Obecné poznámky

Včasná identifikace

Žadatelé o mezinárodní ochranu jsou vzhledem k nejistotě svého postavení v cizí zemi obecně zranitelní. Někteří žadatelé však potřebují další zvláštní podporu, která jim umožní účastnit se azylového řízení za rovných podmínek. Dívka, která zažila sexuální násilí, bude stěží mluvit otevřeně před uniformovaným příslušníkem pohraniční stráže mužského pohlaví; člověk, který byl podroben mučení, nemusí být schopen svůj zážitek podrobně popsat kvůli účinkům traumatu na jeho paměť; žadatel se sluchovým postižením nemusí slyšet vyšetřujícího úředníka a tlumočníka. Tito žadatelé proto mohou potřebovat čas, podporu, služby a pomoc, aby mohli účinně odůvodnit svou žádost.

O možných zvláštních potřebách by měli vědět odpovědní úředníci v prvních fázích kontaktu se žadateli o mezinárodní ochranu a všechny další osoby, které se účastní celého procesu. Ukazatele a zvláštní potřeby by měly být zaznamenány co nejdříve poté, co jsou zjištěny, a tyto informace by měly být sděleny příslušným organizacím/úředníkům, aby bylo možné poskytnout nezbytné záruky a podporu.

Otázka zajištění

Dále je třeba obecně zmínit, že podle přepracované směrnice o podmínkách přijímání by se zajištění žadatele o mezinárodní ochranu mělo používat jen jako krajní opatření: pouze v případě, že je na základě individuálního posouzení každého případu považováno za nezbytné, a nelze-li účinně uplatnit jiná, mírnější donucovací opatření. V případě zajištění osob se zvláštními potřebami by se mělo dále zohlednit, že jejich zvláštní potřeby musí být uspokojovány a že hlavním zájmem vnitrostátních orgánů by mělo být jejich zdraví, včetně zdraví duševního (článek  11 směrnice o podmínkách přijímání v přepracovaném znění).

Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, zabývá se nástroj konkrétními zárukami, které musí být zavedeny pro případ zajištění žadatele se zvláštními potřebami.

Ochrana soukromí / důvěrnost

V rámci celého nástroje se zdůrazňuje důležitost zaznamenávání a sdělování informací, které mají význam pro identifikaci osob se zvláštními potřebami. Je také nutné uvést, že informace shromážděné během tohoto procesu mohou mít soukromou nebo důvěrnou povahu. 

Ochranou soukromí se rozumí ochrana před neoprávněným pronikáním do osobních záležitostí a osobních informací (např. zákony o ochraně osobních údajů).

Důvěrnost se týká zacházení s informacemi. Jestliže jsou informace uchovávány v důvěrnosti, a tedy jsou důvěrné, mohou být sdělovány, pouze pokud to stanoví vnitrostátní právní předpisy, a to oprávněným organizacím. Rozsah sdělovaných informací je omezen pouze na informace, které tyto subjekty potřebují pro plnění svých úkolů.  Pokud to právní předpisy nestanoví, musí držitel informací před jejich sdělením jiné organizaci získat souhlas příslušné osoby (například osobní informace sdělené kupříkladu právnímu zástupci, lékaři nebo psychologovi obecně nelze předávat třetím stranám bez výslovného souhlasu klienta/pacienta). 

V souladu s vnitrostátní praxí musí být ohledně nakládání s informacemi zavedena a uplatňována opatření pro ochranu soukromí a zachování důvěrnosti.

Po získání výsledků můžete vytisknout zprávu nebo ji uložit do souboru PDF. Před vytištěním nebo uložením můžete přímo do zprávy vepsat poznámky, včetně čísla daného případu a poznámek o identifikaci nebo o podpůrných opatřeních. Vložené poznámky se v online nástroji nezpracovávají ani neukládají a jsou chráněny před neoprávněnými zásahy. Budou vytištěny spolu se zprávou nebo po exportování souboru uloženy ve verzi PDF.