O tomto nástroji

 

Proč byl tento nástroj vypracován?

Hlavním cílem tohoto nástroje je usnadnit včasnou identifikaci osob se zvláštními procesními potřebami nebo zvláštními potřebami při přijetí. Lze jej použít v kterékoli fázi azylového řízení a procesu přijímání.

Tento nástroj je interaktivní platformou, která umožňuje identifikovat zvláštní potřeby podle určitých ukazatelů, jež můžete pozorovat nebo zjistit na základě různých důkazů (informací v žádosti o mezinárodní ochranu, lékařských důkazů, prohlášení během osobního pohovoru atd.). Kromě ukazatelů pro identifikaci obsahuje tento nástroj také obecné pokyny o zvláštních procesních zárukách a podpoře při přijetí, které mohou být žadateli poskytnuty v rámci zemí EU+. 

Nástroj je určen k tomu, aby podpořil členské státy při plnění jejich povinností podle přepracované směrnice o podmínkách přijímání (2013/33/EU) a přepracované směrnice o azylovém řízení (2013/32/EU):

► Identifikace musí být provedena v přiměřené lhůtě po podání žádosti o mezinárodní ochranu a měla by probíhat průběžně (článek 22 směrnice o podmínkách přijímání v přepracovaném zněníčlánek 24 směrnice o azylovém řízení v přepracovaném znění).  

► Členské státy mají následně povinnost zohlednit zvláštní situaci žadatelů, kteří potřebují zvláštní podporu při přijetí (článek 21 směrnice o podmínkách přijímání v přepracovaném znění) a zvláštní procesní záruky (29. bod odůvodnění směrnice o azylovém řízení v přepracovaném znění).

Jak může tento nástroj podpořit vaši každodenní práci?

Ve všech případech, tedy i tam, kde není patrná žádná zvláštní potřeba, by zvláštní potřeby měly být identifikovány a posouzeny individuálně. Tento nástroj má poskytovat praktickou podporu v rámci tohoto individuálního identifikačního procesu. Jeho účelem není zařadit žadatele do určitých kategorií ani poskytnout plošné řešení možných zvláštních potřeb, nýbrž provádět uživatele procesem, který mu umožní zajistit náležitou individuální reakci na zvláštní potřeby konkrétního žadatele.

V závislosti na vašich potřebách jako uživatele a na tom, zda již proběhla identifikace, můžete použít ukazatele nebo přímo přejít k příslušné kategorii a konkrétní fázi podpory, které vás zajímají.

Zpráva ve verzi pro tisk: Když jste spokojeni s výsledky identifikace a získanými informacemi, můžete uložit nebo vytisknout zprávu shrnující informace o identifikaci a popisující opatření, která může být nutné přijmout. Před vytištěním nebo uložením souboru ve formátu PDF k němu můžete připojit vlastní poznámky, aby se zpráva mohla stát nedílnou součástí spisu žadatele. Vložené poznámky se v online nástroji nezpracovávají ani neukládají a jsou chráněny před neoprávněnými zásahy.

Co tento nástroj zahrnuje?

Ukazatele

Tento nástroj představuje interaktivní platformu pro identifikaci zvláštních potřeb v rámci azylového řízení. Zabývá se především nutností identifikovat zvláštní potřeby na základě klíčových ukazatelů, které jsou rozděleny do těchto kategorií:

Zvláštní potřeby

Kategorie osob se zvláštními potřebami obsažené v tomto nástroji zahrnují kategorie výslovně uvedené v článku 21 směrnice o podmínkách přijímání v přepracovaném znění, jakož i dvě kategorie, které byly doplněny na základě shromážděných informací o současné praxi v zemích EU+. Konkrétně jde o LGBTI žadatele a osoby se zvláštními potřebami souvisejícími s jejich pohlavím/genderem. Nástroj uznává omezení každého takového členění a bere v potaz skutečnost, že zvláštní potřeby mohou existovat i mimo stanovené kategorie. Zvláštní procesní pomoc a případně podporu při přijetí budou potřebovat například negramotní žadatelé – přestože netvoří samostatnou kategorii osob se zvláštními potřebami. Nástroj dále uznává a zohledňuje to, že zvláštní potřeby některých žadatelů budou spadat do více než jedné kategorie. Nezletilá osoba v doprovodu rodiny může být například obětí mrzačení ženských genitálií. Pokud jste označili příslušné ukazatele, nástroj zvýrazní jako významné obě tyto kategorie: „nezletilé osoby s doprovodem“ a „osoby, které byly podrobeny jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí“.

