Par šo rīku

 

Kāpēc šis rīks tika izstrādāts?

Šā rīka galvenais mērķis ir palīdzēt laicīgi identificēt personas ar īpašām procesuālām un/vai uzņemšanas vajadzībām. To var izmantot jebkurā patvēruma procedūras un jebkurā uzņemšanas procesa posmā.

Šis rīks ir interaktīva platforma, kas ļauj identificēt personu īpašās vajadzības, konstatējot zināmas norādes, kuras atbildīgais darbinieks var novērot vai atklāt, pamatojoties uz dažādiem pierādījumiem (starptautiskās aizsardzības pieteikumā minēto informāciju, medicīniskiem pierādījumiem, personiskajā intervijā sniegtajiem paziņojumiem utt.). Papildus identificēšanas norādēm rīks piedāvā vispārējas vadlīnijas par īpašajām procesuālajām garantijām un uzņemšanas atbalstu, ko pieteikuma iesniedzējam varētu nodrošināt ES+ valstu kontekstā. 

Rīks ir paredzēts, lai palīdzētu dalībvalstīm izpildīt pienākumus saskaņā ar pārstrādāto Uzņemšanas nosacījumu direktīvu (2013/33ES) un Patvēruma procedūru direktīvu (2013/32/ES).

► Identificēšana jāveic saprātīgā laikposmā pēc starptautiskās aizsardzības pieteikuma sagatavošanas un būtu jāturpina visas procedūras laikā (UND pārstrādātā redakcija, 22. pants, un PPD pārstrādātā redakcija, 24. pants).  

► Dalībvalstīm ir pienākums ņemt vērā pieteikuma iesniedzēju, kam vajadzīgs īpašs uzņemšanas atbalsts, konkrēto situāciju (UND pārstrādātā redakcija, 21. pants) un īpašās procesuālās garantijas (PPD pārstrādātā redakcija, 29. apsvērums).

Dalībvalstis varētu integrēt šo rīku lai nodrošinātu visaptverošu identificēšanas mehānisma sistēmu. Tā izmantošanas veidi būtu atkarīgi no valstu iestatnēm un vajadzībām.

Kā šis rīks var jums palīdzēt ikdienas darbā?

Arī tad, ja personas īpašās vajadzības nav acīmredzamas, katrā gadījumā atsevišķi būtu jāveic īpašo vajadzību identificēšana un novērtēšana. Šis rīks ir paredzēts, lai sniegtu praktisku atbalstu individuālās identificēšanas procesā. Tā mērķis nav iedalīt pieteikuma iesniedzējus konkrētās kategorijās vai piedāvāt universālu risinājumu visām potenciālajām īpašajām vajadzībām, bet drīzāk vadīt lietotāju cauri procesam, ar kura palīdzību viņš(-a) varētu nodrošināt atbilstošu individuālu risinājumu konkrētā pieteikuma iesniedzēja īpašajām vajadzībām.

Atkarībā no jūsu kā lietotāja vajadzībām un no tā, vai īpašās vajadzības jau ir identificētas, jūs varat izmantot norādes vai tieši piekļūt attiecīgajai kategorijai un konkrētajam atbalsta posmam, kasjūs interesē.

Izdrukājams ziņojums: ja identificēšanas rezultāti un iegūtā informācija jūs apmierina, varat saglabāt vai izdrukāt ziņojumu ar identificēšanas informācijas kopsavilkumu un potenciāli nepieciešamo pasākumu izklāstu. Pirms faila izdrukāšanas vai saglabāšanas pdf formātā varat pievienot savas piezīmes, lai ziņojums kļūtu par pieteikuma iesniedzēja lietas neatņemamu sastāvdaļu. Jūsu ievadītās piezīmes tiešsaistes rīkā netiek apstrādātas vai saglabātas un ir aizsargātas pret iejaukšanos.

Kāda ir šā rīka darbības joma?

Norādes

Šis rīks nodrošina interaktīvu platformu personu īpašo vajadzību identificēšanai patvēruma kontekstā. Tas pirmām kārtām ir paredzēts, lai palīdzētu identificēt īpašās vajadzības, pamatojoties uz svarīgākajām norādēm, kas iedalītas šādās grupās.

Īpašās vajadzības

Šajā rīkā ir iekļautas personu ar īpašām vajadzībām kategorijas, kas skaidri minētas UND pārstrādātās redakcijas 21. pantā, kā arī divas papildu kategorijas, pamatojoties uz savākto informāciju par pašreizējo ES+ valstu praksi, konkrēti, LGBTI pieteikuma iesniedzēji un personas, kam ir ar dzimumu saistītas īpašas vajadzības. Rīkā ir atzīti šāda iedalījuma ierobežojumi, pieļaujot, ka īpašas vajadzības var pastāvēt ārpus noteiktajām kategorijām. Piemēram, pieteikuma iesniedzējiem, kas ir analfabēti, būtu vajadzīga īpaša procesuālā palīdzība un, iespējams, uzņemšanas atbalsts, tomēr šie cilvēki nav izdalīti kā atsevišķa personu ar īpašām vajadzībām kategorija. Rīkā turklāt ir atzīts un ņemts vērā, ka dažu pieteikuma iesniedzēju īpašās vajadzības var attiekties uz vairākām kategorijām. Piemēram, nepilngadīga meitene, kas ieradusies kopā ar ģimeni, var būt pārcietusi sieviešu dzimumorgānu kropļošanu. Ja būsiet atzīmējis attiecīgās norādes, rīks jums piedāvās abas attiecīgās kategorijas, proti, "Pavadīti nepilngadīgie" un "Personas, kas pārcietušas cita veida smagu psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību".

