Bendros pastabos

Poreikių nustatymas laiku

Prieglobsčio prašytojai apskritai yra patekę į pažeidžiamą padėtį, turint omenyje neaiškų jų statusą užsienio šalyje. Tačiau kai kuriems prieglobsčio prašytojams reikia dar daugiau specialios paramos, kad jie galėtų lygiai su kitais dalyvauti per prieglobsčio procedūrą. Mergaitė, patyrusi seksualinį smurtą, vargu ar galėtų atvirai kalbėti dalyvaujant uniformuotam vyrui – pasieniečiui; kankintas žmogus gali nepajėgti išsamiai papasakoti apie savo patirtį dėl traumos poveikio atminčiai; klausos negalią turintis prieglobsčio prašytojas gali negirdėti, ką kalba jo bylą nagrinėjantis valstybės tarnautojas ir vertėjas žodžiu. Taigi, tokiems prieglobsčio prašytojams gali reikėti daugiau laiko, paramos, paslaugų ir pagalbos, kad jie galėtų sėkmingai pateikti savo prašymus.

Atsakingi pareigūnai pradiniuose etapuose, kuriuose užmezgamas kontaktas su prieglobsčio prašytojais, ir visi proceso dalyviai turėtų žinoti apie galimus specialiuosius poreikius. Esamus rodiklius ir specialiuosius poreikius reikėtų užrašyti kuo greičiau, kai tik jie nustatyti, ir šią informaciją reikėtų perduoti atitinkamoms organizacijoms ir (arba) pareigūnams, kad prieglobsčio prašytojams būtų suteiktos reikiamos garantijos ir parama.

Sulaikymo klausimas

Kitas bendras dalykas, kurį reikėtų paminėti, yra tai, kad pagal naujos redakcijos Priėmimo sąlygų direktyvą sulaikyti prieglobsčio prašytojus reikėtų tik kraštutiniu atveju: tik kai įrodoma, kad tai būtina, remiantis individualiu kiekvieno atvejo vertinimu ir jei kitokių švelnesnių alternatyvių priemonių veiksmingai taikyti neįmanoma. Sulaikant specialiųjų poreikių turinčius asmenis taip pat reikėtų turėti omenyje, kad specialieji jų poreikiai turi būti tenkinami ir kad nacionalinės institucijos turi pirmiausia kreipti dėmesį į jų sveikatą, įskaitant psichikos sveikatą (naujos redakcijos PSD 11 straipsnis).

Neprieštaraujant tam, kas išdėstyta, taikant šią priemonę apžvelgiamos specialios garantijos, kurias reikia suteikti tuo atveju, kai sulaikomas specialiųjų poreikių turintis prieglobsčio prašytojas.

Privatumas (konfidencialumas)

Naudojantis šia priemone nuolat pabrėžiama, kad labai svarbu užrašyti ir perduoti informaciją, svarbią nustatant specialiųjų poreikių turinčius asmenis. Taip pat įsidėmėtina, kad per šį procesą surinkta informacija gali būti privataus ir (arba) konfidencialaus pobūdžio. 

Privatumas reiškia asmens teisę į tai, kad nebūtų kišamasi į jo asmeninius reikalus, ir asmeninės informacijos apsaugą (pvz., asmens duomenų apsaugos įstatymais).

Konfidencialumas yra informacijos tvarkymo principas. Kai informacija suteikta konfidencialiai, taigi yra konfidenciali informacija, ja dalytis galima tik kai tai leidžiama pagal nacionalinę teisę ir tik su ją gauti įgaliotomis organizacijomis. Dalijantis informacija turi būti apsiribojama tik tokia informacija, kuri būtina šioms organizacijoms, kad jos galėtų atlikti savo užduotis.  Jei tai nėra leidžiama įstatymų, informacijos turėtojui reikės gauti asmens sutikimą, kad informacija apie jį būtų perduota kitai organizacijai (pvz., asmeninės informacijos, kuria dalijamasi, pavyzdžiui, su advokatu, gydytoju ar psichologu, paprastai negalima atskleisti trečiosioms šalims be kliento ar paciento aiškiai duoto sutikimo). 

Privatumo ir konfidencialumo apsaugos priemonės turi būti nustatytos ir taikomos tvarkant informaciją pagal nacionalinę praktiką.

Kai gausite rezultatus, jų ataskaitą galėsite atspausdinti arba išsaugoti PDF faile. Prieš ją atspausdindamas arba išsaugodamas galite įrašyti pastabų pačioje ataskaitoje, įskaitant bylos nuorodą ir pastabas dėl poreikių nustatymo ir (arba) paramos priemonių. Jūsų įrašytos pastabos nebus internetinės priemonės apdorojamos ar joje saugomos ir bus apsaugotos nuo keitimo. Jos bus atspausdintos kartu su ataskaita arba išsaugotos joje PDF formatu, kai eksportuosite failą.