Ako používať tento nástroj?

Kto má používať tento nástroj?

Zodpovedný úradník

Pojem „zodpovedný úradník“ sa používa všeobecne a zahŕňa všetkých úradníkov, ktorí by prípadne mohli byť zapojení a komunikovať so žiadateľom o medzinárodnú ochranu. Pojem môže zahŕňať členov pohraničnej stráže, policajtov, registračných úradníkov, prijímacích úradníkov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov rozhodujúceho orgánu pridelených na prípad atď. Nástroj je určený pre osoby bez odborných znalostí v medicíne, psychológii, obchodovaní s ľuďmi alebo iných súvisiacich oblastí. Z toho dôvodu je v prípade mnohých kategórií osobitných potrieb identifikácia na základe tohto nástroja len predbežná a bude potrebné nadviazať na ňu odporúčaním k odborníkovi. Okrem toho, aj keď sa v nástroji odkazuje na jedného zodpovedného úradníka, prístup k identifikácii a podpore, ktorý je viacodborový a zahŕňa odborníkov z rôznych oblastí, možno propagovať ako osvedčený postup.

Nástroj sme navrhli najmä pre úradníkov EÚ+, ale môže byť užitočný aj pre akéhokoľvek iného odborníka z praxe, ktorý prichádza do kontaktu so žiadateľmi o medzinárodnú ochranu.

Ako sa používajú rôzne oddiely nástroja?

Nástroj IPSN sa dá používať rôzne podľa konkrétneho prípadu, podľa toho, aké informácie už máte k dispozícii a podľa vášho účelu.

Nástroj IPSN je zameraný na identifikáciu. Používanie ukazovateľov preto zvyčajne bude predstavovať váš prvý krok. Potom budete musieť urobiť posúdenie na základe doplňujúcich informácií, ktoré máte o prípade, vašich poznatkov a skúseností a vybrať si spomedzi uvedených kategórií osôb s osobitnými potrebami tie, ktoré by ste chceli zvážiť (2. krok). V závislosti od vašej úlohy v azylovom systéme alebo vášho záujmu v konkrétnom prípade si potom môžete vybrať jednu alebo viac podporných etáp (3. krok).

Prípadne sa k obsahu môžete dostať priamo cez „osobitné potreby“.

Na účel získania usmernení v oblasti „podpora“ si treba vybrať príslušnú etapu a jednu alebo viac kategórií, pretože uvedené opatrenia sú prispôsobené kategóriám.

Viac informácií o rôznych oddieloch sa nachádza v ďalšej časti textu.

Ako sa používajú ukazovatele?

Prvý krok

Používanie ukazovateľov bude zvyčajne predstavovať váš prvý krok v nástroji IPSN, pokiaľ sa ešte neuskutočnila identifikácia osobitných potrieb a nemáte záujem o doplňujúce informácie priamo o príslušnej kategórii a/alebo etape podpory.

Na uľahčenie identifikačného procesu sú ukazovatele zoskupené v kategóriách (ako je vek, rodinný stav, psychosociálne ukazovatele, ukazovatele prostredia atď.) a v niektorých prípadoch v podkategóriách. Každý ukazovateľ je spojený s jednou alebo viacerými kategóriami osôb s osobitnými potrebami.

Mali by ste vybrať toľko ukazovateľov, koľko sa podľa vás vzťahuje na jednotlivého žiadateľa na základe vašich pozorovaní alebo iných dostupných informácií. Niektoré ukazovatele môže byť celkom jednoduché zistiť na začiatku procesu, ale iné môžu byť ozrejmené až v neskoršej etape (napr. po diagnostikovaní vážnej choroby) alebo ich môže byť zložitejšie rozoznať (napr. zhoršenie duševného zdravia žiadateľa). Po zistení nových ukazovateľov by sa preto nástroj mal opätovne použiť.

