O tem orodju

 

Zakaj je bilo to orodje razvito?

Glavni cilj tega orodja je omogočati pravočasno prepoznavanje oseb, ki potrebujejo posebna procesna jamstva in/ali imajo posebne potrebe glede sprejema. Orodje se lahko uporablja v vseh fazah azilnega postopka in postopka sprejema.

To orodje je interaktivna platforma, ki vam omogoča prepoznavanje posebnih potreb z odkrivanjem nekaterih kazalnikov, ki jih lahko opazite ali na katere naletite na podlagi različnih dokazov (kot so informacije iz prošnje za mednarodno zaščito, zdravstveni dokazi, izjave med osebnim razgovorom itd.). Orodje poleg kazalnikov za prepoznavanje ponuja splošne smernice o posebnih procesnih jamstvih in podpori pri sprejemu, ki se lahko zagotavljajo prosilcem v državah EU+. 

Namen tega orodja je podpirati države članice pri izpolnjevanju njihovih obveznosti v skladu s prenovljeno direktivo o pogojih za sprejem (2013/33/EU) in direktivo o azilnih postopkih (2013/32/EU):

► Prepoznavanje mora biti opravljeno v razumnem roku po tem, ko je podana prošnja za mednarodno zaščito, in bi moralo potekati ves čas azilnega postopka (člen 22 direktive o pogojih za sprejem (prenovitev) in člen 24 direktive o azilnih postopkih (prenovitev)).  

► Države članice morajo nato upoštevati poseben položaj prosilcev, ki potrebujejo posebno podporo pri sprejemu (člen 21 direktive o pogojih za sprejem (prenovitev)) in posebna procesna jamstva (uvodna izjava 29 direktive o azilnih postopkih (prenovitev)).

Države članice bi lahko to orodje vključile v okvir celovitejšega mehanizma prepoznavanja. Načini njegove uporabe bi bili odvisni od nacionalne ureditve in potreb.

Kako vam lahko to orodje pomaga pri vsakodnevnem delu?

V vseh primerih, tudi če posebne potrebe niso očitne, bi bilo treba prepoznavanje in ocenjevanje posebnih potreb opravljati za vsak primer posebej. To orodje je namenjeno zagotavljanju praktične podpore pri tem posamičnem prepoznavanju. Njegov namen ni razvrščati prosilce v posebne kategorije ali zagotavljati univerzalni odziv na morebitne posebne potrebe, temveč usmerjati uporabnika v procesu, s katerim bi lahko ta zagotovil, da so bile posebne potrebe posameznega prosilca ustrezno individualno obravnavane.

Odvisno od tega, kar potrebujete kot uporabnik, in tega, ali je bilo prepoznavanje že opravljeno, lahko uporabljate kazalnike ali neposredno dostopate do ustrezne kategorije in posebne faze podpore, ki vas zanima.

Natisljivo poročilo:  ko ste zadovoljni z rezultati prepoznavanja in pridobljenimi informacijami, lahko shranite ali natisnete poročilo, v katerem so povzete informacije o prepoznavanju in opisani potencialno nujni ukrepi, ki jih je treba sprejeti. Preden natisnete spis ali ga shranite v obliki .pdf, lahko dodate svoje opombe, da poročilo postane sestavni del spisa o prosilcu. Opombe, ki jih vnesete, se v spletnem orodju ne obdelujejo ali shranjujejo, tako da vanje ni mogoče posegati.

Kakšno je področje uporabe tega orodja?

Kazalniki

To orodje zagotavlja interaktivno platformo za prepoznavanje posebnih potreb v azilnem postopku. Obravnava zlasti potrebo po prepoznavanju posebnih potreb na podlagi kazalnikov, razvrščenih v naslednje kategorije.

Posebne potrebe

Kategorije oseb s posebnimi potrebami v tem orodju vključujejo kategorije, ki so izrecno navedene v členu 21 direktive o pogojih za sprejem (prenovitev), in dve kategoriji, dodani na podlagi zbranih informacij o sedanjih praksah v državah EU+, in sicer prosilci LGBTI in osebe s posebnimi potrebami, povezanimi s spolom. V orodju se upoštevajo omejitve vsake take opredelitve, priznava pa se tudi, da lahko posebne potrebe obstajajo zunaj opredeljenih kategorij. Tako bi na primer nepismeni prosilci potrebovali posebno procesno pomoč in mogoče podporo pri sprejemu, vendar niso obravnavani kot posebna kategorija oseb s posebnimi potrebami. V orodju se poleg tega priznava in upošteva, da bi posebne potrebe nekaterih prosilcev spadale v več kategorij. Tako bi bila lahko na primer mladoletnica, ki je prispela s svojo družino, žrtev pohabljanja ženskih spolovil. Če ste označili ustrezne kazalnike, orodje izpostavi ustreznost obeh kategorij:  „mladoletniki s spremstvom“ in „osebe, ki so bile izpostavljene mučenju, posilstvu ali drugim resnim oblikam psihološkega, fizičnega ali spolnega nasilja“.