Atbalsts

Rīkā ir aplūkoti arī konkrēti procedūras posmi un uzņemšanas atbalsts un sniegtas vispārējas vadlīnijas. Atzīstot, ka īpašās vajadzības turpina pastāvēt arī pēc pirmās instances patvēruma procedūras beigām, praktisku apsvērumu dēļ potenciāli vajadzīgais atbalsts rīkā ir aplūkots tikai līdz šim brīdim. Turklāt, lai gan rīkā īsumā ir aplūkots jautājums par konkrētu īpašo vajadzību ietekmi uz ticamības novērtējumu, tas nepievēršas lēmumu pieņemšanas procesam un neaplūko īpašās vajadzības kā iespējamu pamatu starptautiskās aizsardzības piešķiršanai. Tajā ir pievērsta uzmanība vienīgi procesuālajām garantijām un uzņemšanas atbalstam.

Kā šis rīks tika izstrādāts?

Šis praktiskais rīks ir izstrādāts saskaņā ar EASO kvalitātes matricas procesu. Saskaņā ar kvalitātes matricas metodiku rīka izstrādē tika izmantota pašreizējās ES+ valstu prakses, pastāvošo rīku un identificēšanas mehānismu visaptveroša kartēšana.

Rīku izstrādāja valstu ekspertu darba grupa patvēruma procedūras un uzņemšanas jautājumos, kurā piedalījās eksperti no Beļģijas, Bulgārijas, Maltas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes, un vērtīgu sākotnējo ieguldījumu sniedza atsauces grupa, tostarp Eiropas Komisija, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs (UNHCR) un Eiropas bēgļu lietu un izsūtījuma padome (ECRE). Par rīka projektu notika turpmākas konsultācijas ar EASO kvalitātes atsauces grupu un ieinteresētajiem dalībniekiem no EASO konsultatīvā foruma. Pirms rīka izstrādes pabeigšanas notika konsultācijas ar visām dalībvalstīm un saņemtās atsauksmes tika ņemtas vērā, lai izveidotu rīku, kas būtu noderīgs dažādu valstu kontekstos.

Mēs vēlētos pateikties visiem valstu ekspertiem un visām organizācijām, kas piedalījās šajās konsultācijās, daloties ar zināšanām un palīdzot paveikt šo svarīgo darbu, proti, Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme European (AEDH), Asylum Aid, Beļģijas Bēgļu lietu padomei, Caritas International, ECRE, Grieķijas Bēgļu lietu padomei, Starptautiskajai Lesbiešu un geju asociācijai (ILGA), Starptautiskajam sieviešu dzimumorgānu kropļošanas novēršanas kampaņas analīzes, komunikācijas un reformēšanas tīklam (INTACT), Starptautiskajai Migrācijas organizācijai (IOM), Starptautiskajai spīdzināšanas upuru rehabilitācijas padomei (IRCT), Maltas Jezuītu bēgļu dienestam (JRS), Norvēģijas Patvēruma meklētāju organizācijai (NOAS), Sarkanajam Krustam, organizācijai "Glābiet bērnus", ANO Augstā cilvēktiesību komisāra birojam (OHCHR), UNHCR un Eiropas Komisijai.

Kā šis rīks atbilst valstu sistēmām?

Rīka galvenā daļa, kas attiecas uz identificēšanu, ir izstrādāta tā, lai būtu vispārēji piemērojama jebkurā kontekstā. Tajā ir atspoguļoti elementi, kas ļauj identificēt personu īpašās vajadzības, un šie elementi nemainās atkarībā no valsts.

Īpašām procesuālajām garantijām un uzņemšanas atbalstam veltītajā daļā ir ņemts vērā, ka valstu noteiktā kārtība, kādā tiek nodrošināta pieejamā palīdzība dažādās ES+ valstīs, var atšķirties. Šajos gadījumos rīks sniedz īsas kopējas vadlīnijas un iesaka lietotājiem skatīt valsts praksi.

Kā šis rīks atbilst citiem EASO atbalsta rīkiem?

Jāuzsver, ka šis praktiskais rīks nekādā ziņā nevar aizstāt apmācību un pasākumus ar mērķi paaugstināt izpratni par potenciālām īpašām vajadzībām patvēruma kontekstā.

Apmācībai ir izšķiroša nozīme, lai panāktu, ka atbildīgie darbinieki spēj laicīgi identificēt un efektīvi apmierināt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju īpašās vajadzības. Tāpēc dalībvalstīm būtu jānodrošina to dažādo dalībnieku atbilstoša apmācība, kuri patvēruma procedūras laikā var kontaktēties ar starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem.

Tāpat kā visi EASO praktiskā atbalsta rīki, arī IPSN rīks ir izstrādāts, pamatojoties uz KEPS kopīgajiem standartiem un apzināto paraugpraksi. Tas ir integrēts praktiska atbalsta uz vietas nodrošināšanas sistēmā un būtu jāuzlūko kā rīks, kas papildina pārējos pieejamos rīkus, piemēram, apmācību, citus praktiskos rīkus un rokasgrāmatas, izcelsmes valsts informāciju utt. Domājot par šā rīka saturu, primārais apsvērums ir bijusi tā atbilstība pārējiem rīkiem. Konkrēti, rīks ir veidots saskaņā ar attiecīgiem EASO izglītības programmas moduļiem, piemēram, "Dzimums, dzimumidentitāte un dzimumorientācija", "Neaizsargātu personu intervēšana" un "Nepilngadīgo intervēšana", un ir integrēts apmācības modulī "Uzņemšana". IPSN rīks turklāt atbilst un tieši attiecas uz publiski pieejamajām praktiskajām rokasgrāmatām "Personiskā intervija" un "Pierādījumu izvērtēšana" no EASO praktisko rokasgrāmatu sērijas.