Psychosociálne ukazovatele: Treba zdôrazniť, že s ukazovateľmi nachádzajúcimi sa v časti o psychosociálnych ukazovateľoch nebudete robiť klinickú diagnózu. Tak ako pri iných ukazovateľoch, môžete si slobodne vybrať ukazovatele, ktoré sa uplatňujú podľa vášho názoru a skúseností z práce so žiadateľmi o medzinárodnú ochranu: t. j. Vyzerá táto osoba v porovnaní s ostatnými, akoby bola deprimovaná, utiahnutá alebo vyhýbajúca sa ostatným? atď. Na základe tejto predbežnej identifikácie môžete takisto zistiť, že je potrebné postúpiť žiadateľa k ďalšiemu hodnoteniu a pomoci.

Ukazovatele netreba v žiadnom prípade chápať ako zoznam otázok, ktoré sa má zodpovedný úradník priamo pýtať žiadateľa. Viac informácií o tom, ako môžu byť zistené ukazovatele, sa nachádza v oddieloch o dôkazoch.

Čo sa nachádza v oddiele „osobitné potreby“?

 

Každá z kategórií osobitných potrieb má úvodný oddiel „o tejto kategórii“, ktorý poskytuje určité súvislosti týkajúce sa kategórie, ďalšie všeobecné informácie relevantné pre identifikáciu a osobitné potreby, ktoré by osoba mohla mať v konaní o azyle. Potom nasleduje oddiel s uvedením všetkých ukazovateľov spojených s osobitnými potrebami a následne odsek o príslušných dôkazoch, ktoré môžu byť dostupné (napríklad osobné vyhlásenie alebo lekárske dôkazy). Vo výsledkoch budete takisto upozornení, že niektoré iné kategórie sú úzko spojené s tými, ktoré ste označili, a preto by bolo dobré doplniť ich a zvážiť.

Druhý krok

Počet označených ukazovateľov sa objaví pri kategórii/kategóriách osôb s osobitnými potrebami, ku ktorým sa vzťahujú. Mali by ste potom hlbšie posúdiť, ktoré z uvedených kategórií by mohli byť relevantné pre konkrétneho žiadateľa, niektoré možno už budete môcť vylúčiť na základe ďalších informácií dostupných v zložke prípadu. Počet označených ukazovateľov, samozrejme, nie je priamou mierou relevantnosti, ukazovatele budú mať prirodzene odlišnú váhu, čo v nástroji nie je zohľadnené. Napríklad označenie (dieťaťa) bez sprievodu bude veľmi jasným signálom, že žiadateľom je maloletá osoba bez sprievodu. Označenie úrovne vysokej aktivácie a poruchy spánku však nebude nevyhnutne znamenať, že žiadateľ bol vystavený mučeniu, znásilneniu alebo inej závažnej forme psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia, aj keď číslo vedľa tejto kategórie bude vyššie ako v predchádzajúcom príklade. V mnohých prípadoch bude potrebné urobiť ďalšie hodnotenie, a to aj s prostriedkami, ktoré má zodpovedný úradník k dispozícii a prípadne pomocou odporúčania odborníkovi.

Keď uskutočníte hodnotenie druhého kroku, môžete označiť kategórie, ktoré považujete za relevantné na získanie ďalších informácií.

Priamy prístup

V niektorých prípadoch sa už identifikácia osobitných potrieb uskutočnila a môžete sa dostať priamo k relevantným kategóriám tak, že ich označíte.

Čo sa nachádza v oddiele „podpora“?

Po výbere kategórie, o ktorú máte záujem, si môžete vybrať aj relevantnú etapu (etapy), z ktorých môžete získať stručné usmernenia o možných opatreniach týkajúcich sa osobitných procesných záruk a/alebo prijímacej podpory:

Každá etapa obsahuje rôzne opatrenia (napr. úpravy miestnosti na osobný pohovor, odporúčanie zdravotným službám), ktoré by mal zodpovedný úradník zvážiť. Opatrenia navrhnuté v tomto nástroji nie sú definitívne a môžu byť potrebné individuálne riešenia, ale stručné usmernenie v uvedených oddieloch naznačuje, čo treba zvážiť, v súlade s príslušnými normami EÚ.

Aj keď je prijímacia podpora umiestnená súbežne s procesnými krokmi, treba zdôrazniť, že prijímanie nie je jediný krok a prijímacia podpora je relevantná počas všetkých procesných krokov.