Γενικά σχόλια

Έγκαιρη αναγνώριση

Οι αιτούντες διεθνή προστασία βρίσκονται κατά κανόνα σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, δεδομένης της αβεβαιότητας του καθεστώτος τους σε μια ξένη χώρα. Ωστόσο, ορισμένοι αιτούντες χρήζουν περαιτέρω ειδικής υποστήριξης που θα τους επιτρέψει να συμμετάσχουν ισότιμα στη διαδικασία ασύλου. Ένα κορίτσι που έχει βιώσει περιστατικό σεξουαλικής βίας είναι μάλλον απίθανο να μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία του ενώπιον ενός μη ενημερωμένου άνδρα συνοριοφύλακα. Ένα άτομο που έχει υποστεί βασανιστήρια αδυνατεί ενδεχομένως να παρουσιάσει λεπτομερώς την εμπειρία του λόγω των επιπτώσεων που το τραύμα προκάλεσε στη μνήμη του. Ένας αιτών με ακουστική αναπηρία αδυνατεί ενδεχομένως να ακούσει τον υπεύθυνο για τον χειρισμό της υπόθεσης και τον διερμηνέα. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω αιτούντες ενδέχεται να χρειαστούν χρόνο, υποστήριξη, υπηρεσίες και συνδρομή προκειμένου να παρουσιάσουν αποτελεσματικά την επιχειρηματολογία τους.

 

Οι αρμόδιοι δημόσιοι λειτουργοί που πραγματοποιούν τις επαφές με τους αιτούντες διεθνή προστασία κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας, καθώς και οι δημόσιοι λειτουργοί που συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, πρέπει να γνωρίζουν τις πιθανές ειδικές ανάγκες του αιτούντος. Οι ενδείξεις ειδικών αναγκών πρέπει να καταχωρίζονται το συντομότερο δυνατόν μετά την ανίχνευσή τους και οι συναφείς πληροφορίες να γνωστοποιούνται στους αρμόδιους φορείς/δημόσιους λειτουργούς προκειμένου να παράσχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις και τη δέουσα υποστήριξη.

Το ζήτημα της κράτησης

Ένας άλλος γενικός κανόνας που χρήζει επισήμανσης είναι ότι στο πλαίσιο της αναδιατυπωθείσας οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής η κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία επιτρέπεται ως μέτρο έσχατης ανάγκης. Ειδικότερα, η επιβολή κράτησης επιτρέπεται μόνον οσάκις αποδεικνύεται αναγκαία βάσει ατομικής εκτίμησης της εκάστοτε υπόθεσης και εφόσον δεν μπορούν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά άλλα εναλλακτικά, λιγότερο περιοριστικά μέτρα. Στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες, η κράτηση πρέπει επιπλέον να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των εν λόγω ατόμων που πρέπει να ικανοποιούνται, καθώς και ότι η υγεία τους, περιλαμβανομένης της ψυχικής τους υγείας, πρέπει να αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα των αρμόδιων εθνικών αρχών (άρθρο 11 της οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση)).

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, το εργαλείο ασχολείται με τις ειδικές εγγυήσεις που πρέπει να παρέχονται σε περιπτώσεις κράτησης αιτούντων με ειδικές ανάγκες.

Ιδιωτική ζωή/εμπιστευτικότητα

Σε όλα τα στάδια της χρήσης του εργαλείου επισημαίνεται η σημασία της καταχώρισης και γνωστοποίησης των πληροφοριών που αφορούν την αναγνώριση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επισημαίνεται επίσης ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενδέχεται να έχουν ιδιωτικό ή/και εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Ως ιδιωτική ζωή νοείται το δικαίωμα της μη παρείσδυσης τρίτων στις ιδιωτικές υποθέσεις και τις προσωπικές πληροφορίες του ατόμου (π.χ. βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

Ο όρος εμπιστευτικότητα αναφέρεται στην επεξεργασία των πληροφοριών. Όταν οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές, η γνωστοποίησή τους είναι δυνατή μόνο εφόσον επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία και μόνο σε εγκεκριμένους φορείς. Το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω γνωστοποιήσεων είναι περιορισμένο και αφορά μόνο πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω φορέων.  Εάν η γνωστοποίηση δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία, απαιτείται η συναίνεση του ατόμου στον κάτοχο της πληροφορίας προκειμένου αυτή να γνωστοποιηθεί σε τρίτο φορέα (π.χ. προσωπική πληροφορία η οποία παρέχεται σε εισαγγελικό λειτουργό, γιατρό ή ψυχολόγο κατά κανόνα δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη/ασθενούς). 

Οι εγγυήσεις του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της εμπιστευτικότητας πρέπει να εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία των πληροφοριών σύμφωνα με την εθνική πρακτική.

Μετά την ανάκτηση των αποτελεσμάτων μπορείτε να εκτυπώσετε την έκθεση ή να την αποθηκεύσετε ως αρχείο pdf. Πριν από την εκτύπωση/αποθήκευση, μπορείτε να διατυπώσετε απευθείας στην έκθεση παρατηρήσεις οι οποίες μπορούν να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στη συγκεκριμένη υπόθεση, στην αναγνώριση ή/και στα μέτρα υποστήριξης. Οι παρατηρήσεις που εισάγετε δεν τυγχάνουν επεξεργασίας ούτε αποθηκεύονται στο επιγραμμικό εργαλείο και προστατεύονται από παρεμβάσεις. Θα εκτυπωθούν μαζί με την έκθεση ή θα αποθηκευθούν στο αρχείο pdf μόλις προβείτε σε εξαγωγή του αρχείου.