Home

Wskaźniki

Jest to praktyczne narzędzie wspierające dla urzędników zajmujących się procedurą azylową i przyjmowaniem, które nie zakłada z góry posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny, psychologii lub innych dziedzin nie objętych procesem azylowym.

Wskaźniki należny zaznaczać w oparciu o opinię użytkownika. Zaznaczanie wskaźników powoduje odesłanie do potencjalnie odpowiedniej(-ich) kategorii osób o szczególnych potrzebach. Użytkownik powinien następnie zdecydować, które ze wskazanych kategorii mogą być właściwe.

Szczególne potrzeby

Narzędzie obejmuje 14 kategorii wnioskodawców, którzy mogą mieć szczególne potrzeby w zakresie procedur lub przyjmowania, co odzwierciedla dorobek UE w zakresie prawa azylowego i praktyki stosowanej przez UE i państwa członkowskie. Wykaz nie jest wyczerpujący, wobec czego identyfikacja powinna być zawsze kwestia indywidualną.

W odniesieniu do każdej kategorii narzędzie zawiera informacje, które są istotne na potrzeby identyfikacji, a także dostosowane środki wsparcia.

Wsparcie

Narzędzie obejmuje cztery etapy procedury: pierwszy kontakt - sporządzenie wniosku; złożenie wniosku; przesłuchanie; koniec procedury azylowej pierwszej instancji; oraz wsparcie w zakresie przyjmowania.

Wymienione powyżej etapy obejmują krótkie ogólne wytyczne w sprawie środków wsparcia, które mogą być potencjalnie istotne w odniesieniu do każdej kategorii. Jeżeli szczególne potrzeby wnioskodawcy należą do większej liczby kategorii niż jedna, środki wsparcia są dostosowywane do takiej sytuacji.