Bu araç hakkında

 

Bu araç neden geliştirildi?

Bu aracın temel amacı, özel prosedür ve/veya kabul ihtiyaçları olan kişilerin zamanında belirlenmesini kolaylaştırmaktır. İltica prosedürü ve kabul sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılabilir.
 
Bu araç, farklı kanıtlara(uluslararası koruma başvurusunda yer alan bilgiler, tıbbi kanıtlar, kişisel mülakat sırasında geçen ifadeler vb.) dayanarak gözlemleyebileceğiz ya da karşılaşabileceğiniz bazı göstergeleri tespit ederek özel ihtiyaçları tanımlamanızı sağlayan interaktif bir platformdur. Araç, tanımlama göstergelerine ek olarak, başvuru sahibine AB+ bağlamında sunulabilecek özel prosedür garantileri ve kabule ilişkin destek hakkında genel yönlendirme sunar.
 
Araç, Üye Ülkelere değiştirilmiş Kabul Koşulları Direktifi (2013/33EU) ve İltica Prosedürleri Direktifi (2013/32/EU) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken destek vermek amacıyla tasarlanmıştır:
 
► Tanımlama, uluslararası koruma başvurusu yapıldıktan sonra makul bir süre içinde gerçekleşmeli ve devam etmelidir (Değiştirilmiş RCD Madde 22 ve Değiştirilmiş APD Madde 24).  
 
► Bunun üzerine, Üye Ülkeler karşılanma konusunda özel desteğe (Değiştirilmiş RCD Madde 21) ve özel prosedür garantilerine (Değiştirilmiş APD Madde 29) ihtiyaç duyan başvuru sahiplerini göz önünde bulundurma yükümlülüğü altına girer.
 
Araç, Üye Ülkeler tarafından daha kapsamlı bir tanımlama mekanizması çerçevesine dahil edilebilir. Aracın kullanım yöntemleri ulusal düzen ve ihtiyaçlara bağlıdır.
 

Bu araç günlük çalışmanızı nasıl destekleyebilir?

Her durumda, özel ihtiyacın belirgin olmadığı hallerde dahi, özel ihtiyaçlar bireysel bazda tanımlanmalı ve değerlendirilmelirir. Bu araç, bahsi geçen bireysel tanımlama sürecine pratik destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Amacı, başvuru sahiplerini belirli kategorilere atamak ya da potansiyel özel ihtiyaçlar için herkese uyacak tek bir yanıt sunmak değil, kullanıcıya ilgili başvuru sahibinin özel ihtiyaçları için uygun bir bireysel yanıtın sunulduğu süreçte kılavuzluk etmektir.
 
Bir kullanıcı olarak ihtiyaçlarınıza ve tanımlamanın halihazırda yapılmış olup olmadığına bağlı olarak, göstergeleri kullanabilir ya da ilgili kategoriye ve ilgilendiğiniz özel destek aşamasına doğrudan erişebilirsiniz.
 
Basılabilir bir rapor: Tanımlamanın sonuçlarıve elde ettiğiniz bilgiler sizi tatmin ettiyse, tanımlama bilgilerini özetleyen ve alınacak gerekli olabilecek aksiyonları ortaya koyan bir raporu kaydedebilir ya da basabilirsiniz. Dosyayı bir pdf olarak kaydetmeden veya basmadan önce kendi notlarınızı ekleyebilirsiniz; bu sayede, rapor, başvuru sahibinin dosyasının ayrılmaz bir parçası haline gelir. Girdiğiniz notlar çevrimiçi araçta işlenmez veya kaydedilmez ve müdahalelere karşı korunur.
 

Bu aracın kapsamı nedir?

Göstergeler
 
Bu araç, iltica bağlamında özel ihtiyaçların tanımlanmasına yönelik interaktif bir platform sunar. Öncelikli olarak, özel ihtiyaçları aşağıdaki kategorilerde gruplanan anahtar göstergelere göre tanımlama ihtiyacına yöneliktir.
 

Özel ihtiyaçlar
 
Özel ihtiyaçları bulunan kişilerin bu araçta yer alan kategorilerine, Değiştirilmiş RCD Madde 21  kapsamında açık bir şekilde belirtilmiş kategoriler ile birlikte, özellikle LGBTI başvuru sahipleri ve toplumsal cinsiyetle ilgili özel ihtiyaçları bulunan kişilere ilişkin mevcut AB+ uygulamalarına hakkında elde edilmiş bilgiler doğrultusunda eklenmiş iki kategori daha dahildir. Araç, bu tür bir geliştirmenin kısıtlamalarını bilir ve belirtilmiş kategoriler dışında özel ihtiyaçlar bulunabileceğini de kabul eder. Örneğin okuma yazma bilmeyen başvuru sahipleri prosedüre ilişkin yardıma ve muhtemelen kabul konusunda desteğe ihtiyaç duyacaktır; bununla birlikte, bu husus özel ihtiyaçları bulunan kişilere ait özel bir kategori olarak belirtilmez. Araç ayrıca, bazı başvuru sahipleri için, özel ihtiyaçların birden fazla kategoriye dahil olabileceğini kabul eder ve göz önünde bulundurur. Örneğin, ailesi ile birlikte gelen bir çocuk, kadın sünneti kurbanı olabilir. İlgili göstergeleri işaretlemeniz halinde, araç ‘refakatçi eşliğinde çocuklar’ ve ‘diğer ciddi psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet türlerine maruz kalmış kişiler’ şeklinde iki kategorinin uygunluğunu belirtecektir. 
 
