Home

Norādes

Šis ir praktisks atbalsta rīks, kas paredzēts patvēruma procedūrā un uzņemšanā iesaistītajiem darbiniekiem bez profesionālām zināšanām medicīnā, psiholoģijā un citās jomās ārpus patvēruma procesa.

Norādes jāatzīmē pēc lietotāja ieskatiem. Atzīmētās norādes tiek sasaistītas ar potenciāli atbilstošo personu ar īpašām vajadzībām kategoriju(-ām). Lietotājam jāizlemj, kuras no piedāvātajām kategorijām varētu būt atbilstošas.

Īpašās vajadzības

Rīkā ir iekļautas 14 tādu pieteikuma iesniedzēju kategorijas, kuriem varētu būt īpašas procesuālas un/vai uzņemšanas vajadzības, atspoguļojot ES patvēruma acquis un ES+ valstu praksi. Saraksts nav izsmeļošs, un identificēšana vienmēr būtu jāveic individuāli.

Attiecībā uz katru kategoriju rīkā ir iekļauta tās identificēšanai svarīga informācija, kā arī pielāgoti atbalsta pasākumi.

Atbalsts

Rīks aptver četrus procedūras posmus – pirmais kontakts/pieteikuma sagatavošana, pieteikuma iesniegšana, personiskā intervija un pirmās instances patvēruma procedūras beigas –, kā arī uzņemšanas atbalstu.

Attiecībā uz katru posmu ir sniegtas īsas vispārējas vadlīnijas par atbalsta pasākumiem, kas varētu attiekties uz katru kategoriju. Ja pieteikuma iesniedzēja īpašās vajadzības atbilst vairākām kategorijām, atbalsta pasākumi ir attiecīgi pielāgoti.