtížněji rozpoznatelné (např. zhoršení duševního zdraví žadatele). Když tedy vyjdou najevo nové ukazatele, je vhodné se k tomuto nástroji vrátit.

Psychosociální ukazatele: Je třeba zdůraznit, že ukazatele v kategorii „Psychosociální ukazatele“ nejsou určeny pro stanovení klinické diagnózy. Stejně jako u ostatních ukazatelů byste i zde měli bez omezení zvolit ukazatele, které výhradně na základě svého názoru a zkušeností s prací s žadateli o mezinárodní ochranu považujete za relevantní: tj. Zdá se ve srovnání s jinými osobami, že má tato osoba sklíčenou náladu, je uzavřená do sebe, vyhýbá se ostatním atd.?  Na základě této předběžné identifikace můžete usoudit, že je žadatele nutné odkázat na další posouzení a pomoc.

Ukazatele nemají být v žádném případě chápány jako seznam otázek, které by měl odpovědný úředník přímo klást žadateli. Další informace o způsobu zjišťování ukazatelů najdete v oddílech o „důkazech“.

Co obsahuje oddíl „Zvláštní potřeby“?

 

Každá kategorie zvláštních potřeb obsahuje úvodní oddíl „O této kategorii“, který danou kategorii zasazuje do určitých souvislostí a podává další obecné informace týkající se identifikace a zvláštních potřeb, které daná osoba může mít v rámci azylového řízení. Následuje oddíl uvádějící všechny ukazatele spojené s těmito zvláštními potřebami a dále oddíl o příslušných důkazech, které mohou být k dispozici (například osobní prohlášení nebo lékařské důkazy). V zobrazení výsledků budete také upozorněni, že s kategoriemi, jež jste označili, úzce souvisejí některé další kategorie, které proto může být vhodné přidat a posoudit.

„Krok č. 2“

Vedle kategorie nebo kategorií osob se zvláštními potřebami se zobrazí počet označených ukazatelů, které s nimi souvisejí. Poté byste měli dále posoudit, které z těchto kategorií se mohou týkat konkrétního žadatele. Některé z nich již případně můžete vyloučit na základě dalších informací uvedených ve spise. Počet označených ukazatelů samozřejmě není přímým měřítkem relevantnosti; ukazatele budou mít přirozeně různou váhu a to se v nástroji neprojevuje. Například označení ukazatele „(dítě) bez doprovodu“ bude velmi jasnou známkou toho, že žadatelem je nezletilá osoba bez doprovodu. Když však označíme ukazatele „zvýšená dráždivost“„poruchy spánku“, nutně to neznamená, že byl žadatel podroben mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí, i když bude vedle těchto kategorií zobrazeno vyšší číslo než v předchozím příkladu. V řadě případů bude nutné další posouzení, ať pomocí prostředků, které má k dispozici odpovědný úředník, nebo případně prostřednictvím odeslání žadatele ke specialistovi.

Poté, co jste provedli posouzení v rámci „kroku č. 2“, můžete označit kategorie, které považujete za významné, a získat další informace.

Přímý přístup

V některých případech identifikace zvláštních potřeb již proběhla, a můžete tedy označit příslušné kategorie a získat k nim přístup přímo.

Co obsahuje oddíl „Podpora“?

Poté, co jste vybrali kategorii, o kterou máte zájem, můžete vybrat také příslušné fáze a získat stručné pokyny o možných opatřeních v rámci zvláštních procesních záruk nebo podpory při přijetí:

Každá fáze zahrnuje různá opatření (např. úpravy místnosti pro osobní pohovor, odkázání žadatele na lékařskou péči), která by měl odpovědný úředník zvážit. Opatření navržená v tomto nástroji nejsou definitivní – mohou být nutná individuální řešení. Stručné pokyny v těchto oddílech nicméně naznačují, co je v souladu s příslušnými normami EU zapotřebí zvážit.

I když je podpora při přijetí uvedena spolu s procesními kroky, je třeba zdůraznit, že přijetí není jednorázový krok a podpora při přijetí má význam v rámci všech procesních kroků.