Om verktyget

 

Varför har verktyget utvecklats?

Det primära syftet med det här verktyget är att underlätta en snabb identifiering av personer med särskilda förfarande- och mottagandebehov. Det kan användas i alla faser av asylförfarandet och mottagandeförfarandet.

Verktyget är en interaktiv plattform som hjälper dig att identifiera särskilda behov genom att ringa in vissa indikatorer som du kan observera eller upptäcka utifrån uppgifter från olika håll (information i ansökan om internationellt skydd, läkarutlåtanden, utsagor under den personliga intervjun osv.). Utöver de olika identifieringsindikatorerna erbjuder verktyget allmän information om de särskilda förfarandegarantier och mottagningsstöd som den sökande kan få inom ramen för EU+. 

Verktyget är utformat för att ge medlemsstaterna stöd i genomförandet av deras skyldigheter enligt de omarbetade direktiven 2013/33/EU om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd och 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd.

►   Identifieringen ska inledas inom rimlig tid efter det att en person har ansökt om internationellt skydd, och ska pågå fortlöpande (artikel 22 i det omarbetade direktivet 2013/33/EU och artikel 24 i det omarbetade direktivet 2013/32/EU).  

►   Medlemsstaterna är sedan skyldiga att beakta den speciella situationen för personer med behov av särskilt mottagandestöd (artikel 21 i det omarbetade direktivet 2013/33/EU) och särskilda förfarandegarantier (skäl 29 i det omarbetade direktivet 2013/32/EU).

Medlemsstaterna kan integrera verktyget inom ramen för mer omfattande identifieringsmekanismer. Hur det kommer att användas beror på den nationella kontexten och behoven.

Hur kan verktyget ge stöd i det dagliga arbetet?

Identifiering och bedömning av särskilda behov ska alltid ske individuellt, även i de fall inga särskilda behov verkar föreligga. Verktyget är utformat för att ge praktiskt stöd i den individuella identifieringsprocessen. Syftet är inte att dela in de sökande i särskilda kategorier eller att tillhandahålla en mall som ska passa alla potentiella särskilda behov, utan snarare att vägleda användaren i en process genom vilken han eller hon kan försäkra sig om att rätt individuell respons ges till varje enskild sökande med särskilda behov.

Beroende på dina behov som användare och beroende på om identifieringen redan är gjord, kan du använda de olika indikatorerna eller gå direkt till den relevanta kategori och särskilda stödfas som du är intresserad av.

En utskrivbar rapport: När du är nöjd med resultaten av identifieringen och de uppgifter du fått fram kan du spara eller skriva ut en rapport som sammanfattar identifieringsinformationen och summerar de åtgärder som kan behöva vidtas. Innan du skriver ut eller sparar filen som en pdf-fil, kan du också lägga till egna anteckningar och göra rapporten till en integrerad del av den sökandes akt. De anteckningar du gör varken sparas eller behandlas i onlineverktyget, och de är skyddade från insyn.

Vad omfattar verktyget?

Indikatorer

Det här verktyget erbjuder en interaktiv plattform för identifiering av särskilda behov i asylsammanhang. Det är i huvudsak avsett att identifiera särskilda behov på grundval av vissa nyckelindikatorer som är indelade i kategorier enligt nedan.

Särskilda behov

De kategorier av personer med särskilda behov som verktyget omfattar är de som uttryckligen nämns i artikel 21 i det omarbetade direktivet 2013/33/EU, samt två kategorier som lagts till på grundval av den information som samlats in om aktuell praxis i EU+, nämligen hbti-personer och personer med genusrelaterade särskilda behov. Verktyget har därmed sina begränsningar, och det kan finnas särskilda behov som dessa kategorier inte täcker. Ett exempel på det är sökande som är analfabeter, vilka kan behöva särskilt stöd i förfarandet och eventuellt också mottagningsstöd. De tas dock inte upp som en särskild kategori personer med särskilda behov. Verktyget är också anpassat till att ta hänsyn till att vissa sökande kan ha särskilda behov inom flera kategorier. Exempelvis kan ett barn med medföljande vuxen ha utsatts för kvinnlig könsstympning. Om du har markerat de respektive indikatorerna kommer verktyget att visa två relevanta kategorier: barn med medföljande vuxen och personer som utsatts för andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

Stöd

Verktyget tar upp vissa faser i förfarandet och mottagningsstödet samt ger allmän vägledning. De särskilda behoven upphör naturligtvis inte i det ögonblick som man blir klar med den första instansen i asylförfarandet, men av praktiska skäl tas bara det eventuella stöd som kan behövas under den instansen upp i verktyget. Verktyget tar även kortfattat upp hur de särskilda behoven kan påverka trovärdigheten, men går varken in på beslutsprocessen eller på beaktandet av särskilda behov som en eventuell grund för beviljande av internationellt skydd. Fokus ligger enbart på förfarandegarantier och mottagningsstöd.

