O tomto nástroji

 

Prečo vznikol tento nástroj?

Hlavným cieľom tohto nástroja je zjednodušiť včasnú identifikáciu osôb s osobitnými procesnými potrebami a/alebo potrebami pri prijímaní. Môže byť použitý v ktorejkoľvek fáze konania o azyle a v ktorejkoľvek etape procesu prijímania.

Tento nástroj je interaktívna platforma, ktorá vám umožní identifikovať osobitné potreby zistením určitých ukazovateľov, ktoré môžete spozorovať alebo sa k nim dostať na základe rôznych dôkazov (informácie v žiadosti o medzinárodnú ochranu, lekárske dôkazy, vyhlásenia na osobnom pohovore atď.). Okrem identifikačných ukazovateľov nástroj navrhuje všeobecné usmernenia o osobitných procesných zárukách a prijímacej podpore, ktorá môže byť poskytnutá žiadateľovi v kontexte EÚ+. 

Nástroj je určený na podporu členských štátov pri plnení si povinností podľa prepracovaného znenia smernice o prijímacích podmienkach (2013/33/EÚ) a smernice o konaní o azyle (2013/32/EÚ):

► Identifikácia musí byť v primeranej časovej lehote po požiadaní o medzinárodnú ochranu a mala by prebiehať (článok 22 prepracovaného znenia  RCD a článok 24 prepracovaného znenia APD).  

► Členské štáty sú potom povinné zohľadniť osobitnú situáciu žiadateľov, ktorí majú potrebu osobitnej prijímacej podpory (článok 21 prepracovaného znenia RCD) a osobitných procesných záruk (odôvodnenie 29 prepracovaného znenia APD).

Nástroj môžu členské štáty zahrnúť do rámca komplexnejšieho identifikačného mechanizmu. Spôsoby jeho používania závisia od vnútroštátneho nastavenia a potrieb.

Akú podporu vám môže poskytovať tento nástroj v každodennej práci?

V každom prípade, dokonca aj keď nie je zrejmá osobitná potreba, by sa mala na individuálnom základe uskutočniť identifikácia a posúdenie osobitných potrieb. Tento nástroj je určený na poskytovanie praktickej podpory v tomto procese individuálnej identifikácie. Účelom nie je zaradiť žiadateľov do konkrétnych kategórií alebo poskytovať univerzálnu odpoveď na možné osobitné potreby, ale viesť používateľa procesom, prostredníctvom ktorého môže zabezpečiť, aby bola poskytnutá vhodná individuálna reakcia na osobitné potreby konkrétneho žiadateľa.

V závislosti od vašich potrieb ako používateľa a od toho, či sa už uskutočnila identifikácia, môžete používať ukazovatele alebo sa dostať priamo k relevantnej kategórii a konkrétnej fáze podpory, o ktorú sa zaujímate.

Správa s možnosťou tlače: Ak ste spokojný s výsledkami identifikácie a informácií, ktoré ste získali, môžete uložiť alebo vytlačiť správu, v ktorej sú zhrnuté identifikačné informácie a uvedené prípadné potrebné opatrenia, ktoré treba prijať. Pred tlačou alebo uložením súboru vo formáte pdf doň môžete doplniť svoje poznámky, aby sa tak správa stala neoddeliteľnou súčasťou zložky žiadateľa. Poznámky, ktoré uvediete, sa nespracúvajú ani neukladajú v online nástroji a sú chránené pred neoprávnenými zásahmi.

Aký rozsah pôsobnosti má tento nástroj?

Ukazovatele

Tento nástroj poskytuje interaktívnu platformu na identifikáciu osobitných potrieb v kontexte azylu. Rieši hlavne potrebu identifikácie osobitných potrieb na základe kľúčových ukazovateľov zoskupených do týchto kategórií.

Osobitné potreby

Kategórie osôb s osobitnými potrebami v tomto nástroji zahŕňajú tie, ktoré sú výslovne uvedené v článku 21 prepracovaného znenia RCD, ako aj dve kategórie doplnené na základe zhromaždených informácií týkajúcich sa súčasných postupov EÚ+, najmä žiadateľov zo skupiny osôb LGBTI a ľudí s osobitnými potrebami týkajúcimi sa rodu. Nástroj rozoznáva obmedzenia akéhokoľvek vývoja a uznáva, že môžu existovať osobitné potreby mimo súboru určených kategórií. Napríklad negramotní žiadatelia potrebujú osobitnú procesnú pomoc a možno podporu pri prijímaní, čo však nie je riešené ako osobitná kategória osôb s osobitnými potrebami. Nástroj ďalej rozoznáva a zohľadňuje to, že u niektorých žiadateľov budú osobitné potreby patriť do viac ako jednej kategórie. Napríklad maloletá osoba prichádzajúca so svojou rodinou môže byť obeťou mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Ak ste označili príslušné ukazovatele, nástroj zvýrazní relevantnosť oboch kategórií: „sprevádzané maloleté osoby“ a „osoby, ktoré boli vystavené iným závažným formám psychického, fyzického a sexuálneho násilia“.

