Home

Indikatorer

Det här ett praktiskt verktyg till stöd för tjänstemän som arbetar med asylförfaranden och mottagande. Det förutsätter inte expertkunskaper inom medicin, psykologi eller andra områden utanför själva asylprocessen.

Indikatorerna ska markeras utifrån användarens egen uppfattning. Genom att markera en indikator länkas användaren till de kategorier av personer med särskilda behov som kan vara relevanta i ärendet. Användaren avgör sedan själv vilka av de angivna kategorierna som kan komma i fråga.

Särskilda behov

Verktyget omfattar 14 kategorier sökande som kan ha särskilda behov i samband med förfarandet och/eller mottagandet, och återspeglar det befintliga unionsregelverket på asylområdet och praxis i EU+-länderna. Förteckningen är inte uttömmande och identifiering ska alltid vara en individuell process.

För varje kategori innehåller verktyget information som är viktig för identifiering, samt anpassade stödåtgärder.

Stöd

Verktyget omfattar fyra faser i förfarandet: den första kontakten – sökanden uppger att han/hon vill söka asyl; registrering av ansökan; muntlig utredning; avslutande av den första instansen, samt mottagningsstöd.

För var och en av dessa faser finns kortfattad allmän vägledning om vilka stödåtgärder som kan vara relevanta för varje kategori. Om den sökandes särskilda behov passar in under flera kategorier, anpassas stödåtgärderna för att återspegla detta.