Hur har verktyget utvecklats?

Det praktiska verktyget har utvecklats inom ramen för kvalitetsmatrisen EASO Quality Matrix. I enlighet med kvalitetsmatrismetoden har utvecklingen av verktyget baserats på en omfattande kartläggning av nuvarande praxis i EU+, befintliga verktyg och identifieringsmekanismer

Verktyget har utvecklats av en arbetsgrupp bestående av nationella experter inom asylförfarande och mottagande, bland annat experter från Belgien, Bulgarien, Malta, Sverige och Storbritannien, samt med värdefulla bidrag från en referensgrupp med företrädare från bland andra Europeiska kommissionen, FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och European Council for Refugees and Exiles (ECRE). Utkasten till materialet diskuterades ytterligare med Easos kvalitetsreferensgrupp och med intresserade medlemmar av Easos rådgivande forum. Innan verktyget färdigställdes konsulterades dessutom alla medlemsstaterna och deras återkoppling har beaktats för att göra detta till ett verktyg som är användbart i de olika nationella kontexterna.

Vi vill tacka alla nationella experter och organisationer som deltagit i samrådet och delat med sig av sina kunskaper och därmed bidragit till denna viktiga utveckling: Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme (AEDH), Asylum Aid, det belgiska flyktingrådet, Caritas International, ECRE, det grekiska flyktingrådet, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), International Network to Analyze, Communicate and Transform the Campaign against FGM/C (INTACT), Internationella organisationen för migration (IOM), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), Jesuit Refugee Service Malta (JRS), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Röda korset, Rädda barnen, Kontoret för högkommissarien för mänskliga rättigheter (OHCHR), UNHCR och Europeiska kommissionen.

Hur relaterar verktyget till de nationella systemen?

Verktygets huvuddel – identifiering – är utformad för att kunna användas i alla sammanhang. Den delen innehåller olika element som kan användas för att identifiera en persons särskilda behov, och de elementen är lika i alla medlemsstater.

Den del som handlar om särskilda förfarandegarantier och mottagningsstöd tar hänsyn till att de nationella kontexterna kan variera och till att det tillgängliga stödet kan se ut på olika sätt i de olika medlemsstaterna i EU+. Verktyget ger kortfattad och allmän vägledning och hänvisar användaren till nationell praxis.

Hur relaterar verktyget till Easos övriga stödverktyg?

Vi vill understryka att det här praktiska verktyget inte under några omständigheter kan ersätta kraven på utbildning och behovet av att öka medvetenheten om eventuella särskilda behov i asylsammanhang.

Utbildning är centralt för att den ansvariga handläggaren snabbt ska kunna identifiera och hantera de särskilda behoven hos personer som ansöker om internationellt skydd. Medlemsstaterna bör därför tillhandahålla relevant utbildning för de olika aktörer som kan komma i kontakt med personer som ansöker om internationellt skydd under asylförfarandet.

Liksom alla Easos praktiska verktyg grundas IPSN på de gemensamma normerna i det europeiska asylsystemet CEAS och på identifierad god praxis. Det är byggt inom ramen för strävan att tillhandahålla praktiskt stöd på fältet och ska ses som ett komplement till andra tillgängliga verktyg, som utbildning, andra praktiska verktyg och handledningar, information om ursprungsländer osv. Vid utarbetandet av innehållet i IPSN har man varit mån om att det ska stämma överens med dessa andra verktyg. Verktyget har i synnerhet byggts upp i linje med de relevanta modulerna i Easos utbildningsplan (EASO Training Curriculum), exempelvis ”Kön, könsidentitet och sexuell läggning”, ”Intervjuer med sårbara personer” och ”Intervjuer med barn” och det är integrerat i utbildningsmodulen ”Mottagning”. Verktyget IPSN stämmer också överens med och hänvisar direkt till de allmänt tillgängliga praktiska vägledningarna om personlig intervju och bevisbedömning i Easos serie av praktiska vägledningar (EASO Practical Guides Series).