Üldised märkused

Õigeaegne tuvastamine

Rahvusvahelise kaitse taotlejad on üldiselt haavatavas olukorras, võttes arvesse nende seisundi ebakindlust välisriigis. Osa taotlejaid vajavad siiski täiendavat erituge, mis võimaldaks neil osaleda varjupaigamenetluses võrdsetel alustel. Seksuaalvägivalda kogenud tütarlaps ei ole tõenäoliselt avameelne vormiriietuses meessoost piirivalvuri vastu; piinamise ohver ei pruugi olla suuteline üleelatut üksikasjalikult kirjeldama, kuna trauma on mõjutanud tema mälu; kuulmispuudega taotleja ei pruugi kuulda vastutavat ametnikku ega tõlki. Seetõttu võivad need taotlejad vajada oma olukorra tulemuslikuks kirjeldamiseks aega, tuge, teenuseid ja abi.

Vastutavad ametnikud rahvusvahelise kaitse taotlejatega kokkupuutumise esimestes etappides ja kõik selle protsessiga seotud isikud peaksid olema teadlikud võimalikest erivajadustest. Tunnused ja erivajadused tuleks registreerida pärast nende kindlakstegemist võimalikult kiiresti ning see teave tuleks edastada asjaomastele organisatsioonidele/ametnikele, et pakkuda vajalikke tagatisi ja tuge.

Kinnipidamine

Tuleks märkida ka seda, et (uuesti sõnastatud) vastuvõtutingimuste direktiivi kohaldamisel tuleks rahvusvahelise kaitse taotlejate kinnipidamist kasutada üksnes äärmusliku abinõuna: st ainult siis, kui see osutub iga juhtumi individuaalse hindamise põhjal vajalikuks ja kui muid leebemaid sunnimeetmeid ei saa tõhusalt kohaldada. Erivajadustega isikute kinnipidamisel tuleks veel silmas pidada seda, et nende erivajadused peavad olema rahuldatud, ning nende tervis, sealhulgas vaimne tervis peab olema siseriiklike asutuste esmatähtis mure ((uuesti sõnastatud) vastuvõtutingimuste direktiivi artikkel 11).

Ilma et see piiraks eelmärgitu kohaldamist, käsitleb vahend ka spetsiaalseid tagatisi, mis peavad olema kehtestatud juhuks, kui peetakse kinni erivajadustega taotleja.

Privaatsus/konfidentsiaalsus

Vahend rõhutab läbivalt erivajadustega isikute tuvastamisega seotud teabe registreerimise ja edastamise tähtsust. Tuleb ka märkida, et selle protsessi käigus kogutud teave võib olla privaatne ja/või konfidentsiaalne. 

Privaatsus tähendab mittesekkumist isiklikesse asjadesse ja isikuandmetesse (nt isikuandmete kaitset käsitlevad õigusnormid).

Konfidentsiaalsus puudutab teabe käsitlemist. Kui teavet hoitakse salajas ja see on seega konfidentsiaalne, võib seda edastada vaid riigisiseste õigusnormidega lubatud juhtudel ja volitatud organisatsioonidele. Teabe edastamise ulatus on piiratud teabega, mis on nendele isikutele oma ülesannete täitmiseks vajalik.  Kui teabe edastamine on õigusnormidega keelatud, peab teabe valdaja saama üksikisikult nõusoleku selle edastamiseks teisele organisatsioonile (nt advokaadile, arstile või psühholoogile edastatud isikuandmeid ei saa üldiselt teatavaks teha kolmandatele isikutele ilma kliendi/patsiendi sõnaselge nõusolekuta). 

Tuleb kehtestada privaatsuse ja konfidentsiaalsuse kaitse meetmed ning neid tuleb kohaldada kooskõlas liikmesriigis kehtestatud teabe käsitlemise tavaga.

Pärast tulemuste saamist võite aruande printida või salvestada PDF-vormingus. Enne printimist/salvestamist võite teha aruandesse märkusi, sealhulgas lisada viite juhtumile ning märkused tuvastamise ja/või toetusmeetmete kohta. Veebipõhine vahend ei töötle ega salvesta lisatud märkusi ning need on kaitstud sekkumise eest. Need prinditakse välja koos aruandega või salvestatakse faili eksportimisel PDF-versioonis.