Kā lietot šo rīku?

Kam šis rīks būtu jāizmanto?

Atbildīgais darbinieks

"Atbildīgais darbinieks" ir vispārējs termins, ko izmanto, lai ietvertu visas amatpersonas, kuras potenciāli varētu būt saistītas un mijiedarboties ar starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem. Tas varētu ietvert robežsargus, policistus, reģistrācijas darbiniekus, uzņemšanas darbiniekus, sociālos darbiniekus, atbildīgo iestāžu atbildīgos darbiniekus utt. Rīks ir paredzēts darbiniekiem bez profesionālām zināšanām medicīnā, psiholoģijā, cilvēku tirdzniecības jomā un citās saistītās jomās. Tāpēc attiecībā uz daudzām personu ar īpašām vajadzībām kategorijām, pamatojoties uz šo rīku, ir iespējama tikai sākotnēja identicēšana un attiecīgās personas papildus būtu jānosūta pie speciālistiem. Turklāt, lai gan rīkā ir minēts tikai viens atbildīgais darbinieks, kā laba prakse identificēšanas un atbalsta jomā būtu veicināma starpdisciplīnu pieeja, iesaistot dažādu jomu ekspertus.

Šis rīks pirmām kārtām ir paredzēts ES+ valstu amatpersonām, bet varētu būt noderīgs arī citiem darbiniekiem, kas kontaktējas ar starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem.

Kā izmantot rīka dažādās sadaļas?

IPSN rīku ir iespējams izmantot dažādos veidos atkarībā no konkrētā gadījuma, informācijas, kas jau ir jūsu rīcībā, un atkarībā no jūsu nolūka.

IPSN rīks galvenokārt ir paredzēts identificēšanai. Tāpēc jūsu pirmais solis parasti būs norāžu izmantošana. Tad, pamatojoties uz jūsu rīcībā esošo papildu informāciju par lietu un jūsu zināšanām un pieredzi, jums būs jāveic novērtējums un no piedāvātajām personu ar īpašām vajadzībām kategorijām jāizvēlas kategorijas, ko jūs vēlētos aplūkot sīkāk (otrais solis). Tad atkarībā no jūsu lomas patvēruma sistēmā vai jūsu intereses par konkrēto gadījumu jums būs jāizvēlas viens vai vairāki atbalsta posmi (trešais solis).

Alternatīvi jūs varat tieši piekļūt sadaļas "Īpašās vajadzības" saturam.

Lai izgūtu sadaļā "Atbalsts" iekļautās vadlīnijas, jums būs jāizvēlas attiecīgais atbalsta posms un viena vai vairākas kategorijas, jo izklāstītie pasākumi ir pielāgoti kategorijām.

Plašāka informācija par katru sadaļu ir sniegta turpmāk.

Kā izmantot norādes?

Pirmais solis

Strādājot ar IPSN rīku, norāžu izmantošana parasti ir pirmais solis, izņemot gadījumus, kad īpašās vajadzības jau ir identificētas un jūs vēlaties tieši piekļūt papildu informācijai par attiecīgu kategoriju un/vai atbalsta posmu.

Lai atvieglotu identificēšanas procesu, norādes ir iedalītas grupās (piemēram, vecums, ģimenes stāvoklis, psihosociālas norādes, ar vidi saistītas norādes utt.) un dažreiz apakšgrupās. Katra norāde ir sasaistīta ar vienu vai vairākām personu ar īpašām vajadzībām kategorijām.

Jums būtu jāizvēlas visas norādes, kas, pamatojoties uz jūsu novērojumiem vai citu pieejamu informāciju, jūsuprāt, attiecas uz konkrēto pieteikuma iesniedzēju. Dažas norādes var būt diezgan viegli konstatējamas jau procesa sākumā, bet citas var atklāties tikai vēlākā posmā (piemēram, ja ir diagnosticēta smaga slimība) vai var būt grūtāk pamanāmas (piemēram, pieteikuma iesniedzēja garīgās veselības pasliktināšanās). Tāpēc, konstatējot jaunas norādes, rīks būtu jāizmanto atkārtoti.

Psihosociālas norādes. Jāievēro, ka, izmantojot psihosociālās norādes, jūs nenosakāt klīniskas diagnozes. Tāpat kā citu norāžu gadījumā jums būtu brīvi jāizvēlas norādes, ko uzskatāt par piemērojamām, pamatojoties vienīgi uz savu viedokli un pieredzi darbā ar starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem, t. i., vai šī persona salīdzinājumā ar citiem šķiet depresīvi noskaņota, noslēgta, izvairās no citiem utt. Pamatojoties uz šo sākotnējo identifikāciju, jūs varat atzīt, ka attiecīgais pieteikuma iesniedzējs ir jānosūta pie speciālista papildu novērtēšanai un palīdzības saņemšanai.

