Vahendist

 

Miks see vahend välja töötati?

Vahendi peamine eesmärk on hõlbustada menetluslike ja/või vastuvõtuga seotud erivajadustega isikute õigeaegset tuvastamist. Seda võib kasutada varjupaigamenetluse ja vastuvõtuprotsessi igas etapis.

See vahend on interaktiivne platvorm, mis võimaldab kindlaks teha erivajadused, tuvastades teatud tunnused, mida võib eri tõendite (rahvusvahelise kaitse taotluses esitatud teave, meditsiiniline tõendusmaterjal, isiklikul vestlusel antud ütlused jmt) põhjal täheldada. Lisaks tuvastamist võimaldavatele tunnustele annab vahend üldisi juhiseid spetsiaalsete menetlustagatiste ja vastuvõtutoe kohta, mida võib taotlejale EL+ kontekstis anda. 

Vahendi eesmärk on aidata liikmesriikidel täita (uuesti sõnastatud) vastuvõtutingimuste direktiivis (2013/33EL) ja varjupaigamenetluse direktiivis (2013/32/EL) sätestatud kohustusi:

► Tuvastamine peab toimuma mõistliku aja jooksul pärast rahvusvahelise kaitse taotlemist ning see peaks olema pidev ((uuesti sõnastatud) vastuvõtutingimuste direktiivi artikkel 22 ja (uuesti sõnastatud) varjupaigamenetluse direktiivi artikkel 24).  

► Liikmesriigid on seejärel kohustatud võtma arvesse nende taotlejate eriolukorda, kes vajavad spetsiaalset vastuvõtuabi ((uuesti sõnastatud) vastuvõtutingimuste direktiivi artikkel 21) ja spetsiaalseid menetlustagatisi ((uuesti sõnastatud) varjupaigamenetluse direktiivi põhjendus 29).

Liikmesriigid võivad lisada selle vahendi ulatuslikuma tuvastusmehhanismi raamistikku. Vahendi kasutamise üksikasjad sõltuvad riigisisesest korraldusest ja vajadustest.

Kuidas vahend lihtsustab selle kasutaja igapäevatööd?

Isegi kui erivajaduse olemasolu ei ole ilmne, tuleks igal juhul individuaalselt tuvastada erivajadused ja neid hinnata. Vahend on kavandatud pakkuma individuaalsele tuvastamisprotsessile praktilist tuge. Selle eesmärk ei ole liigitada taotlejaid konkreetsetesse kategooriatesse või pakkuda võimalikele erivajadustele universaalseid lahendusi, vaid pigem suunata vahendi kasutajat protsessis, mille kaudu ta võib tagada, et konkreetsele taotlejale pakutakse välja tema erivajadustele sobiv individuaalne lahendus.

Olenevalt vahendi kasutaja vajadustest ja sellest, kas erivajadused on juba tuvastatud, võib kasutaja kasutada tunnuseid või suunduda otse asjaomase kategooria ja konkreetse toetusetapi juurde, millest ta on huvitatud.

Prinditav aruanne: Kui olete tuvastamise tulemuste ja saadud teabega rahul, võite salvestada või printida aruande, milles esitatakse tuvastamisteabe kokkuvõte ja kirjeldatakse potentsiaalselt vajalikke meetmeid. Enne aruande printimist või PDF-vormingus salvestamist võite sellele lisada oma märkused, nii et aruandest saab taotleja toimiku lahutamatu osa. Veebipõhine vahend ei töötle ega salvesta lisatud märkusi ning need on kaitstud sekkumise eest.

Mida vahend hõlmab?

Tunnused

Vahend pakub interaktiivset platvormi erivajaduste tuvastamiseks varjupaiga kontekstis. Erivajaduste tuvastamise vajadus rahuldatakse eelkõige põhitunnuste abil, mis on liigitatud järgmistesse kategooriatesse.

Erivajadused

Selles vahendis kasutatud erivajadustega isikute kategooriad hõlmavad (uuesti sõnastatud) vastuvõtutingimuste direktiivi artiklis 21 sõnaselgelt nimetatud isikuid ja veel kaht kategooriat, mis lisatakse praeguste EL+ tavade kohta kogutava teabe alusel, eelkõige lesbid, geid, biseksuaalid, trans- ja intersoolised taotlejad ning sooliste erivajadustega isikud. Vahend võtab arvesse selliste andmete kogumisel ettetulevaid piiranguid ja tunnistab erivajaduste esinemist väljaspool kindlaksmääratud kategooriaid. Kirjaoskamatud taotlejad vajavad näiteks spetsiaalset menetlusabi ja võimalikku vastuvõtutuge, ometigi ei käsitleta neid erivajadustega isikute erikategooriana. Lisaks võtab abivahend arvesse ja tunnistab, et teatavate taotlejate erivajaduste tõttu võivad nad kuuluda mitmesse kategooriasse. Koos perekonnaga saabuv alaealine võib näiteks olla naiste suguelundite moonutamise ohver. Kui olete märkinud asjaomased tunnused, tõstab vahend esile mõlema kategooria asjakohasuse: „saatjaga alaealised” ja „muu jõhkra psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohvrid”.

