Všeobecné poznámky

Včasná identifikácia

Žiadatelia o medzinárodnú ochranu sa všeobecne nachádzajú v zraniteľnej situácii vzhľadom na neistotu ich postavenia v cudzej krajine. Niektorí žiadatelia však budú potrebovať ďalšiu osobitnú podporu, ktorá im umožní zúčastniť sa konania o azyle za rovnakých podmienok. Dievča, ktoré zažilo sexuálne násilie, bude sotva hovoriť otvorene pred pracovníkom pohraničnej stráže v rovnošate; osoba, ktorá bola vystavená mučeniu, nemusí byť schopná uviesť podrobnosti o svojom zážitku z dôvodu účinkov traumy na svoju pamäť; žiadateľ so sluchovým postihnutím nemusí byť schopný počuť úradníka prideleného na prípad a tlmočníka. V dôsledku toho môže byť potrebné, aby mali daní žiadatelia čas, podporu, služby a pomoc v záujme účinného prezentovania svojich prípadov.

Zodpovední úradníci v prvých etapách kontaktu so žiadateľmi o medzinárodnú ochranu a každá zapojená osoba počas celého procesu by si mala byť vedomá možných osobitných potrieb. Ukazovatele a osobitné potreby treba zaznamenať čo najskôr po ich zistení a tieto informácie majú byť oznámené príslušným organizáciám/úradníkom, aby boli poskytnuté potrebné záruky a podpora.

Problematika zaistenia

Ďalším všeobecným bodom, ktorý treba uviesť, je, že v kontexte prepracovaného znenia smernice o prijímacích podmienkach by malo byť zaistenie použité pre osoby žiadajúce o medzinárodnú ochranu len v krajnom prípade: len ak sa to preukáže ako nevyhnutné na základe individuálneho posúdenia každého prípadu a ak by sa nemohli účinne uplatniť iné, miernejšie donucovacie alternatívne opatrenia. U osôb s osobitnými potrebami by sa pri zaistení okrem toho malo zohľadniť, že je potrebné splniť ich osobitné potreby a že ich zdravie vrátane duševného zdravia musí byť pre vnútroštátne orgány na prvom mieste (článok 11 prepracovaného znenia RCD).

Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, sa nástroj zaoberá osobitnými zárukami, ktoré je potrebné mať zavedené v prípade zaistenia žiadateľa s osobitnými potrebami.

Súkromie/dôvernosť

V celom nástroji sa zdôrazňuje dôležitosť zaznamenávania a oznamovania informácií relevantných pre identifikáciu osôb s osobitnými potrebami. Treba si takisto uvedomiť, že informácie zhromaždené počas tohto procesu môžu mať súkromný a/alebo dôverný charakter. 

Súkromie sa týka oslobodenia od zasahovania do osobných záležitostí a informácií osoby (napr. zákony o ochrane osobných údajov).

Dôvernosť sa týka zaobchádzania s informáciami. Ak sa zachováva dôvernosť o informáciách a sú preto dôverné, môžu sa vymieňať, len ak to umožňuje vnútroštátne právo a s oprávnenými organizáciami. Rozsah vymieňaných informácií je obmedzený len na informácie potrebné pre tieto strany na vykonávanie ich funkcií.  Ak to neumožňuje zákon, držiteľ informácií bude potrebovať súhlas od jednotlivca s výmenou informácií s inou organizáciou (napr. osobné informácie vymieňané napríklad s advokátom, lekárom, psychológom všeobecne nemôžu byť poskytnuté tretím stranám bez výslovného súhlasu klienta/pacienta). 

Ochranné opatrenia v oblasti súkromia a dôvernosti musia byť zavedené a uplatňované so zreteľom na zaobchádzanie s informáciami, v súlade s vnútroštátnymi postupmi.

Po získaní výsledkov môžete vytlačiť alebo uložiť správu v súbore pdf. Pred tlačou/uložením môžete priamo v správe uviesť poznámky vrátane referencie prípadu a poznámok k identifikácii a/alebo podporným opatreniam. Poznámky, ktoré uvediete, sa nespracúvajú ani neukladajú v online nástroji a sú chránené pred zasahovaním. Vytlačia sa so správou alebo sa uložia vo verzii pdf po exporte súboru.