Norādes nekādā ziņā nav paredzētas kā jautājumi, kas atbildīgajam darbiniekam būtu tieši jāuzdod pieteikuma iesniedzējam. Plašāka informācija par norāžu konstatēšanas iespējām ir pieejama iedaļās par pierādījumiem.

Kas iekļauts sadaļā "Īpašās vajadzības"?

 

Katras personu ar īpašām vajadzībām kategorijas lodziņā ir ievada iedaļa "Par šo kategoriju", kurā ir sniegta neliela konteksta informācija par šo kategoriju un plašāka vispārēja informācija, kas attiecas uz identificēšanu un īpašajām vajadzībām, kuras konkrētajai personai varētu būt patvēruma procedūrā. Nākamajā iedaļā ir uzskaitītas visas ar īpašajām vajadzībām saistītās norādes, bet pēdējā iedaļā ir minēti attiecīgie pierādījumi, kas varētu būt pieejami (piemēram, personiski paziņojumi vai medicīniski pierādījumi). Rezultātu daļā ir iekļauts arī atgādinājums, ka dažas citas kategorijas ir cieši saistītas ar jūsu atzīmētajām kategorijām un tāpēc tās būtu vērts pievienot un aplūkot sīkāk.

Otrais solis

Atzīmēto norāžu skaits parādās līdzās tai personu ar īpašām vajadzībām kategorijai(-ām), ar kuru norādes ir saistītas. Jums būtu sīkāk jāizvērtē, kuras no šīm kategorijām varētu attiekties uz konkrēto pieteikuma iesniedzēju; dažas kategorijas jūs, iespējams, varētu uzreiz izslēgt, pamatojoties uz lietas materiālos pieejamo papildu informāciju. Atzīmēto norāžu skaits, protams, nav tiešs attiecināmības kritērijs, jo norāžu svarīgums, protams, ir atšķirīgs, bet rīkā tas nav atspoguļots. Piemēram, norādes "nepavadīts bērns" atzīmēšana nepārprotami nozīmētu, ka pieteikuma iesniedzējs ir nepavadīts nepilngadīgais. Turpretī norāžu "paaugstināta uzbudināmība" un "miega traucējumi" atzīmēšana vienmēr nenozīmētu, ka pieteikuma iesniedzējs ir pārcietis spīdzināšanu, izvarošanu vai cita veida smagu psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību, lai gan skaitlis līdzās šīm kategorijām būtu lielāks nekā iepriekšējā piemērā. Daudzos gadījumos būtu jāveic papildu novērtējums, tostarp izmantojot atbildīgā darbinieka rīcībā esošos līdzekļus un, iespējams, nosūtot pieteikuma iesniedzēju pie speciālista.

Pēc šā "otrā soļa" novērtējuma pabeigšanas jūs varat atzīmēt kategorijas, ko uzskatāt par būtiskām, lai izgūtu papildu informāciju.

Tieša piekļuve

Dažos gadījumus, kad īpašās vajadzības jau ir identificētas, jūs varat tieši piekļūt attiecīgajām kategorijām, tās atzīmējot.

Kas iekļauts sadaļā "Atbalsts"?

Kad esat izvēlējies kategoriju, kura jūs interesē, varat izvēlēties arī attiecīgo procedūras posmu(-s), lai iegūtu īsas vadlīnijas par iespējamajiem īpašo procesuālo garantiju un/vai uzņemšanas atbalsta pasākumiem.

Attiecībā uz katru posmu ir minēti dažādi pasākumi (piemēram, personiskās intervijas telpas pielāgošana, nosūtīšana uz medicīniskās aprūpes dienestiem), kas atbildīgajam darbiniekam būtu jāapsver. Šajā rīkā minētie pasākumi nav galīgi un var būt vajadzīgi individuāli risinājumi, tomēr šajās iedaļās sniegtās īsās vadlīnijas sniedz priekšstatu par to, kādi pasākumi saskaņā ar attiecīgajiem ES standartiem būtu jāapsver.

Lai gan uzņemšanas atbalsts ir minēts kopā ar procedūras posmiem, būtu jāņem vērā, ka uzņemšana nav atsevišķs posms un uzņemšanas atbalstam ir nozīme visos procedūras posmos.