O ovom alatu

Zašto je ovaj alat izrađen?

Osnovni cilj ovog alata jeste da olakša pravovremenu identifikaciju osoba s posebnim potrebama u vezi s procedurama i/ili prihvatom. Može se koristiti u bilo kojoj fazi postupka traženja azila i u bilo kojoj fazi postupka prihvata azilanata.
 
Ovaj alat je interaktivna platforma koja vam omogućava da identifikujete posebne potrebe uočavanjem određenih indikatora koje možete primetiti ili na koje možete naići, a na osnovu različitih dokaza (informacije u zahtevu za dobijanje međunarodne zaštite, medicinski dokazi, izjave tokom saslušanja itd.). Pored indikatora za identifikaciju, alat predlaže opšte smernice u vezi s posebnim proceduralnim garancijama i podrškom prilikom prihvata koje bi mogle biti pružene podnosiocu zahteva za azil u kontekstu EU+.
 
Osmišljen je tako da podrži zemlje članice u izvršavanju njihovih obaveza prema prerađenoj Direktivi o uslovima za prihvat azilanata (2013/33EU) i Direktivi o postupcima azila (2013/32/EU):
 
►   Identifikacija mora biti izvršena u razumnom roku nakon predaje zahteva za dobijanje međunarodne zaštite i treba da se odvija neprekidno (član 22 prerađene Direktive o uslovima za prihvat azilanata i član 24 prerađene Direktive o postupcima azila).  
 
►   Zemlje članice tada imaju obavezu da uzmu u obzir specifičnu situaciju podnosilaca zahteva kojima je potrebna posebna podrška pri prihvatu (član 21 prerađene Direktive o uslovima za prihvat azilanata) i posebne proceduralne garancije (Uvodna izjava 29 prerađene Direktive o postupcima azila).
 
Zemlje članice mogu da ugrade ovaj alat u okvir sveobuhvatnijeg mehanizma identifikacije. Načini njegove upotrebe bi zavisili od nacionalnih okolnosti i potreba.
 

Kako ovaj alat može da vam pruži podršku u svakodnevnom radu?

U svim slučajevima, čak i tamo gde nema neke očigledne posebne potrebe, identifikacija i procena posebnih potreba treba da budu izvršene na individualnoj osnovi. Ovaj alat je osmišljen tako da pruži praktičnu podršku u ovom postupku individualne identifikacije. Njegova namena nije da podnosioce zahteva svrsta u određene kategorije ili da obezbedi univerzalni odgovor na potencijalne posebne potrebe, već da usmerava korisnika kroz proces kojim bi mogao da osigura to da je obezbeđen odgovarajući odgovor na posebne potrebe konkretnog pojedinca podnosioca zahteva.
 
U zavisnosti od vaših potreba kao korisnika, kao i od toga da li je identifikacija već urađena, možete upotrebiti indikatore ili direktno pristupiti relevantnoj kategoriji i određenoj fazi podrške koji vas zanimaju.
 
Izveštaj za štampanje: kada ste zadovoljni rezultatima identifikacije i informacijama koje ste preuzeli, možete sačuvati ili odštampati izveštaj koji sadrži sažete informacije o identifikaciji i kratak pregled eventualnih radnji koje treba preduzeti. Pre štampanja ili čuvanja datoteke u PDF formatu možete dodati svoje napomene kako bi taj izveštaj postao sastavni deo dosijea podnosioca zahteva.  Napomene koje unesete se ne obrađuju i ne čuvaju u alatu na mreži pa su stoga zaštićene od  otkrivanja.
 
Indikatori
 
Ovaj alat predstavlja interaktivnu platformu za identifikaciju posebnih potreba u kontekstu azila. Odnosi se prvenstveno na potrebu da se posebne potrebe identifikuju na osnovu ključnih indikatora grupisanih u sledeće kategorije.  
 
 
Posebne potrebe
 
Kategorije osoba s posebnim potrebama u ovom alatu obuhvataju one koje su izričito navedene u članu 21 prerađene Direktive o uslovima za prihvat azilanata, kao i dve kategorije dodate na osnovu prikupljenih informacija u vezi s trenutnom praksom zemalja EU+, naročito podnosioce zahteva koji su LGBTI i osobe s posebnim potrebama povezanim s rodom. Alat prepoznaje ograničenja svake takve kategorizacije i priznaje da posebne potrebe mogu postojati i izvan postavljenih kategorija. Nepismenim podnosiocima zahteva, na primer, biće potrebna posebna proceduralna pomoć, kao i podrška pri prihvatu. Međutim, to nije navedeno kao posebna kategorija osoba s posebnim potrebama. Alat takođe prepoznaje i uzima u obzir to da za neke podnosioce zahteva posebne potrebe spadaju u više od jedne kategorije. Na primer, maloletna osoba koja dolazi sa svojom porodicom može biti žrtva genitalnog sakaćenja žena. Ako ste označili odgovarajuće indikatore, alat će naglasiti relevantnost obeju kategorija: „maloletne osobe s pratnjom” i „osobe koje su bile izložene drugim teškim oblicima psihičkog, fizičkog i seksualnog nasilja”.
 
