O ovom alatu

 

Zašto je ovaj alat razvijen?

Glavni cilj ovog alata je olakšavanje pravovremene identifikacije osoba s posebnim postupovnim potrebama i/ili potrebama prihvata. Može se upotrebljavati u bilo kojoj fazi postupka azila i u bilo kojoj fazi procesa prihvata.

Ovaj je alat interaktivna platforma koja vam omogućava identifikaciju posebnih potreba otkrivanjem određenih pokazatelja koje možete primijetiti ili na koje možete naići na temelju različitih dokaza (informacije u zahtjevu za međunarodnu zaštitu, medicinski dokazi, izjave tijekom osobnog intervjua itd.). Osim pokazatelja identifikacije, alatom se predlažu općenite upute o posebnim postupovnim jamstvima i podršci pri prihvatu koji bi se mogli pružiti podnositelju zahtjeva u kontekstu EU+. 

Alat je osmišljen za podršku državama članicama u provedbi svojih obveza iz preinačene Direktive o uvjetima prihvata (2013/33EU) i Direktive o postupcima azila (2013/32/EU):

► Identifikacija se mora provesti u razumnom vremenskom razdoblju nakon predaje e zahtjeva za međunarodnu zaštitu te bi trebala biti u tijeku (članak 22. preinačene Direktive o uvjetima prihvata i članak 24. preinačene Direktive o postupcima azila).  

► Države članice tada imaju obvezu uzeti u obzir specifičnu situaciju podnositelja zahtjeva kojima je potrebna posebna podrška pri prihvatu (članak 21. preinačene Direktive o uvjetima prihvata) i posebna postupovna jamstva (Uvodna izjava 29. preinačene Direktive o postupcima azila).

Države članice mogu ugraditi alat u okvir opsežnijeg identifikacijskog mehanizma. Modaliteti njegove uporabe ovisit će o nacionalnom uređenju i potrebama.

Kako se ovim alatom podržava vaš svakodnevni rad?

U svim slučajevima, čak i tamo gdje nema neke očite posebne potrebe, identifikacija i procjena posebnih potreba trebala bi se napraviti na pojedinačnoj osnovi. Ovaj je alat osmišljen kako bi pružio praktičnu podršku u tom individualnom procesu identifikacije. Njegova svrha nije podijeliti podnositelje zahtjeva u određene kategorije niti pružiti identične usluge za sve moguće posebne potrebe, nego voditi korisnika kroz proces u kojem se može osigurati odgovarajuće individualno ispunjavanje posebnih potreba određenog podnositelja zahtjeva.

Ovisno o vašim potrebama u svojstvu korisnika i o tome je li identifikacija već provedena, možete upotrijebiti pokazatelje ili izravno pristupiti relevantnoj kategoriji i određenom stupnju podrške koji vas zanimaju.

Izvješće za ispis: Ako ste zadovoljni s rezultatima identifikacije i podatcima koje ste preuzeli, možete spremiti ili ispisati izvješće u kojemu se sažimaju podatci o identifikaciji i navode potencijalni postupci koje treba poduzeti. Prije ispisa ili spremanja datoteke u PDF format možete dodati svoje bilješke tako da izvješće postane sastavni dio datoteke podnositelja zahtjeva. Bilješke koje unesete ne obrađuju se niti se spremaju na alatu na mreži te su zaštićene od smetnji.

Koje je područje primjene ovog alata?

Pokazatelji

Ovaj alat omogućava interaktivnu platformu za identifikaciju posebnih potreba u kontekstu azila. To se prvenstveno odnosi na potrebu za identificiranjem posebnih potreba na temelju ključnih pokazatelja svrstanih u sljedeće kategorije.

Posebne potrebe

Kategorije osoba s posebnim potrebama u ovom alatu uključuju one izričito spomenute u članku 21. preinačene Direktive o uvjetima prihvata, kao i dvije kategorije dodane na temelju prikupljenih podataka u vezi s najnovijim EU+ praksama, posebno LGBTI podnositelje zahtjeva i osobe s posebnim potrebama povezanim s rodom. Alat prepoznaje ograničenja svakog takvog razvoja te dopušta mogućnost da posebne potrebe mogu postojati izvan postavljenih kategorija. Nepismeni podnositelji zahtjeva, na primjer, trebat će određenu postupovnu pomoć i moguću podršku pri prihvatu. Međutim, to nije postavljeno kao zasebna kategorija osoba s posebnim potrebama. Alat također prepoznaje i uzima u obzir to da bi za neke podnositelje zahtjeva posebne potrebe spadale pod više kategorija. Primjerice, maloljetnica koja dolazi sa svojom obitelji može biti žrtva genitalnog sakaćenja žena. Ako ste označili odgovarajuće pokazatelje, alat će naglasiti važnost obiju kategorija: „maloljetnici s pratnjom” i „osobe koje su proživjele druge teške oblike psihološkog, fizičkog i seksualnog nasilja”.

