Home

Ukazovatele

Toto je praktický podporný nástroj pre úradníkov zapojených do azylového a prijímacieho konania a nepredpokladá odborné poznatky z oblasti medicíny, psychológie alebo iných predmetov mimo konania o azyle.

Ukazovatele treba označiť podľa názoru používateľa. Označenie ukazovateľov je spojené s potenciálne relevantnou kategóriou (kategóriami) osôb s osobitnými potrebami. Používateľ by mal ďalej rozhodnúť, ktoré z uvedených kategórií môžu byť relevantné.

may be relevant.

Osobitné potreby

Nástroj obsahuje 14 kategórií žiadateľov, ktorí môžu mať osobitné procesné potreby a/alebo potreby pri prijímaní, je v ňom premietnuté acquis EÚ v oblasti azylu a postupy štátov EÚ+. Zoznam nie je úplný a identifikácia by vždy mala byť individuálnym procesom.

Nástroj obsahuje pre každú kategóriu informácie, ktoré sú dôležité pre identifikáciu, ako aj prispôsobené podporné opatrenia.

Podpora

Nástroj pokrýva štyri procesné etapy: prvý kontakt – požiadanie, podanie žiadosti, osobný pohovor, koniec konania o azyle prvej inštancie, ako aj prijímacia podpora.

Tieto etapy obsahujú stručné všeobecné usmernenia o podporných opatreniach, ktoré sú potenciálne relevantné pre každú kategóriu. v prípade, že osobitné potreby žiadateľa patria do viac ako jednej kategórie, podporné opatrenia sú prispôsobené tak, aby to zohľadňovali.