Apie šią priemonę

Kodėl ši priemonė sukurta?

TŠia priemone siekiama pagrindinio tikslo, kad būtų lengviau laiku nustatyti specialiųjų procedūrinių ir (arba) priėmimo poreikių turinčius asmenis. Ja galima naudotis bet kuriame prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūros etape ir bet kuriame priėmimo proceso etape.

Ši priemonė – interaktyvi platforma, kuria naudodamiesi galite nustatyti specialiuosius poreikius pagal tam tikrus rodiklius, kuriuos galite pastebėti arba aptikti remdamiesi įvairiais įrodymais ( prašyme suteikti prieglobstį pateikta informacija, medicininiais įrodymais, paaiškinimais per apklausą ir kt.). Naudojantis šia priemone kartu su rodikliais, skirtais specialiesiems poreikiams nustatyti, pateikiama bendrų gairių dėl specialių procedūrinių garantijų ir su priėmimu susijusios paramos, kurią galima suteikti prašytojui ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Šveicarijoje. 

Šia priemone siekiama padėti valstybėms narėms įvykdyti savo įsipareigojimus pagal naujos redakcijos Priėmimo sąlygų direktyvą (2013/33/ES) ir Prieglobsčio procedūrų direktyvą (2013/32/ES):

► specialiuosius poreikius nustatyti reikia per pagrįstą laiko tarpą po to, kai pateikiamas prieglobsčio prašymas, ir tai turėtų būti tęstinis procesas (naujos redakcijos PSD 22 straipsnis ir naujos redakcijos PPD 24 straipsnis);  

► tada valstybės narės privalo atsižvelgti į konkrečią prašytojų, kuriems reikia specialios su priėmimu susijusios paramos (naujos redakcijos PSD 21 straipsnis) ir specialiųjų procedūrinių garantijų (naujos redakcijos PPD 29 konstatuojamoji dalis), padėtį.

Šią priemonę valstybės narės galėtų įtraukti į taikomą visapusiškesnio identifikavimo mechanizmą. Jos naudojimo ypatumai priklausys nuo esamos nacionalinės tvarkos ir poreikių.

Kaip ši priemonė gali palengvinti kasdienį jūsų darbą?

Visais atvejais, net kai akivaizdžių specialiųjų poreikių nėra, specialiųjų poreikių nustatymas ir vertinimas turėtų būti atliekamas individualiu pagrindu. Ši priemonė sukurta siekiant teikti praktinę paramą šiame individualaus poreikių nustatymo procese. Jos paskirtis – ne skirstyti prašytojus į tam tikras kategorijas ar pateikti vieną bendrą visais atvejais tinkamą atsaką į galimus specialiuosius poreikius, o padėti jos naudotojui per procesą, kuriuo jis galėtų užtikrinti, kad būtų deramai individualiai atsižvelgta į specialiuosius konkretaus prieglobsčio prašytojo poreikius.

Priklausomai nuo jūsų, priemonės naudotojo, poreikių ir nuo to, ar specialieji poreikiai jau nustatyti, galite naudotis rodikliais arba pereiti tiesiai prie atitinkamos kategorijos ir konkretaus paramos etapo, kuris jus domina.

Spausdintinė ataskaita. Kai būsite patenkintas specialiųjų poreikių nustatymo rezultatais ir gauta informacija, galėsite išsaugoti arba atspausdinti ataskaitą, kurioje bus apibendrinta informacija apie specialiųjų poreikių nustatymą ir nurodyti veiksmai, kurių gali reikėti imtis. Prieš atspausdindamas ar išsaugodamas PDF formatu ataskaitos failą galite jame įrašyti savo pastabų; taip ši ataskaita taps vienu iš prieglobsčio prašytojo bylos dokumentų. Jūsų įrašytos pastabos nebus internetinės priemonės apdorojamos ar joje saugomos ir bus apsaugotos nuo keitimo.

Kokia yra šios priemonės taikymo sritis?

