Opšte napomene

Pravovremena identifikacija

Podnosioci zahteva za dobijanje međunarodne zaštite su opšte uzev u ranjivoj situaciji s obzirom na njihov status u stranoj zemlji. Nekim podnosiocima zahteva, međutim, trebaće dalja posebna podrška kako bi mogli ravnopravno da učestvuju u postupku azila. Devojka koja je doživela seksualno nasilje teško da će otvoreno govoriti pred uniformisanim službenikom granične policije; osoba koja je bila izložena mučenju možda neće moći da pruži detalje o svom iskustvu zbog dejstva traume na njegovo pamćenje; podnosilac zahteva s oštećenjem sluha možda neće moći da čuje nadležnog službenika i tumača. Zbog toga tim podnosiocima zahteva može trebati vreme, podrška, usluge i pomoć kako bi efikasno predstavili svoje slučajeve.

Nadležni službenici u prvim fazama kontakta s podnosiocima zahteva za dobijanje međunarodne zaštite, kao i svi koji su uključeni u proces treba da budu svesni mogućih posebnih potreba. Indikatori i posebne potrebe treba da budu evidentirani u najkraćem roku nakon njihovog otkrića i te informacije treba dostaviti relevantnim organizacijama/službenicima kako bi se obezbedile potrebne garancije i podrška.

Pitanje pritvora

Druga opšta tačka koju treba istaći jeste da u kontekstu prerađene Direktive o uslovima prihvata azilanata, pritvor treba koristiti samo kao poslednju opciju za one koji traže međunarodnu zaštitu: samo kada se na osnovu pojedinačne procene svakog slučaja utvrdi da je neophodan i ako se druge manje prisilne alternativne mere ne mogu efikasno primeniti. U slučaju osoba s posebnim potrebama, prilikom pritvaranja treba uzeti u obzir i to da njihove posebne potrebe moraju biti zadovoljene i da njihovo zdravlje, uključujući i mentalno zdravlje, moraju biti od najveće važnosti nacionalnim organima (član 11 prerađene Direktive o uslovima za prihvat azilanata).
 
Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, alat razmatra posebne garancije koje treba primeniti u slučaju pritvaranja podnosioca zahteva s posebnim potrebama.

Privatnost/poverljivost

U alatu je naglašena važnost evidentiranja i prosleđivanja informacija relevantnih za identifikaciju osoba s posebnim potrebama. Mora se napomenuti i to da informacije prikupljene tokom ovog postupka mogu biti privatne i/ili poverljive prirode.
 
Privatnost se odnosi na slobodu od zadiranja u nečije lične poslove i lične podatke (npr. zakoni o zaštiti podataka o ličnosti).
 
Poverljivost se odnosi na postupanje s informacijama. Kada se informacije čuvaju u poverenju, pa su zato poverljive, mogu se deliti samo ako to dozvoljava nacionalni zakon i to samo ovlašćenim organizacijama. Podeljene informacije su u oblasti primene ograničene samo na informacije koje su tim subjektima neophodne za vršenje njihovih funkcija. Ako to nije dozvoljeno zakonom, nosilac informacija moraće da dobije saglasnost datog pojedinca da podeli informacije s drugom organizacijom (npr. lični podaci koji su podeljeni, na primer, s advokatom, lekarom, psihologom, po pravilu se ne mogu otkriti trećim stranama bez izričitog pristanka klijenta/pacijenta).
 
Moraju se uspostaviti mere zaštite privatnosti i poverljivosti i primenjivati na rukovanje informacijama, a u skladu s nacionalnom praksom.
 
Nakon preuzimanja rezultata možete odštampati ili sačuvati izveštaj u PDF formatu. Pre štampanja/čuvanja možete uneti napomene direktno u izveštaj, uključujući i upućivanje na slučaj, kao i napomene o identifikaciji i/ili merama podrške. Napomene koje unesete se ne obrađuju i ne čuvaju u alatu na mreži pa su stoga zaštićene od  smetnji. Biće odštampane zajedno s izveštajem ili sačuvane u PDF formatu nakon što izvezete datoteku.