Podrška
 
Pored toga, alat se bavi određenim proceduralnim fazama, kao i podrškom pri prihvatu a pruža i opšte smernice. Iako je poznato da posebne potrebe ne prestaju na kraju prvostepenog postupka azila, ovaj alat iz praktičnih razloga sagledava moguću potrebu za podrškom do te tačke. Pored toga, iako se ukratko osvrće na implikacije određenih posebnih potreba u vezi s verodostojnošću, ne bavi se postupkom donošenja odluka i posmatranjem posebnih potreba kao mogućom osnovom za davanje međunarodne zaštite.  Usmeren je isključivo na proceduralne garancije i podršku pri prihvatu.

Kako je ovaj alat izrađen?

Ovaj praktični vodič izrađen je u okviru EASO-vog procesa matrice kvaliteta. Prateći metodologiju matrice kvaliteta, alat je izrađen na osnovu sveobuhvatnog mapiranja najnovije prakse zemalja EU+, postojećih alata i mehanizama identifikacije.
 
Alat je izradila radna grupa nacionalnih stručnjaka iz oblasti postupka azila i prihvata, uključujući stručnjake iz Belgije, Bugarske, Malte, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva, uz vredne početne savete referentne grupe, uključujući Evropsku komisiju, Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) i Evropski savet za izbeglice i prognanike (ECRE). O materijalima nacrta vršene su dodatne konsultacije s EASO-vom referentnom grupom za kvalitet, kao i sa zainteresovanim članovima EASO-vog Savetodavnog foruma. Pored toga, pre dovršavanja alata obavljene su konsultacije sa svim zemljama članicama i njihove povratne informacije su uzete u obzir kako bi ovo postao alat koristan u različitim nacionalnim kontekstima.
 
Želimo da se zahvalimo nacionalnim stručnjacima i svim organizacijama koje su učestvovale u tim konsultacijama na tome što su podelile svoju stručnost i doprinele razvoju ovog važnog alata: Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme European (AEDH), Asylum Aid, Belgijski savet za izbeglice, Caritas International, Evropski savet za izbeglice i prognanike (ECRE), Grčki savet za izbeglice,  Međunarodno udruženje lezbejki, gejeva, biseksualaca, transrodnih i interseksualnih osoba (ILGA), Međunarodna mreža za analizu, komunikaciju i transformaciju kampanje protiv genitalnog sakaćenja/obrezivanja žena (INTACT), Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Međunarodni savet za rehabilitaciju žrtava torture (IRCT), malteška Jezuitska služba za izbeglice (JRS), norveška Organizacija za tražioce azila (NOAS), Crveni krst, Save the Children, Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR), UNHCR i Evropska komisija.

Kako je alat povezan s nacionalnim sistemima?

Način na koji je alat osmišljen u svom glavnom delu. identifikaciji, univerzalno je primenljiv u bilo kom kontekstu. Odražava elemente po kojima se posebne potrebe neke osobe mogu identifikovati i ti se elementi ne menjaju u različitim zemljama.
 
Deo o posebnim proceduralnim garancijama i podršci pri prihvatu uzima u obzir da se nacionalni okviri mogu razlikovati, kao i da se određeni modaliteti dostupne pomoći mogu razlikovati u različitim zemljama EU+. Ovaj alat daje kratke i opšte smernice u tim slučajevima i dalje upućuje korisnika na nacionalnu praksu.
 

Kako je ovaj alat povezan s drugim EASO-vim alatima za podršku?

Treba naglasiti da ovaj praktični alat ni na koji način ne može zameniti potrebu za obučavanjem i napore za podizanjem svesti o mogućim posebnim potrebama u kontekstu azila.
 
Obuka je od ključne važnosti  kako bi se osiguralo da nadležni službenik može da izvrši pravovremenu identifikaciju posebnih potreba podnosilaca zahteva za dobijanje međunarodne zaštite i pravilno pristupi njihovom rešavanju. Zbog toga zemlje članice Evropske unije treba da obezbede relevantnu obuku za različite aktere koji mogu doći u kontakt s podnosiocima zahteva za dobijanje međunarodne zaštite tokom postupka azila.
 
Kao i svi ostali EASO-vi praktični alati za podršku, alat IOPP je zasnovan na zajedničkim standardima Zajedničkog evropskog sistema azila (CEAS) i utvrđenom dobrom praksom. Izrađen je u okviru pružanja praktične podrške na terenu i treba ga smatrati dopunom drugim dostupnim alatima, kao što su obuke, ostali praktični alati i vodiči, informacije o zemlji porekla itd. Doslednost s tim alatima je bila jedna od najvažnijih stavki o kojima se vodilo računa tokom razvoja njegovog sadržaja.  Alat je naročito napravljen u skladu s relevantnim modulima nastavnog programa za EASO obuku, kao što su „Rod, rodni identitet i seksualna orijentacija”, „Razgovor s ranjivim osobama” i „Razgovor s decom” i integrisan je u modul obuke pod nazivom „Prihvat”. Isto tako, alat IOPP je u skladu sa javno dostupnim praktičnim smernicama za Saslušanje  i Ocenu dokaza u okviru „Serije praktičnih vodiča Evropske kancelarije za podršku azilu” i direktno se odnosi na njih.