Rodikliai

Ši priemonė – interaktyvi platforma, skirta specialiesiems poreikiams nustatyti prieglobsčio procedūros metu. Ji pirmiausia taikoma, kai reikia nustatyti specialiuosius poreikius, tam naudojant pagrindinius rodiklius, sugrupuotus pagal toliau nurodytas kategorijas.

Specialieji poreikiai

Specialiųjų poreikių turinčių asmenų kategorijos pagal šią priemonę yra tos, kurios aiškiai nurodytos naujos redakcijos PSD 21 straipsnyje, ir dar dvi papildomos kategorijos, pridėtos remiantis surinkta informacija apie dabartinę praktiką ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Šveicarijoje, konkrečiai LGBTI prašytojai ir su lytimi susijusių specialiųjų poreikių turintys asmenys. Taikant šią priemonę pripažįstamas bet kokio tokio skirstymo ribotumas ir pripažįstama, kad gali būti specialiųjų poreikių, neįeinančių į nustatytas kategorijas. Pavyzdžiui, neraštingiems prieglobsčio prašytojams reikėtų specialios pagalbos per procedūras ir galbūt su priėmimu susijusios paramos, tačiau jie neišskirti kaip konkreti specialiųjų poreikių turinčių asmenų kategorija. Taikant šią priemonę taip pat pripažįstama ir turima omenyje, kad kai kurių prieglobsčio prašytojų specialieji poreikiai būtų priskirtini ne vienai, o daugiau kategorijų. Pavyzdžiui, nepilnametė mergaitė, atvykusi kartu su šeima, gali būti moterų lyties organų žalojimo auka. Jei pažymėsite atitinkamus rodiklius, naudojantis priemone jums bus parodytos abi aktualios kategorijos: „nelydimi nepilnamečiai“ ir „kitokį sunkių formų psichologinį, fizinį ir seksualinį smurtą patyrę asmenys“.

Parama

Be to, taikant šią priemonę skiriama dėmesio tam tikriems procedūros etapams, taip pat su priėmimu susijusiai paramai, ir pateikiama bendrų gairių. Nors pripažįstama, kad specialieji poreikiai neišnyksta po to, kai baigiama pirmosios instancijos prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūra, dėl praktinių priežasčių ši priemonė apima tik paramą, kurios gali reikėti iki tos procedūros pabaigos. Be to, nors ja naudojantis trumpai užsimenama apie kai kurių specialiųjų poreikių poveikį patikimumui, ji netaikoma pačiam sprendimo priėmimo procesui ir specialiųjų poreikių, kaip galimo prieglobsčio suteikimo pagrindo, vertinimui. Ši priemonė skirta tik procedūrinėms garantijoms ir su priėmimu susijusiai paramai.

Kaip sukurta ši priemonė?

Ši praktinė priemonė sukurta pagal EASO kokybės matricos procesą. Kuriant šią priemonę pagal kokybės matricos metodiką remtasi išsamiai apžvelgta dabartine ES valstybių narių, Norvegijos ir Šveicarijos praktika, esamomis priemonėmis ir nustatymo mechanizmais.

Šią priemonę sukūrė darbo grupė, sudaryta iš nacionalinių ekspertų, dirbančių prieglobsčio procedūros ir priėmimo srityje, įskaitant ekspertus iš Belgijos, Bulgarijos, Maltos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės. Taip pat vertingą pradinį įnašą suteikė patariamoji grupė, kurioje dalyvavo Europos Komisijos, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) ir Europos pabėgėlių ir tremtinių tarybos (ECRE) atstovai. Rengiant priemonės medžiagą toliau konsultuotasi su EASO kokybės patariamąja grupe ir su suinteresuotais EASO konsultacinio forumo nariais. Be to, prieš baigiant kurti priemonę pasikonsultuota su visomis valstybėmis narėmis ir atsižvelgta į jų atsiliepimus siekiant, kad ši priemonė būtų naudinga skirtingoms valstybėms.