Podrška

Nadalje, alatom se rješavaju određene postupovne faze, kao i podrška pri prihvatu te se pružaju opće smjernice. Iako se priznaje da posebne potrebe ne prestaju postojati na kraju prvostupanjskog postupka azila, iz praktičnih razloga alat gleda samo na potencijalno potrebnu potporu do te točke. Štoviše, iako se ukratko bavi implikacijama pojedinih posebnih potreba u pogledu vjerodostojnosti, ne bavi se procesom odlučivanja i smatranjem posebnih potreba kao potencijalnih razloga za dodjelu međunarodne zaštite. Usredotočen je isključivo na postupovna jamstva i podršku pri prihvatu.

Kako je ovaj alat razvijen?

Ovaj praktični alat razvijen je unutar EASO-ova procesa matrice kvalitete. Razvoj alata pratio je metodologiju matrice kvalitete te je proistekao iz sveobuhvatnog mapiranja najnovijih EU+ praksi, postojećih alata i mehanizama identifikacije.

Alat je razvila radna skupina nacionalnih stručnjaka iz područja postupka azila i prihvata, uključujući i stručnjaka iz Belgije, Bugarske, Malte, Švedske i Ujedinjene Kraljevine, uz važne početne savjete od referentne skupine, uključujući Europsku komisiju, Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) i Europsko vijeće za izbjeglice i prognanike (ECRE). O materijalima nacrta dodatno se savjetovalo s EASO-vom referentnom grupom za kvalitetu i sa zainteresiranim članovima EASO-vog Savjetodavnog foruma. Nadalje, prije dovršavanja alata posavjetovalo se sa svim državama članicama i njihove povratne informacije uzete su u obzir kako bi ovo postao koristan alat u različitim nacionalnim kontekstima.

Željeli bismo zahvaliti nacionalnim stručnjacima i svim organizacijama koje su sudjelovale u tom savjetovanju razmjenom svog znanja i na doprinosu ovom važnom razvoju: Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme European (AEDH)(AEDH), Asylum Aid, Belgijsko vijeća za izbjeglice, Caritas International, ECRE, Grčko vijeće za izbjeglice, Međunarodna udruga lezbijki, homoseksualaca, biseksualaca, transseksualnih i interseksualnih osoba (ILGA), Međunarodna mreža za analizu, komunikaciju i preobrazbu kampanje protiv FGM/C (INTACT), Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Međunarodni savjet za rehabilitaciju žrtava mučenja (IRCT), Jesuit Refugee Service Malta (JRS), Norveška organizacija za tražitelje azila (NOAS), Crveni križ, Save the Children, Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR), UNHCR i Europska komisija.

Kako je alat povezan s nacionalnim sustavima?

Način na koji je alat osmišljen u svom glavnom dijelu, identifikaciji, univerzalno je primjenjiv u bilo kojem kontekstu. Odražava elemente po kojima se posebne potrebe neke osobe mogu identificirati i ti se elementi ne mijenjaju po državama.

Dio o posebnim postupovnim jamstvima i podršci pri prihvati uzima u obzir da se nacionalna uređenja mogu razlikovati i da posebni modaliteti raspoložive pomoći mogu biti različiti u različitim državama EU+. Alatom se pružaju kratke i opće smjernice u tim slučajevima i dalje upućuje korisnika na nacionalnu praksu.

Na koji je način ovaj alat povezan s drugim EASO-vim alatima za podršku?

Potrebno je naglasiti da ovaj praktičan alat ne može ni na koji način zamijeniti potrebu za osposobljavanjem i napore za podizanje svijesti o potencijalnim posebnim potrebama u kontekstu azila.

Osposobljavanje je ključno kako bi se osiguralo da nadležni službenik može pravodobno identificirati i pravilno pristupiti postupanju s posebnim potrebama podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Države članice trebale bi stoga osigurati potrebnu obuku za te različite subjekte koji mogu doći u dodir s podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu tijekom postupka azila.

Kao i svi ostali EASO-vi praktični alati za podršku, alat IPSN temelji se na zajedničkim standardima CEAS-a i utvrđenim dobrim praksama. Izrađen je u okviru pružanja praktične podrške na terenu i treba ga smatrati dopunom drugim dostupnim sredstvima, kao što su osposobljavanje, ostali praktični alati i vodiči, podatci o zemlji podrijetla itd. Dosljednost s tim alatima bila je jedna od glavnih značajki u razvoju njegova sadržaja. Konkretno, alat je osmišljen u skladu s odgovarajućim modulima EASO-vog programa osposobljavanja kao što su „Rod, rodni identitet i seksualna orijentacija”, „Intervju s ranjivim osobama” i „Intervju s djecom” i integriran je u modul obuke „Prihvat”. Alat IPSN također je u skladu sa i izravno se odnosi na javno dostupne praktične vodiče o osobnom intervjuu i procjeni dokaza u okviru „Serije EASO-vih praktičnih vodiča”.