Podpora

Okrem toho, nástroj rieši určité procesné fázy, ako aj podporu pri prijímaní a poskytuje všeobecné usmernenia. Aj keď sa uznáva, že osobitné potreby neprestanú existovať na konci konania o azyle prvej inštancie, z praktických príčin sa nástroj zaoberá len možnou potrebnou podporou po tento bod. Okrem toho, aj keď stručne rieši vplyv dôveryhodnosti na konkrétne osobitné potreby, nevzťahuje sa na rozhodovací proces a na nazeranie na osobitné potreby ako na možné dôvody na udelenie medzinárodnej ochrany. Je zameraný výhradne na procesné záruky a podporu pri prijímaní.

Ako vznikol tento nástroj?

Tento praktický nástroj vznikol v rámci procesu Quality Matrix úradu EASO. Na základe metodiky  Quality Matrix bol vývoj nástroja založený na komplexnom mapovaní súčasných postupov EÚ+, existujúcich nástrojov a identifikačných mechanizmov.

Nástroj vyvinula pracovná skupiny národných expertov z oblasti konania o azyle a prijímania vrátane expertov z Bulharska, Malty, zo Švédska a Spojeného kráľovstva a s cenným príspevkom referenčnej skupiny vrátane Európskej komisie, Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Európskej rady pre utečencov a emigrantov (ECRE). Navrhnutý materiál bol ďalej predmetom konzultácií s referenčnou skupinou úradu EASO pre kvalitu a s členmi konzultačného fóra EASO, ktorí prejavili záujem. Okrem toho, pred dokončením nástroja sa uskutočnili konzultácie so všetkými členskými štátmi a ich spätná väzba bola zohľadnená, aby sa z nástroja stal užitočný nástroj v rôznych vnútroštátnych kontextoch.

Chceli by sme sa poďakovať národným expertom a všetkým organizáciám, ktoré sa zapojili do týchto konzultácií, za výmenu ich odborných poznatkov a príspevok k tomuto dôležitému vývoju: Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme European (AEDH), Azylová pomoc, Výbor pre utečencov, Caritas International, ECRE, Grécky výbor pre utečencov,  Medzinárodné združenie lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ILGA), Medzinárodná sieť pre analýzu, oznamovanie a transformáciu Kampane proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (INTACT), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Medzinárodný výbor pre rehabilitáciu obetí mučenia (IRCT), Jesuit Refugee Service Malta (JRS), Nórska organizácia pre žiadateľov o azyl (NOAS), Červený kríž, Save the Children, Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), UNHCR a Európska komisia.

Ako nástroj súvisí s vnútroštátnymi systémami?

Spôsob, ktorým je nástroj navrhnutý vo svojej hlavnej časti – identifikácii – je univerzálne použiteľný v každom kontexte. Premietajú sa v ňom prvky, podľa ktorých sa dajú identifikovať osobitné potreby osoby a tieto prvky sa v jednotlivých štátoch nemenia.

V časti o osobitných procesných zárukách a podpore pri prijímaní sa zohľadňuje skutočnosť, že vnútroštátne nastavenia sa môžu líšiť a konkrétne modality dostupnej pomoci môžu byť v rôznych štátoch EÚ+ odlišné. Nástroj poskytuje stručné a všeobecné usmernenia v týchto prípadoch a používateľ je ďalej nasmerovaný na vnútroštátne postupy.

Ako nástroj súvisí s inými nástrojmi podpory úradu EASO?

Treba zdôrazniť, že tento praktický nástroj v žiadnom prípade nemôže nahradiť potrebu odbornej prípravy a úsilia o zvýšenie informovanosti o možných osobitných potrebách v kontexte azylu.

Odborná príprava je veľmi dôležitá, aby sa zabezpečilo, že zodpovedný úradník bude schopný včas identifikovať a účinne riešiť osobitné potreby žiadateľov o medzinárodnú ochranu. Členské štáty by preto mali poskytovať relevantnú odbornú prípravu rôznym subjektom, ktoré môžu byť v kontakte so žiadateľmi o medzinárodnú ochranu počas konania o azyle.

Rovnako ako všetky nástroje praktickej podpory úradu EASO, aj nástroj IPSN je založený na spoločných štandardoch CEAS a na identifikovaných osvedčených postupoch. Je vybudovaný v rámci poskytovania praktickej podpory  od základov a treba ho vnímať ako doplnok k iným dostupným nástrojom, ako je odborná príprava, iné praktické nástroje a príručky, informácie o krajine pôvodu atď. Vo vývoji jeho obsahu bol súlad s uvedenými nástrojmi na prvom mieste. Konkrétne, nástroj bol vybudovaný v súlade s príslušnými modulmi učebného plánu odbornej prípravy EASO, ako je Rod, rodová identita a sexuálna orientácia, Uskutočňovanie pohovoru so zraniteľnými osobami a Uskutočňovanie pohovoru s deťmi, a je začlenený do modulu odbornej prípravy s názvom Prijímanie. Nástroj IPSN je takisto v súlade s verejne dostupnými praktickými príručkami o osobnom pohovore a  posudzovaní dôkazov v rámci série praktických príručiek úradu EASO a priamo sa v ňom na ne odkazuje.