Hur ska verktyget användas

Vem ska använda verktyget?

Ansvarig handläggare

Termen ansvarig handläggare används här för att innefatta alla tjänstemän som kan bli inblandade och interagera med en person som ansöker om internationellt skydd. Det kan innefatta gränsvakter, poliser, registreringstjänstemän, mottagningstjänstemän, socialarbetare, handläggare vid den beslutande myndigheter m.fl. Verktyget är utformat för personer utan expertkunskaper inom medicin, psykologi, människohandel eller andra relaterade områden. För många kategorier av särskilda behov kan därför den identifiering som görs på grundval av verktyget bara vara preliminär och måste följas upp med att hänvisa till en specialist. I verktyget refereras också till en enda ansvarig handläggare, men ett tvärdisciplinärt tillvägagångssätt för identifiering och stöd som involverar experter från olika områden kan också lyftas fram.

Vi har utformat verktyget i första hand för offentliga tjänstemän inom EU+, men det kan också vara användbart för andra yrkesutövare som kommer i kontakt med personer som ansöker om internationellt skydd.

Hur ska verktygets olika avsnitt användas?

IPSN-verktyget kan användas på olika sätt, beroende på det enskilda fallet, vilken information som redan finns och beroende på syftet.

Verktygets fokus ligger på identifiering. Det första steget (steg 1) blir därför i normalfallet att använda indikatorerna. Sedan måste du göra en bedömning, utifrån ytterligare information som du har i ärendet, dina kunskaper och din erfarenhet, och välja bland de angivna kategorierna av personer med särskilda behov för att avgöra vilka kategorier du vill titta närmare på (steg 2). Beroende på vilken roll du själv har i asylsystemet eller ditt intresse i det enskilda fallet, kan du sedan välja en eller flera av stödfaserna (steg 3).

Du kan också gå direkt till innehållet under avsnittet ”särskilda behov”.

För att få fram vägledningen under ”stöd” måste du välja en fas och en eller flera kategorier, eftersom de åtgärder som beskrivs är anpassade till de olika kategorierna.

Se nedan för mer information om de olika avsnitten.

Hur ska indikatorerna användas?

Steg ett

Steg ett i användningen av IPSN-verktyget är normalt att använda indikatorerna, om inte de särskilda behoven redan har identifierats och du vill komma åt ytterligare information om någon kategori och/eller stödfas direkt.

För att underlätta identifieringsprocessen har indikatorerna grupperats i kategorier (som ålder, familjestatus, psykosociala indikatorer, miljöindikatorer osv.) och i vissa fall i underkategorier. Varje indikator är kopplad till en eller flera kategorier av personer med särskilda behov.

Välj alla indikatorer som du anser passar in på den enskilda sökanden, på grundval av dina egna observationer eller annan tillgänglig information. En del indikatorer är ganska lätta att observera tidigt i processen, medan andra visar sig först i ett senare skede (t.ex. när man ställt diagnos på en allvarlig sjukdom) eller kan vara svåra att upptäcka (t.ex. en psykisk störning hos den sökande). Du bör därför använda verktyget igen efterhand som ny information kommer fram.

Psykosociala indikatorer: Vi vill framhålla att det inte går att ställa någon klinisk diagnos med indikatorerna under ”psykosociala indikatorer”. Liksom med de övriga indikatorerna bör du välja de indikatorer som du anser tillämpliga enbart på grund av dina egna intryck och din erfarenhet av att arbeta med personer som ansöker om internationellt skydd, t.ex. Verkar den här personen, i jämförelse med andra, vara deprimerad, tillbakadragen, undvika andra? På grundval av den här preliminära identifieringen kan du komma fram till att den sökande kan behöva hänvisas-vidare för ytterligare bedömning och assistans.

Indikatorerna ska heller inte på något sätt ses som frågor som den ansvariga handläggaren bör ställa direkt till den sökande. I avsnitten om ”bevis” finns mer information om hur man kan upptäcka de olika indikatorerna.

Vad finns i avsnittet ”Särskilda behov”?

Varje kategori av särskilda behov har ett inledande avsnitt med rubriken Om den här kategorin. Här finns bakgrundsinformation om kategorin och ytterligare allmän information som kan vara relevant för bedömningen och för de särskilda behov som personen kan ha i samband med asylförfarandet. Därefter kommer ett avsnitt med en förteckning över de indikatorer som är associerade med de särskilda behoven, och ett avsnitt om relevanta bevis som kan finnas tillgängliga (exempelvis personliga utsagor eller medicinska bevis). I resultatet påminns du också om att det kan finnas andra kategorier som har ett samband med de kategorier du markerat, och som du kanske vill lägga till och beakta.

Steg två

Vid varje kategori av personer med särskilda behov anges hur många av de indikatorer du har markerat som de är kopplade till. Du bör därefter bedöma närmare vilka av dessa kategorier som kan vara relevanta för den sökande, och vissa kategorier kan du kanske utesluta redan på grundval av den ytterligare information som du har i ärendet. Antalet markerade indikatorer är naturligtvis inte något direkt mått på relevans – indikatorerna väger ju olika tungt, vilket verktyget inte tar hänsyn till. Om du till exempel markerar ensamkommande (barn) är ju detta en mycket tydlig indikator på att den sökande är ett ensamkommande barn. Men om du markerar överspändhet och sömnstörningar innebär detta inte nödvändigtvis att den sökande utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, även om antalet markerade indikatorer för dessa kategorier kommer att bli högre än i det föregående exemplet. I många fall kommer ytterligare bedömning att krävas, bland annat med de medel som den ansvariga handläggaren förfogar över, och eventuellt genom att överföra ärendet till en specialist.

När du gått igenom denna steg två-bedömning kan du markera de kategorier du anser vara relevanta för att få ytterligare information.

Direkt tillgång

I vissa fall är de särskilda behoven redan identifierade och du kan gå vidare direkt till de relevanta kategorierna genom att markera dem.

Vad finns i avsnittet ”Stöd”?

När du valt den kategori du vill läsa mer om, kan du också välja en eller flera relevanta faser i stödförfarandet där du vill ha mer vägledning om särskilda förfarandegarantier och/eller mottagningsstöd:

Varje fas innefattar de olika åtgärder som den ansvariga handläggaren bör överväga (t.ex. anpassa utredningsrummet, hänvisa till läkarvård). De åtgärder som anges i verktyget är inte obligatoriska och det kan krävas individuella lösningar. Den kortfattade vägledning som ges i dessa avsnitt är alltså indikationer om vad som bör övervägas i linje med de relevanta EU-normerna.

Även om råden om mottagningsstöd har placerats tillsammans med förfarandets olika steg vill vi understryka att mottagningen inte är ett eget steg i förfarandet och att mottagningsstöd är relevant genom hela förfarandet.