Az eszközről

Miért fejlesztették ki ezt az eszközt?

Ezen eszköz elsődleges célja a különleges eljárási és/vagy befogadási igényekkel rendelkező személyek időben történő azonosításának megkönnyítése. A menekültügyi eljárás bármely szakaszában és a befogadási folyamat bármely szakaszában használható.

Ez az eszköz egy olyan interaktív platform, amelynek segítségével az Ön által megfigyelt, vagy különböző bizonyítékok (a nemzetközi védelem iránti kérelemben szereplő információk, orvosi igazolás, a személyes meghallgatás során tett nyilatkozatok stb.) alapján megállapítható bizonyos ráutaló jelek észlelésével különleges igényeket azonosíthat be. A ráutaló jelek azonosítása mellett az eszköz általános útmutatást nyújt az uniós tagállamokban, valamint Norvégiában és Svájcban a kérelmező rendelkezésére bocsátható különleges eljárási garanciákról és befogadási támogatásról. 

Az eszköz célja a tagállamok támogatása a befogadási feltételekről szóló, átdolgozott 2013/33EU irányelv és a menekültügyi eljárásokról szóló, átdolgozott 2013/32/EU irányelv szerinti kötelezettségeik végrehajtása terén:

► A beazonosításnak a nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtását követő ésszerű időtartamon belül kell megtörténnie, és folyamatosnak kell lennie (az átdolgozott RCD 22. cikke és az átdolgozott APD 24. cikke).  

► A tagállamoknak ezt követően figyelembe kell venniük a különleges befogadási támogatási igénnyel rendelkező (az átdolgozott RCD 21. cikke) és a különleges eljárási garanciákat igénylő (az átdolgozott APD (29) preambulumbekezdése) kérelmezők egyedi helyzetét.

A tagállamok az eszközt egy átfogóbb azonosítási rendszer keretébe illeszthetik be. Használatának módja a nemzeti beállításoktól és igényektől függ.

Hogyan támogathatja ez az eszköz az Ön napi munkáját?

A különleges igények azonosításának és értékelésének minden esetben egyedi alapon kell megtörténnie, még abban az esetben is, ha a különleges igény nem nyilvánvaló. Ez az eszköz az ebben az egyedi azonosítási folyamatban történő gyakorlati támogatás nyújtására szolgál. Célja nem az, hogy a kérelmezőket meghatározott kategóriákba sorolja, vagy hogy a lehetséges különleges igényekre egységes választ nyújtson, hanem hogy a felhasználót végigvezesse egy olyan folyamaton, amelyen keresztül az biztosíthatja az adott kérelmező különleges igényeinek megfelelő egyéni választ.

Felhasználói igényeitől, valamint attól függően, hogy az azonosítás már megtörtént-e, használhatja a ráutaló jeleket vagy közvetlenül hozzáférhet az Ön által vizsgált üggyel kapcsolatos kategóriához vagy meghatározott támogatási szakaszhoz.

Kinyomtatható jelentés: Az azonosítás eredményeinek és a kapott információknak az elfogadása után elmentheti vagy kinyomtathatja az azonosítással kapcsolatos információkat összefoglaló és az esetlegesen meghozandó intézkedéseket felsoroló jelentést. A fájl pdf formátumban való kinyomtatása vagy mentése előtt azt megjegyzéseivel kiegészítheti, és a jelentés a kérelmező aktájának szerves részét fogja képezni. Az Ön által bevitt megjegyzéseket az online eszköz nem dolgozza fel, illetve nem menti el, és azok a külső beavatkozással szemben védelmet élveznek.

Mire terjed ki ez az eszköz?

Ráutaló jelek

Ez az eszköz a menekültüggyel kapcsolatos különleges igények azonosításának interaktív platformja. Mindenekelőtt a különleges igények következő kategóriákba sorolt főbb ráutaló jelek alapján történő beazonosításának szükségességével foglalkozik.

Különleges igények

A különleges igényekkel rendelkező személyek ezen eszközben megtalálható kategóriái az átdolgozott RCD 21. cikkében kifejezetten említett kategóriák, valamint az uniós tagállamokban, valamint Norvégiában és Svájcban folytatott gyakorlatok tekintetében összegyűjtött információkon alapuló két további kategória, különösen az LMBTI kérelmezők és a nemmel kapcsolatos különleges igényekkel rendelkező személyek. Az eszköz elismeri az ilyen fejlesztések korlátait és tisztában van azzal, hogy a meghatározott kategóriákon kívüli különleges igények is létezhetnek. Az írástudatlan kérelmezők például konkrét eljárási segítségnyújtást és esetlegesen befogadási támogatást igényelnek; ezzel azonban az eszköz nem foglalkozik különleges igényekkel rendelkező személyek külön kategóriájaként. Az eszköz elismeri továbbá és figyelembe veszi, hogy egyes kérelmezők esetében a különleges igények egynél több kategóriába tartoznak. A családjával érkező kiskorú például lehet a női nemi szerv megcsonkításának áldozata. Ha megjelölte a vonatkozó ráutaló jeleket, az eszköz mindkét kategóriát ki fogja jelölni: „kísérővel rendelkező kiskorú” és „pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos formáján átesett személyek”.

