Kaip naudotis šia priemone?

Kas turėtų naudotis šia priemone?

Atsakingas pareigūnas

Terminas „atsakingas pareigūnas“ vartojamas bendra prasme ir reiškia visus pareigūnus, kurie galėtų dirbti ir bendrauti su prieglobsčio prašytoju. Tai gali būti pasieniečiai, policijos pareigūnai, registracijos pareigūnai, priėmimo pareigūnai, socialiniai darbuotojai, sprendžiančiosios institucijos prašymą suteikti prieglobstį nagrinėjantys valstybės tarnautojai ir kt. Ši priemonė skirta tiems, kas dirba neturėdami specialiųjų žinių medicinos, psichologijos, kovos su prekyba žmonėmis ar kitose susijusiose srityse. Todėl daugelio kategorijų specialiųjų poreikių nustatymas taikant šią priemonę būtų tik preliminarus ir po to reikėtų nusiųsti asmenį pas specialistą. Be to, nors taikant šią priemonę minimas tik vienas atsakingas pareigūnas, kaip gerąją patirtį galima rekomenduoti tokį poreikių nustatymo ir paramos metodą, pagal kurį vadovaujamasi daugiadalykiu požiūriu ir įtraukiami įvairių sričių specialistai.

Šią priemonę sukūrėme pirmiausia ES valstybių narių, Norvegijos ir Šveicarijos pareigūnams, tačiau ji galėtų būti naudinga ir bet kuriam kitam specialistui, turinčiam kontaktų su prieglobsčio prašytojais.

Kaip naudotis įvairiomis šios priemonės dalimis?

IPSN priemone galima naudotis įvairiais būdais, priklausomai nuo konkretaus atvejo, jūsų jau turimos informacijos ir siekiamo tikslo.

Pagrindinė šios priemonės paskirtis yra poreikių nustatymas. Taigi, ją taikant įprastas pirmas žingsnis būtų naudojimasis pateiktais rodikliais.  Tada turėsite atlikti vertinimą remdamasis turima papildoma informacija apie konkretų atvejį, savo žiniomis ir patirtimi, ir iš nurodytų specialiųjų poreikių turinčių asmenų kategorijų išsirinkti tas, į kurias norėtumėte atsižvelgti (antrasis žingsnis). Tada, priklausomai nuo savo vaidmens prieglobsčio sistemoje ar savo suinteresuotumo konkrečiu atveju, galite rinktis vieną arba daugiau paramos etapų (trečiasis žingsnis).

Arba galite pereiti tiesiai prie „specialiųjų poreikių“ dalies turinio.

Jei norite gauti gairių, kurios pateiktos „paramos“ dalyje, turite pasirinkti reikiamą etapą ir vieną arba daugiau kategorijų, nes nurodytos priemonės yra priderintos prie kategorijų.

Toliau rasite daugiau informacijos apie įvairias priemonės dalis.

Kaip naudotis rodikliais?

Pirmasis žingsnis

Taikant IPSN priemonę pirmasis žingsnis paprastai būtų naudojimasis pateiktais rodikliais, nebent specialieji poreikiai būtų jau nustatyti ir norėtumėte pereiti tiesiai prie papildomos informacijos apie atitinkamą kategoriją ir (arba) paramos etapą.

Siekiant palengvinti nustatymo procesą, rodikliai grupuojami pagal kategorijas (tokias kaip amžius, šeiminė padėtis, psichosocialiniai rodikliai, aplinkos rodikliai ir kt.), o kai kuriais atvejais – ir pakategorius. Kiekvienas rodiklis yra susietas su viena arba daugiau specialiųjų poreikių turinčių asmenų kategorijų.

Turėtumėte pasirinkti tiek rodiklių, kiek, jūsų manymu, tinka konkrečiam prašytojui, remdamasis savo pastebėjimais ar kita turima informacija. Kai kuriuos rodiklius gali būti gana lengva aptikti proceso pradžioje, tačiau kiti gali išryškėti tik vėlesniame etape (pvz., kai diagnozuojama sunki liga) arba gali būti sunkiau atpažįstami (pvz., prašytojo psichikos sveikatos būklės blogėjimas). Taigi, pastebėjus naujų rodiklių šią priemonę reikėtų taikyti pakartotinai.

