Algemene opmerkingen

Tijdige identificatie

Verzoekers om internationale bescherming bevinden zich vanwege de onzekerheid over hun status in een vreemd land over het algemeen in een kwetsbare situatie. Sommige verzoekers hebben echter meer speciale hulp nodig om ervoor te zorgen dat ze op voet van gelijkheid aan de asielprocedure kunnen deelnemen. Een meisje dat het slachtoffer is geworden van seksueel geweld zal bijna nooit openlijk met een mannelijke grenswacht in uniform spreken; een persoon die gefolterd is, kan zich vanwege de effecten van een trauma op zijn of haar geheugen soms geen details van zijn of haar ervaringen herinneren; een verzoeker met een auditieve handicap kan de behandelend ambtenaar en de tolk misschien niet verstaan. Deze verzoekers hebben daarom wellicht meer tijd, ondersteuning, diensten en hulp nodig om hun geval op effectieve wijze te kunnen presenteren.

De verantwoordelijke ambtenaren die het eerste contact met verzoekers om internationale bescherming leggen en iedereen die later bij het proces betrokken wordt, moeten zich bewust zijn van mogelijke bijzondere behoeften. Indicatoren en bijzondere behoeften moeten zo snel mogelijk worden vastgelegd nadat ze zijn waargenomen en deze informatie moet aan de relevante organisaties/functionarissen worden doorgegeven, zodat de noodzakelijke waarborgen en ondersteuning kunnen worden geboden.

Het probleem van bewaring

Een ander algemene opmerking die moet worden gemaakt is dat bewaring in de context van de herschikte Richtlijn opvangvoorzieningen wordt beschouwd als een maatregel die in het geval van personen die om internationale bescherming verzoeken pas in laatste instantie mag worden genomen: enkel wanneer dit nodig blijkt op grond van een individuele beoordeling van elk geval en andere, minder dwingende maatregelen, niet doeltreffend kunnen worden toegepast. In het geval van personen met bijzondere behoeften dient er bij bewaring bovendien voor gezorgd te worden dat er aan hun speciale behoeften wordt voldaan en dat hun gezondheid, met inbegrip van de geestelijke gezondheid, een primaire bezorgdheid van de nationale autoriteiten is (artikel 11, RCD, herschikking).

Onverminderd het bovenstaande kijkt het instrument naar de specifieke waarborgen die van kracht moeten zijn als een verzoeker met bijzondere behoeften in bewaring wordt gehouden.

Privacy/vertrouwelijkheid

In het gehele instrument wordt de nadruk gelegd op het belang van het verzamelen en communiceren van informatie die relevant is voor de identificatie van personen met bijzondere behoeften. Daarbij moet worden opgemerkt dat de in de loop van dit proces verzamelde informatie privé en/of vertrouwelijk kan zijn. 

Privacy verwijst naar het ontbreken van inmenging door anderen in iemands persoonlijke zaken en persoonlijke informatie (bijv. wetten ter bescherming van persoonlijke gegevens).

Vertrouwelijkheid verwijst naar het verwerken van informatie. Als informatie vertrouwelijk behandeld wordt, en dus vertrouwelijk is, kan het alleen worden gedeeld indien dit is toegestaan op grond van nationale wetgeving en enkel aan geautoriseerde organisaties. De gedeelde informatie moet beperkt blijven tot de informatie die deze partijen nodig hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.  Indien dit niet bij wet is toegestaan moet de houder van de informatie toestemming van de persoon krijgen om de informatie met een andere organisatie te delen (bijv. persoonlijke informatie die gedeeld wordt met een advocaat, arts, psycholoog kan niet aan derden worden doorgegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt/patiënt). 

Er moeten met betrekking tot het verwerken van informatie waarborgen op het gebied van privacy en vertrouwelijkheid van kracht zijn en zijn toegepast. Hierbij dient de nationale praktijk te worden gevolgd.

Nadat u de resultaten hebt ontvangen kunt u een verslag afdrukken of opslaan in een pdf-bestand. Voor het afdrukken/opslaan kunt u rechtstreeks opmerkingen in het verslag aanbrengen, waaronder een verwijzing naar het geval en opmerkingen over de identificatie en/of ondersteuningsmaatregelen. De door u aangebrachte opmerkingen worden niet in het online-instrument verwerkt of opgeslagen en kunnen niet door anderen worden aangepast. Ze worden met het verslag afgedrukt of in de pdf-versie opgeslagen nadat u het bestand heeft geëxporteerd.