Tugi

Peale selle käsitleb vahend teatavaid menetlusetappe ja vastuvõtutuge ning annab üldisi juhiseid. Kuigi tunnistatakse, et erivajadused ei kao esimese astme varjupaigamenetluse lõppemisel, käsitleb vahend praktilistel põhjustel potentsiaalselt vajalikku tuge ainult kuni selle hetkeni. Vahend käsitleb küll lühidalt konkreetsete erivajaduste mõju seoses usaldusväärsusega, kuid ei puuduta otsustusprotsessi ning erivajaduste käsitamist rahvusvahelise kaitse andmise võimaliku alusena. Selles keskendutakse ainuüksi menetlustagatistele ja vastuvõtutoele.

Kuidas see vahend välja töötati?

See praktiline vahend töötati välja EASO kvaliteedimaatriksi protsessi käigus. Vahendi väljatöötamisel tugineti kvaliteedimaatriksi metoodikat järgides praeguste EL+ tavade, olemasolevate vahendite ja tuvastamismehhanismide põhjalikule väljaselgitamisele.

Vahendi töötas välja liikmesriikide (sh Belgia, Bulgaaria, Malta, Rootsi ja Ühendkuningriigi) varjupaigamenetluse ja vastuvõtuekspertide töörühm ning väärtusliku esialgse panuse andis sellesse ka nõuanderühm, sealhulgas Euroopa Komisjon, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet ning Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu (ECRE). Seejärel arutati kavandit EASO kvaliteediküsimuste nõuanderühmaga ja EASO nõuandefoorumi huvitatud liikmetega. Enne vahendi lõplikku viimistlemist arutati seda ka kõikide liikmesriikidega ja nende tagasisidet võeti arvesse, et tagada vahendi kasulikkus erisugustes riigisisestes olukordades.

Soovime tänada liikmesriikide eksperte ja kõiki arutelul osalenud organisatsioone oma eriteadmiste jagamise ning panuse eest selle olulise vahendi väljatöötamisse: Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme European (AEDH, Euroopa inimõiguste kaitse Euroopa assotsiatsioon), Asylum Aid (Varjupaigaabi), Belgian Refugee Council (Belgia Pagulasnõukogu), Caritas International, ECRE, Greek Council for Refugees (Kreeka Pagulasnõukogu), International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA, homoseksuaalide, biseksuaalide, transseksuaalide ja interseksuaalide rahvusvaheline ühendus),  International Network to Analyze, Communicate and Transform the Campaign against FGM/C (INTACT, naiste suguelundite moonutamise ja lõikumise vastase kampaania analüüsimise, teavitamise ja kujundamise rahvusvaheline võrgustik), International Organization for Migration (IOM, Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon), International Rehabilitation Council for Torture Victims  (IRCT, Rahvusvaheline Piinamisohvrite Rehabiliteerimise Nõukogu), Jesuit Refugee Service Malta (JRS, Jesuiidi Pagulasteenistus Maltal), Norwegian Organisation for Asylum Seekers  (NOAS, Norra Varjupaigataotlejate Organisatsioon), Punane Rist, Save the Children (Lastepääste Organisatsioon), ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo (OHCHR), ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet ja Euroopa Komisjon.

Kuidas on vahend seotud liikmesriikide süsteemidega?

Seda, kuidas vahendi põhiosa – tuvastamine – on kavandatud, saab kohaldada igale olukorrale. Vahend kajastab elemente, mille põhjal saab tuvastada isiku erivajadused, ja need elemendid on eri riikides sarnased.

Spetsiaalseid menetlustagatisi ja vastuvõtutuge käsitlevas osas võetakse arvesse, et riigisisene korraldus ja kättesaadava abi konkreetsed üksikasjad võivad olla EL+ eri liikmesriikides erinevad. Vahend annab nende juhtumite jaoks lühikesi ja üldisi juhiseid ning suunab kasutaja tutvuma riikliku tavaga.

Kuidas on vahend seotud EASO muude abivahenditega?

Tuleb rõhutada, et see praktiline vahend ei asenda mingil juhul koolitust ega jõupingutusi suurendada teadlikkust võimalikest erivajadustest varjupaiga kontekstis.

Koolitus on äärmiselt oluline, et tagada vastutava ametniku suutlikkus tuvastada õigel ajal rahvusvahelise kaitse taotlejate erivajadused ja need tulemuslikult rahuldada. Seepärast peaksid liikmesriigid pakkuma asjakohast koolitust eri asjaosalistele, kes võivad varjupaigamenetluse ajal rahvusvahelise kaitse taotlejatega kokku puutuda.

Nagu kõik EASO praktilised abivahendid, põhineb IPSN-vahend Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ühtsetel standarditel ning väljatöötatud heal taval. Vahend koostati praktilise kohapealse abi pakkumise raamistikus ning see täiendab muid olemasolevaid vahendeid, nagu koolitus, muud praktilised vahendid ja juhendid, päritoluriiki käsitlev teave jms. Selle sisu arendamisel peeti eelkõige silmas kooskõla nimetatud vahenditega. Vahend töötati välja kooskõlas asjakohaste EASO koolituskava moodulitega, nagu soo, sooidentiteedi ja seksuaalse sättumuse moodul, haavatavate isikutega vestlemise moodul ja lastega vestlemise moodul, ning see on integreeritud vastuvõttu käsitlevasse koolitusmoodulisse. IPSN-abivahend on ka kooskõlas EASO praktiliste juhendite sarjas avaldatud praktiliste juhenditega „Isiklik vestlus” ja „Tõendite hindamine” ning selles viidatakse otseselt nendele juhenditele.