Главна цел на оваа алатка е да ја олесни навремената идентификација на лицата со посебни процедурални и/или потреби за прифат. Може да се користи во која било фаза од постапката за азил и во која било фаза од процесот на прифат. Ова е практична алатка за поддршка на службени лица кои се вклучени во  постапката за азил и прифат и со неа не се предвидува стручно знаење од подрачјето на медицината, психологијата или други предмети надвор од постапката за добивање на азил.