EASO TOOL FOR IDENTIFICATION OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS

Показатели за посебни потреби

Означете ги релевантните показатели врз основа на вашето мислење. Алатката е осмислена за ваша поддршка без да биде потребно медицинско или друго експертско познавање.

{{indicator.name | cut:true:30:' ...'}}

  • {{indicator_3.term.name}} ?
  • {{indicator_2.term.name}}?

Посебни потреби

Изберете ја категоријата/-ите што сакате дополнително да ги истражувате. Доколку имате селектирано показатели, бројот на релевантните ќе се појави веднаш до соодветната категорија.

  • {{ getIndicatorMatches(category) }}

Поддршка

Тука може да ги најдете општите насоки во однос на тоа како да се адресираат посебните потреби на барателот. Изберете фаза која сакате да ја истражување.


Потенцијални пресеци со други категории кои можеби би сакале да ги земете предвид:

  • {{ category }} -

Види ги резултатите

Identification of special needs:

{{ renderedCategory.title }}
  • За оваа категорија
  • Показатели за посебни потреби
  • Потенцијални докази за посебни потреби

Посебни гаранции:

  • {{ getPhaseByID(phaseID).subname }}