Podpora

Nástroj se věnuje také některým procesním fázím, jakož i podpoře při přijetí a obsahuje obecné pokyny. Z praktických důvodů se nástroj zabývá pouze podporou, která může být nezbytná do konce prvostupňového azylového řízení, přestože se uznává, že zvláštní potřeby nepřestávají existovat ani poté. Kromě toho, i když se stručně věnuje důsledkům určitých zvláštních potřeb z hlediska věrohodnosti, nezabývá se rozhodovacím procesem ani zvláštními potřebami jako možnými důvody pro přiznání mezinárodní ochrany. Zaměřuje se výhradně na procesní záruky a podporu při přijetí.

Jak byl tento nástroj vypracován?

TTento praktický nástroj byl vypracován v rámci procesu matice kvality úřadu EASO. V souladu s metodikou matice kvality vycházela příprava nástroje z komplexního zmapování současné praxe v zemích EU+, stávajících nástrojů a identifikačních mechanismů.

Nástroj vypracovala pracovní skupina vnitrostátních odborníků v oblasti azylového řízení a přijímání, včetně odborníků z Belgie, Bulharska, Malty, Švédska a Spojeného království. Cenný počáteční příspěvek poskytla referenční skupina, která zahrnuje Evropskou komisi, Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Evropskou radu pro uprchlíky a exulanty (ECRE). Návrh materiálu byl dále konzultován s referenční skupinou úřadu EASO pro kvalitu a s členy poradního fóra úřadu EASO, kteří o to projevili zájem. Kromě toho byl nástroj před svým dokončením konzultován se všemi členskými státy a jejich zpětná vazba byla vzata v úvahu, aby vznikl nástroj užitečný v různých vnitrostátních kontextech.

Za sdílení odborných znalostí a přispění k této důležité práci chceme poděkovat vnitrostátním odborníkům a všem organizacím, které se zúčastnily těchto konzultací: Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme (AEDH), Asylum Aid, Belgická rada pro uprchlíky, Caritas International, ECRE, Řecká rada pro uprchlíky, Mezinárodní sdružení leseb, gayů, bisexuálů, transgender osob a intersexuálních osob (ILGA), Mezinárodní síť pro analýzu, komunikaci a transformaci kampaně proti mrzačení ženských genitálií (INTACT), Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), Mezinárodní rada pro rehabilitaci obětí mučení (IRCT), Jezuitská služba uprchlíkům Malta (JRS), Norská organizace pro žadatele o azyl (NOAS), Červený kříž, Save the Children, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR), UNHCR a Evropská komise.

Jak tento nástroj souvisí s vnitrostátními systémy?

Ve své hlavní části – kterou je identifikace – je nástroj navržen tak, aby byl univerzálně použitelný v každém kontextu. Zabývá se prvky, podle nichž lze identifikovat zvláštní potřeby osob, a tyto prvky jsou ve všech státech stejné.

Část, která se týká zvláštních procesních záruk a podpory při přijetí, zohledňuje skutečnost, že vnitrostátní uspořádání může být různé a konkrétní způsoby dostupné pomoci mohou být v různých státech EU+ odlišné. Nástroj v těchto případech poskytuje stručné a obecné pokyny a dále uživatele odkazuje na vnitrostátní praxi.

Jak tento nástroj souvisí s ostatními podpůrnými nástroji úřadu EASO?

Je třeba zdůraznit, že tento praktický nástroj nemůže v žádném případě nahradit potřebnou odbornou přípravu a zvyšování povědomí o možných zvláštních potřebách v souvislosti s azylem.

Odborná příprava má zásadní význam z hlediska schopnosti odpovědného úředníka včas identifikovat zvláštní potřeby žadatelů o mezinárodní ochranu a účinně na ně reagovat. Členské státy by proto měly zajistit příslušnou odbornou přípravu pro různé aktéry, kteří mohou být v průběhu azylového řízení ve styku s žadateli o mezinárodní ochranu.

Stejně jako všechny praktické podpůrné nástroje úřadu EASO je i nástroj IPSN založen na společných normách společného evropského azylového systému a na zjištěných osvědčených postupech. Byl vytvořen v rámci poskytování praktické podpory na místě a měl by být chápán jako doplněk ostatních dostupných nástrojů, jako jsou odborná příprava, ostatní praktické nástroje a příručky, informace o zemích původu atd. Soudržnost s uvedenými nástroji byla prvořadým hlediskem při přípravě jeho obsahu. Zejména byl nástroj koncipován v souladu s příslušnými moduly azylového kurikula úřadu EASO, jako jsou „Gender, genderová identita a sexuální orientace“, „Dotazování zranitelných osob“ a „Dotazování dětí“, a je začleněn do modulu odborné přípravy „Přijímání“. Nástroj IPSN je rovněž v souladu s veřejně dostupnými praktickými příručkami o osobním pohovoruposuzování důkazů v rámci „souboru praktických příruček úřadu EASO“ a přímo na ně odkazuje.