Destek
 
Araç ayrıca, kabul desteği ile birlikte bazı prosedür aşamalarını ele alır ve genel kılavuzluk sağlar. Özel ihtiyaçların ilk derece iltica prosedürünün sonunda ortadan kalkmayacağı kabul edilmekle birlikte, pratik sebeplerle, araç bu noktaya kadar yalnızca potansiyel olarak gerekli desteği dikkate alır. Buna ek olarak, her ne kadar güvenilirlik bakımından bazı özel ihtiyaçların etkilerine kısaca değinse de, karar verme sürecine girmez ve uluslararası koruma verilmesi hususunda özel ihtiyaçları potansiyel dayanak olarak görmez. Yalnızca prosedür garantilerine ve karşılamaya yönelik desteğe odaklanır.

Bu araç nasıl geliştirildi?

Bu pratik araç EASO Kalite Matrisi sürecinde geliştirilmiştir. Kalite Matrisi metodolojisini izleyen aracın gelişimi mevcut EU+ uygulamaları, var olan araçlar ve tanımlama mekanizmalarının kapsamlı bir haritası üzerine kurgulanmıştır.
 
Araç; Belçika, Bulgaristan, Malta, İsveç ve Birleşik Krallık’tan uzmanlar dahil olmak üzere iltica prosedürü ve kabul alanında çalışan ulusal uzmanlardan oluşan bir Çalışma Grubu tarafından ve Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Mülteciler ve Sürgünler için Avrupa Konseyi (ECRE) dahil bir Referans Grubundan elde edilen değerli başlangıç girdileri ile geliştirilmiştir. Taslak materyal için EASO Kalite Referans Grubuna ve EASO Danışma Forumunun ilgili üyelerine de danışılmıştır. Ayrıca, araç son haline getirilmeden önce, bu aracı farklı ulusal bağlamlarda faydalı bir araç haline getirmek için tüm Üye Ülkelere danışılmış ve Üye Ülkelerin geribildirimi dikkate alınmıştır.
 
Bu danışmanlık sürecinde yer alan ulusal uzmanlara ve tüm kuruluşlara uzmanlıklarını paylaştıkları ve bu önemli gelişmeye katkıda bulundukları için teşekkür ederiz. Avrupa İnsan Hakları Koruma Derneği (AEDH), İltica Yardımı (Asylum Aid), Belçika Mülteci Konseyi (Belgian Refugee Council), Caritas International, Avrupa Mülteci ve Sürgün Konseyi (ECRE), Yunan Mülteci Konseyi (Greek Council for Refugees), Uluslararası Lezbiyen ve Gey Birliği (ILGA), Kadın Sünnetine Karşı Mücadelenin Analizi, İletilmesi ve Dönüştürülmesine ilişkin Uluslararası Ağ (INTACT), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İşkence Mağdurları İçin Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi (IRCT), Cizvit Mülteci Hizmeti Malta (JRS), Norveç İlticacılar Örgütü (NOAS), Kızılhaç, Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR), UNHCR ve Avrupa Komisyonu.
 

Bu araç ulusal sistemlerle nasıl ilişkilidir?

Aracın temelinde tasarlanma şekli – tanımlama – evrensel olarak her bağlamda geçerlidir. Bir kişinin özel ihtiyaçlarının tanımlanmasını sağlayan unsurları yansıtır ve bu unsurlar Ülkelere göre değişiklik göstermez.
 
Özel prosedür garantileri ve kabul desteğine ilişkin kısım, uluslararası düzenlerin değişebileceği ve mevcut desteğe özel modalitelerin farklı AB+ Ülkelerinde farklılık gösterebileceği gerçeğini dikkate alır. Araç bu durumlar için kısa ve genel bir yönlendirme sağlar ve ayrıca kullanıcıyı ulusal uygulamaya yönlendirir.

Bu aracın diğer EASO destek araçlarıyla bağlantısı nedir?

Bu pratik aracın iltica bağlamında potansiyel özel ihtiyaçlar hakkında farkındalık geliştirme çabaları ve eğitim ihtiyacının yerini hiçbir şekilde alamayacağı hususu vurgulanmalıdır.
 
Sorumlu görevlinin uluslararası koruma başvurusunda bulunan başvuru sahiplerinin özel ihtiyaçlarını zamanında tespit edebilmesi ve etkin bir şekilde karşılamasını sağlamak için eğitim zorunludur. Bu sebeple, Üye Ülkeler iltica prosedürü sırasında uluslararası koruma başvurusunda bulunan başvuru sahipleri ile irtibat halinde olabilecek çeşitli aktörlere ilgili eğitimi sağlamalıdır.
 
Tüm EASO pratik destek araçları gibi, IPSN aracı da CEAS ortak standartları ve tanımlanmış iyi uygulamalara dayalıdır. Pratik fiili destek sağlanması çerçevesinde tesis edilmiş olup örneğin eğitim, diğer pratik araçlar ve kılavuzlar, menşe ülke bilgileri vb. gibi mevcut araçların tamamlayıcısı olarak kabul edilmelidir. Bu araçlar ile tutarlılık, içeriğinin geliştirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken birincil faktör olmuştur. Araç özellikle, “Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim”, “Hassas Kişilerle Mülakat” ve Çocuklarla Mülakat” gibi EASO Eğitim Müfredatı modülleri doğrultusunda hazırlanmış ve “Kabul” adlı eğitim modülüne entegre edilmiştir. IPSN aracı ayrıca “EASO Uygulama Kılavuzu Serisi” kapsamındaki Kişisel Mülakat ve Kanıt Değerlendirme ile ilgili halka açık Uygulama Kılavuzlarına doğrudan atıfta bulunmaktadır.