Támogatás

Az eszköz ezenkívül bizonyos eljárási szakaszokkal, valamint befogadási támogatással foglalkozik, és bizonyos általános útmutatást nyújt. Miközben igaz, hogy az elsőfokú menekültügyi eljárás lezárásával a különleges igények továbbra is fennmaradnak, az eszköz gyakorlati okokból csak az addig a pontig esetlegesen szükséges támogatást vizsgálja. Ezenkívül miközben röviden érinti a hihetőséggel kapcsolatos konkrét különleges igények következményeit, nem folyik bele a döntéshozatali folyamatba, és a különleges igényeknek mint a nemzetközi védelem biztosítására vonatkozó lehetséges indokok vizsgálatába. Kizárólag az eljárási garanciákra és a befogadási támogatásra összpontosít.

Hogyan fejlesztették ki ezt az eszközt?

Ennek a gyakorlati eszköznek a kidolgozása az EASO minőségügyi mátrix folyamatának keretében történt. A minőségügyi mátrix módszertanát követően az eszköz kifejlesztése az uniós tagállamokban, valamint Norvégiában és Svájcban alkalmazott jelenlegi gyakorlatok, meglévő eszközök és azonosítási mechanizmusok átfogó feltérképezésére épül.

Az eszközt a menekültügyi eljárás és befogadás területén dolgozó tagállami szakértők, többek között belga, bolgár, máltai, svéd és egyesült királyságbeli szakértőkből álló munkacsoport fejlesztette ki egy, többek között az Európai Bizottságot, az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosát (UNHCR) és az Európai Menekültügyi Tanácsot (ECRE) magában foglaló referenciacsoport értékes kezdeti hozzájárulásával. A tervezetről továbbá az EASO minőségügyi referenciacsoportjával és az EASO konzultációs fórumának érdekelt tagjaival konzultáció folyt. Ezenkívül annak érdekében, hogy a különböző tagállami környezetben hasznos eszközzé váljon, az eszközről annak véglegesítése előtt minden tagállammal konzultációt folytattunk, és visszajelzésüket figyelembe vettük.

Szeretnénk megköszönni a tagállami szakértőknek és az ebben a konzultációban részt vevő valamennyi szervezetnek, hogy megosztották tapasztalataikat, és hozzájárultak ehhez a fontos fejlesztéshez: Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme European (AEDH), Asylum Aid, Belga Menekültügyi Tanács, Nemzetközi Karitász, ECRE, Görög Menekültügyi Tanács, Nemzetközi Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű és Interszexuális Szövetség (ILGA), A női nemi szervek megcsonkítása elleni kampány elemzésének, népszerűsítésének és átalakításának nemzetközi hálózata (INTACT), Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM), Kínzás Áldozatainak Nemzetközi Rehabilitációs Tanácsa (IRCT), Máltai Jezsuita Menekültszolgálat (JRS), Norvég Menedékszervezet (NOAS), Vöröskereszt, Save the Children (Mentsük meg a gyermekeket), Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR), az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa (UNHCR) és az Európai Bizottság.

Hogyan kapcsolódik az eszköz a nemzeti rendszerekhez?

Az eszköz fő részének – azonosítás – kialakítása minden esetben általánosan alkalmazható. Tükrözi azokat az elemeket, amelyek alapján egy adott személy különleges igényei beazonosíthatók, valamint azokat az elemeket, amelyek minden államban megegyeznek.

A különleges eljárási garanciákra és a befogadási támogatásra vonatkozó rész figyelembe veszi, hogy a nemzeti rendszerek eltérhetnek egymástól, és hogy a rendelkezésre álló segítségnyújtási módok az uniós tagállamokban, illetve Norvégiában és Svájcban különbözők lehetnek. Az eszköz az említett esetekre vonatkozóan rövid és általános útmutatást nyújt, és felhívja a felhasználó figyelmét a nemzeti gyakorlatra.

Hogyan kapcsolódik ez az eszköz az EASO többi támogatási eszközéhez?

Hangsúlyozni kell, hogy ez a gyakorlati eszköz semmi esetre sem helyettesítheti a menekültüggyel kapcsolatos képzés és az esetleges különleges igényekre vonatkozó ismeretek bővítésére irányuló erőfeszítések iránti igényt.

A képzés alapvető fontosságú ahhoz, hogy a felelős tisztviselő időben azonosítani és eredményesen kezelni tudja a nemzetközi védelmet kérelmezők különleges igényeit. A tagállamoknak ezért képzést kell biztosítaniuk a menekültügyi eljárás során nemzetközi védelmet kérelmezőkkel esetlegesen kapcsolatba kerülő különböző szereplők számára.

Az EASO gyakorlati támogatási eszközökhöz hasonlóan az IPSN-eszköz alapját is a közös európai menekültügyi rendszer általános standardjai és az azonosított bevált gyakorlatok képezik. A helyszínen történő gyakorlati támogatás nyújtásának keretében épül fel, és a többi rendelkezésre álló eszköz, többek között a képzés, más gyakorlati eszközök és útmutatók, a származási országra vonatkozó információk stb. kiegészítésének tekintendő. Tartalmának kidolgozása során elsődleges szempont volt, hogy összhangban legyen ezekkel az eszközökkel. Az eszköz kidolgozása különösen az EASO képzési program keretébe tartozó, többek között a következő vonatkozó modulokkal összhangban történt: „Nem, nemi identitás és szexuális irányultság” és „Veszélyeztetett személyek meghallgatása” és beépül a „Befogadás” képzési modulba. Az „EASO gyakorlati útmutatókon” belül az IPSN-eszköz a Személyes meghallgatásról és a Bizonyítékok értékeléséről szóló, nyilvánosan hozzáférhető gyakorlati útmutatókkal is összhangban van, és közvetlenül hivatkozik azokra.