Dėkojame nacionaliniams ekspertams ir visoms organizacijoms, dalyvavusioms šiose konsultacijose, už jų suteiktas žinias, patirtį ir įnašą kuriant šią svarbią priemonę: „Association Européenne pour la Défense des Droits de l‘Homme European“ (AEDH), „Asylum Aid“, Belgijos pabėgėlių tarybai, „Caritas International“, Europos pabėgėlių ir tremtinių tarybai (ECRE), Graikijos pabėgėlių tarybai,  Tarptautinei lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų asociacijai (ILGA), Tarptautiniam kampanijos prieš moterų lyties organų žalojimą ir apipjaustymą analizės, ryšių ir reformų tinklui (INTACT), Tarptautinei migracijos organizacijai (IOM), Tarptautinei kankinimo aukų reabilitacijos tarybai (IRCT), Maltos ordino Jėzuitų pabėgėlių tarnybai (JRS), Norvegijos prieglobsčio prašytojų organizacijai (NOAS), Raudonajam Kryžiui, organizacijai „Gelbėkit vaikus“, JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui (OHCHR), UNHCR ir Europos Komisijai.

Kaip ši priemonė siejasi su nacionalinėmis sistemomis?

Ši priemonė sukurta taip, kad pagrindinė jos dalis, poreikių nustatymas, būtų visuotinai tinkama bet kokiomis aplinkybėmis. Joje parodyti elementai, pagal kuriuos galima nustatyti asmens specialiuosius poreikius, ir šie elementai visose valstybėse yra vienodi.

Priemonės dalyje, skirtoje specialioms procedūrinėms garantijoms ir su priėmimu susijusiai paramai, atsižvelgiama į tai, kad nacionalinė tvarka gali būti įvairi ir kad konkretūs galimos paramos ypatumai gali skirtis įvairiose ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Tokiais atvejais priemonės naudotojui pateikiama trumpų bendrų gairių ir nurodoma toliau remtis nacionaline praktika.

Kaip ši priemonė siejasi su kitomis EASO pagalbinėmis priemonėmis?

Reikėtų pabrėžti, kad ši praktinė priemonė jokiu būdu negali atstoti reikiamo mokymo ir pastangų didinti informuotumą apie galimus specialiuosius poreikius prieglobsčio procedūros aplinkybėmis.

Mokymas ypač svarbus užtikrinant, kad atsakingas pareigūnas gebėtų laiku nustatyti ir veiksmingai atsižvelgti į specialiuosius prieglobsčio prašytojų poreikius. Todėl valstybės narės turėtų tinkamai mokyti įvairius dalyvius, galinčius turėti kontaktų su prieglobsčio prašytojais per prieglobsčio prašymų nagrinėjimo procedūrą.

IPSN priemonė, kaip ir visos praktinės pagalbinės EASO priemonės, pagrįsta bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) bendraisiais standartais ir nustatyta gerąja patirtimi. Ji įtraukta į praktinės paramos darbui sistemą ir ją reikėtų laikyti papildančia kitas esamas priemones, kaip antai mokymo ir kitas praktines priemones bei vadovus, informaciją apie kilmės valstybes ir t. t. Priemonės derėjimas su tomis kitomis priemonėmis buvo pagrindinis siekis rengiant jos turinį. Priemonė sukurta visų pirma remiantis atitinkamais EASO mokymo programos moduliais, kaip antai „Lytis, lytinė tapatybė ir seksualinė orientacija“, „Pažeidžiamų asmenų apklausos“ ir „Vaikų apklausos“, ir įtraukta į „Priėmimo“ mokymo modulį. IPSN priemonė taip pat pagrįsta ir joje tiesiogiai remiamasi viešai paskelbtomis praktinėmis gairėmis „Asmeninis pokalbis“ ir „Įrodymų vertinimas“ iš EASO praktinių gairių serijos.