Psichosocialiniai rodikliai. Reikėtų pabrėžti, kad pagal „psichosocialinių rodiklių“ dalyje pateiktus rodiklius jokios klinikinės diagnozės nenustatysite. Kaip ir visų kitų rodiklių atvejais, turėtumėte laisvai rinktis tuos rodiklius, kuriuos laikote tinkamais, remdamasis tik savo nuomone ir darbo su prieglobsčio prašytojais patirtimi, pvz., „Ar šis asmuo, palyginti su kitais, atrodo prislėgtos nuotaikos, užsisklendęs savyje, vengia kitų žmonių?“  ir t. t. Atlikęs šį preliminarų nustatymą galite sužinoti, jog prieglobsčio prašytoją reikia nusiųsti ten, kur bus atliktas tolesnis jo vertinimas ir suteikta pagalba.

Šių rodiklių jokiu būdu nereikėtų suprasti kaip klausimų, kuriuos atsakingas pareigūnas turėtų tiesiogiai užduoti prašytojui, sąrašo. „Įrodymų“ dalyse rasite daugiau informacijos apie tai, kaip galima nustatyti esamus rodiklius.

Koks yra „specialiųjų poreikių“ dalies turinys?

 

Kiekviena specialiųjų poreikių kategorija pateikiama su įžangine dalimi „Apie šią kategoriją“, kurioje aptariamas tos kategorijos kontekstas ir pateikiama daugiau bendros informacijos, svarbios nustatant ir tenkinant specialiuosius poreikius, kurių asmuo gali turėti per prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūrą. Tolesnėje dalyje išvardijami visi su tais specialiaisiais poreikiais siejami rodikliai, o dar viena dalis skirta svarbiems įrodymams, kurių galėtų būti (pavyzdžiui, asmeninis paaiškinimas arba medicininiai įrodymai). Gautuose rezultatuose jums taip pat bus primenama, kad kai kurios kitos kategorijos yra glaudžiai susijusios su tomis, kurias pažymėjote, todėl gali būti verta ir jas pridėti bei apsvarstyti.

Antrasis žingsnis

Pažymėtų rodiklių skaičius bus nurodytas prie specialiųjų poreikių turinčių asmenų kategorijos arba kategorijų, su kuriomis susieti tie rodikliai. Tada turėtumėte toliau vertinti, kurios iš tų kategorijų galėtų būti svarbios konkrečiam prieglobsčio prašytojui; kai kurias iš jų galbūt galėsite iškart atmesti remdamasis papildoma bylos informacija. Pažymėtų rodiklių skaičius, žinoma, pats savaime nereiškia tiriamo atvejo rimtumo; įvairūs rodikliai iš esmės nėra vienodai reikšmingi, nors naudojantis priemone tai nenurodoma. Pavyzdžiui, jei būtų pažymėta „nelydimas (vaikas)“, tai būtų labai aiškus rodiklis, kad prieglobsčio prašytojas yra nelydimas nepilnametis. Tačiau jei pažymima „didelis dirglumas“ ir „miego sutrikimai“, tai dar nereiškia, kad prieglobsčio prašytojas yra patyręs kankinimus, išžaginimą ar kitokį sunkių formų psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nors prie šių kategorijų nurodytų rodiklių skaičius būtų didesnis negu pirmesniame pavyzdyje nurodytu atveju. Daugeliu atvejų reikėtų atlikti tolesnį vertinimą, be kita ko, naudojantis atsakingo pareigūno turimomis priemonėmis ir galbūt nusiunčiant prieglobsčio prašytoją pas specialistą.

Kai atliekate šį „antrojo etapo“ vertinimą, galite pažymėti kategorijas, kurias laikote svarbiomis, kad gautumėte papildomos informacijos.

Tiesioginė prieiga

Kai kuriais atvejais specialieji poreikiai bus jau nustatyti, tada juos pažymėję galėsite pereiti tiesiai prie reikiamų kategorijų.

Koks yra „paramos“ dalies turinys?

Kai pasirenkate rūpimą kategoriją, taip pat galite pasirinkti reikiamą etapą arba etapus, kad gautumėte trumpų gairių dėl galimų priemonių dėl specialių procedūrinių garantijų ir (arba) su priėmimu susijusios paramos:

Į kiekvieną etapą įtraukti įvairūs veiksmai (pvz., apklausai skirtos patalpos pritaikymas, siuntimas pas medicinos paslaugų specialistus) ir atsakingas pareigūnas turėtų apsvarstyti, ar reikia jų imtis. Veiksmai, siūlomi taikant šią priemonę, nėra galutiniai ir gali reikėti priimti individualius sprendimus, tačiau iš trumpų tose dalyse pateiktų gairių galima numanyti, ką reikėtų daryti pagal atitinkamus ES standartus.

Nors parama priėmimo metu siejama su konkrečiais procedūros etapais, reikėtų pabrėžti, kad priėmimas nėra tik vienas, visiškai atskiras etapas, todėl su priėmimu susijusią paramą svarbu teikti visuose procedūros etapuose.