Allmänna kommentarer

Snabb identifiering

Den som ansöker om internationellt skydd är i allmänhet i en mycket utsatt position, med tanke på personens osäkra status i ett främmande land. En del sökande kan dock behöva ytterligare särskilt stöd för att kunna delta på lika villkor i asylförfarandet. En flicka som utsatts för sexuellt våld kommer knappast att vilja tala öppet inför en uniformerad manlig gränsvakt; en person som utsatts för tortyr kanske inte kan redogöra i detalj för sin upplevelse på grund av traumats effekter på minnet; en sökande med hörselnedsättning kanske inte hör vad handläggaren och tolken säger. Dessa sökande kan behöva extra tid, stöd, tjänster och assistans för att kunna lägga fram sina ärenden.

De ansvariga handläggare som först kommer i kontakt med personer som ansöker om internationellt skydd och alla som blir involverade i processen bör vara medvetna om potentiella särskilda behov. Indikatorer och särskilda behov bör dokumenteras så fort som möjligt när de upptäckts och informationen bör förmedlas till de relevanta organisationerna och tjänstemännen för att man ska kunna tillhandahålla nödvändiga garantier och rätt stöd.

Förvar

En annan allmän punkt som bör framhållas är att i enlighet med det omarbetade direktivet 2013/33/EU om normer för mottagande bör förvar endast användas som en sista utväg när det gäller personer som ansöker om internationellt skydd, dvs. bara när det visar sig nödvändigt utifrån en individuell bedömning av ett ärende och om mindre ingripande åtgärder inte är effektiva. När det gäller förvar av personer med särskilda behov ska man dessutom se till att deras särskilda behov tillgodoses och deras hälsa, inklusive psykisk hälsa, ska vara en fråga av största vikt för de nationella myndigheterna (artikel 11 i det omarbetade direktivet 2013/33/EU).

Utan att det påverkar tillämpningen av dessa bestämmelser behandlar verktyget de särskilda garantier som bör finnas i de fall en sökande med särskilda behov sätts i förvar.

Privatliv/tystnadsplikt

I verktyget framhålls genomgående vikten av att registrera och förmedla information som är relevant för identifieringen av personer med särskilda behov. Det ska också understrykas att den information som samlas in under processen kan vara av privat natur och/eller omfattas av tystnadsplikt. 

Privatliv handlar om rätten att slippa intrång i personliga angelägenheter och personlig information (t.ex. dataskyddslagar).

Tystnadsplikt gäller behandling av information. Om informationen är konfidentiell och därför omfattas av tystnadsplikt, får den bara lämnas ut om detta är tillåtet enligt nationell lagstiftning och bara till godkända organisationer. Dessutom får endast den information som krävs för att dessa parter ska kunna genomföra sina uppgifter lämnas ut.  Om utlämnandet av information inte är tillåten enligt lag måste den som har informationen inhämta personens tillstånd att lämna ut

informationen till andra organisationer (t.ex. får personuppgifter som delas med en advokat, en läkare eller en psykolog generellt inte spridas till tredjeparter utan klientens/patientens uttryckliga medgivande). 

Skydd för privatliv och konfidentiella uppgifter måste finnas och tillämpas i samband med informationshantering och i enlighet med nationell praxis.

När du har hämtat resultatet av din sökning kan du skriva ut eller spara en rapport som en pdf-fil. Innan du skriver ut eller sparar filen kan du lägga till egna anteckningar direkt i rapporten, bland annat en referens till ärendet och anteckningar om identifiering och/eller stödåtgärder. De anteckningar du gör varken sparas eller behandlas i onlineverktyget, och de är skyddade från insyn. De skrivs ut tillsammans med rapporten eller sparas i pdf-filen när du exporterar den.