Vispārīgas piezīmes

Laicīga identificēšana

Starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēji kopumā atrodas neaizsargātā situācijā, ņemot vērā viņu neskaidro statusu svešā valstī. Taču dažiem pieteikuma iesniedzējiem ir vajadzīgs īpašs atbalsts, lai viņi varētu vienlīdzīgi ar citiem piedalīties patvēruma procedūrā. Meitene, kas piedzīvojusi seksuālu vardarbību, diezin vai atklāti runās ar formas tērpā ģērbtu vīriešu kārtas robežsargu, spīdzināšanu pārcietis cilvēks, iespējams, nevarēs sīki aprakstīt savu pieredzi, jo trauma būs ietekmējusi viņa(-s) atmiņu, pieteikuma iesniedzējs ar dzirdes traucējumiem var nesaklausīt atbildīgā darbinieka un tulka teikto. Tas nozīmē, ka šiem pieteikuma iesniedzējiem, iespējams, vajadzēs laiku, atbalstu, pakalpojumus un palīdzību, lai viņi varētu efektīvi pamatot savu pieteikumu.

Atbildīgajiem darbiniekiem pirmajos kontaktēšanās posmos ar starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem un visiem procesā iesaistītajiem būtu jābūt informētiem par potenciālajām īpašajām vajadzībām. Konstatētās norādes un īpašās vajadzības būtu jāreģistrē iespējami drīz un šī informācija būtu jāpaziņo attiecīgajām organizācijām/amatpersonām, lai sniegtu vajadzīgās garantijas un atbalstu.

Jautājums par aizturēšanu

Vēl viens vispārīgs aspekts, kuram būtu jāpievērš uzmanība, ir jautājums par starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju aizturēšanu, kas saskaņā ar pārstrādāto Uzņemšanas nosacījumu direktīvu būtu jāizmanto tikai kā pēdējais līdzeklis, proti, vienīgi vajadzības gadījumā un pamatojoties uz katras lietas individuālu izvērtējumu, ja citus, mazāk ierobežojošus alternatīvus līdzekļus nav iespējams efektīvi piemērot. Personu ar īpašām vajadzībām aizturēšanas gadījumā turklāt būtu jāņem vērā, ka ir jāievēro šo personu īpašās vajadzības un valsts iestādēm ir jāvērš primāras rūpes uz šo personu veselību, tostarp garīgo veselību (UND pārstrādātā redakcija, 11. pants).

Neskarot iepriekš teikto, šajā rīkā ir aplūkotas īpašās garantijas, kas jānodrošina gadījumā, ja tiek aizturēti pieteikuma iesniedzēji ar īpašām vajadzībām.

Privātums/konfidencialitāte

Rīkā viscaur ir uzsvērta personu ar īpašām vajadzībām identificēšanai būtiskās informācijas reģistrēšanas un paziņošanas nozīme. Jāievēro arī, ka šajā procesā ievāktā informācija varētu būt privāta un/vai konfidenciāla. 

Privātums attiecas uz neiejaukšanos cilvēka personīgajās lietās un personas datos (piemēram, uz personas datu aizsardzības tiesību aktu ievērošanu).

Konfidencialitāte attiecas uz rīkošanos ar informāciju. Ja informācija tiek turēta slepenībā – tātad ir konfidenciāla –, to var izpaust tikai tad, ja tas ir atļauts saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un tikai pilnvarotām organizācijām. Izpaužamā informācija ir ierobežota un ietver vienīgi informāciju, kas šīm organizācijām ir vajadzīga, lai pildītu savas funkcijas.  Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem izpaušana nav atļauta, informācijas turētājam ir jāiegūst attiecīgās personas piekrišana informācijas kopīgai izmantošanai ar citu organizāciju (piemēram, personas datus, kas ir uzticēti advokātam, ārstam, psihologam utt., parasti nedrīkst izpaust trešām personām bez skaidri izteiktas klienta/pacienta piekrišanas). 

Attiecībā uz informācijas apstrādi saskaņā ar valsts praksi ir jānodrošina un jāpiemēro privātuma un konfidencialitātes aizsardzības pasākumi.

Pēc rezultātu izgūšanas jūs varat izdrukāt vai saglabāt ziņojumu pdf failā. Pirms faila izdrukāšanas/saglabāšanas jūs tieši ziņojumā varat ievadīt piezīmes, tostarp lietas atsauces numuru un piezīmes par identificēšanu un/vai atbalsta pasākumiem. Jūsu ievadītās piezīmes tiešsaistes rīkā netiek apstrādātas vai saglabātas un ir aizsargātas pret iejaukšanos. Tās tiks izdrukātas kopā ar ziņojumu vai saglabātas pdf versijā, kad eksportēsiet failu.