Podpora

Poleg tega orodje obravnava nekatere stopnje postopka in podporo pri sprejemu ter zagotavlja splošne smernice. Čeprav se priznava, da posebne potrebe s koncem prvostopenjskega azilnega postopka ne prenehajo obstajati, orodje iz praktičnih razlogov le po potrebi obravnava nujno podporo do te stopnje. Poleg tega orodje na kratko obravnava posledice, ki jih imajo določene posebne potrebe za verodostojnost, ne spušča pa se v proces odločanja in posebnih potreb ne obravnava kot morebitni razlog za priznanje mednarodne zaščite. Osredotočeno je le na procesna jamstva in podporo pri sprejemu.

Kako je bilo to orodje razvito?

To praktično orodje je bilo razvito v okviru matrike kakovosti urada EASO. V skladu z metodologijo matrike kakovosti je razvoj orodja temeljil na izčrpni opredelitvi sedanjih praks, obstoječih orodij in mehanizmov prepoznavanja v državah EU+.

Orodje je razvila delovna skupina nacionalnih strokovnjakov s področja azilnega postopka in sprejema, ki je vključevala strokovnjake iz Belgije, Bolgarije, Malte, Švedske in Združenega kraljestva, dragocen je bil tudi začetni prispevek referenčne skupine, vključno z Evropsko komisijo, Uradom Visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) ter Evropskim svetom za begunce in izgnance (ECRE). Posvetovanja o osnutku gradiva so potekala tudi z referenčno skupino urada EASO za kakovost in z zainteresiranimi člani posvetovalnega foruma urada EASO. Poleg tega so bila pred dokončnim oblikovanjem orodja opravljena posvetovanja z vsemi državami članicami, za zagotovitev, da je to orodje koristno v različnih nacionalnih okvirih, pa so se upoštevale povratne informacije držav članic.

Zahvaljujemo se nacionalnim strokovnjakom in vsem organizacijam, ki so sodelovali v tem posvetovanju, da so prispevali svoje strokovno znanje in bili del tega pomembnega razvoja: Evropskemu združenju za zaščito človekovih pravic (AEDH), organizaciji Asylum Aid, Belgijskemu svetu za begunce, organizaciji Caritas International, Evropskemu svetu za begunce in izgnance (ECRE), Grškemu svetu za begunce, Mednarodnemu združenju lezbijk, gejev ter biseksualnih, transseksualnih in interseksualnih oseb (ILGA), Mednarodni mreži za analizo, obveščanje in preoblikovanje kampanje proti pohabljanju ženskih spolovil (INTACT), Mednarodni organizaciji za migracije (IOM), Mednarodnemu svetu za rehabilitacijo žrtev mučenja (IRCT), Malteški jezuitski službi za begunce (JRS), Norveški organizaciji za prosilce za azil (NOAS), Rdečemu križu, organizaciji Save the Children, Uradu Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR), Uradu Visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) in Evropski komisiji.

Kako se to orodje navezuje na nacionalne sisteme?

Glavni del orodja – prepoznavanje – je oblikovan tako, da se lahko orodje univerzalno uporablja v katerem koli okviru. V njem so upoštevani elementi, s katerimi je mogoče prepoznati posebne potrebe osebe, pri čemer se ti elementi med državami ne razlikujejo.

V delu o posebnih procesnih jamstvih in podpori pri sprejemu se upošteva, da se lahko razlikujejo nacionalne ureditve in tudi posebne oblike razpoložljive pomoči med državami EU+. Orodje zagotavlja kratke in splošne smernice za te primere ter poleg tega uporabnika napoti na nacionalno prakso.

Kako se to orodje navezuje na druga podporna orodja urada EASO?

Poudariti je treba, da to praktično orodje nikakor ne nadomešča potrebnega usposabljanja in prizadevanj za ozaveščanje o morebitnih posebnih potrebah v azilnem postopku.

Usposabljanje je ključno za zagotovitev, da lahko odgovorni uradnik pravočasno prepozna in učinkovito obravnava posebne potrebe prosilcev za mednarodno zaščito. Države članice morajo zato zagotoviti ustrezno usposabljanje tem različnim akterjem, ki so lahko v stiku s prosilci za mednarodno zaščito v azilnem postopku.

Kot vsa praktična podporna orodja urada EASO tudi orodje za prepoznavanje oseb s posebnimi potrebami temelji na skupnih standardih sistema SEAS in opredeljenih dobrih praksah. Umeščeno je v okvir zagotavljanja praktične terenske podpore in dopolnjuje druga razpoložljiva orodja, kot so usposabljanje, druga praktična orodja in vodniki, informacije o državah izvora itd. Usklajenost s temi orodji je bila glavno vodilo pri razvoju njegove vsebine. Orodje je bilo oblikovano v skladu z ustreznimi moduli načrtov usposabljanja urada EASO, kot so moduli „Spol, spolna identiteta in spolna usmerjenost“, „Razgovori z ranljivimi osebami“ in „Razgovori z otroki“, in je vključeno v modul usposabljanja „Sprejem“. Orodje za prepoznavanje oseb s posebnimi potrebami je poleg tega v skladu z javno dostopnimi praktičnimi vodniki o osebnem razgovoru in presoji dokazov iz „Zbira praktičnih vodnikov urada EASO“, ter se nanje neposredno nanaša.